Formulario de búsqueda

Jɔ̌n 2:11

11Yesu akʉ nyaka ɛnyɨŋɨ́ maknkay ɛnɛ amɛm ɛtɔk Kána, atú Gálili. Ɛ́bhák ɛrɨŋ ɛnɛ́ mbɨ ɛnɛ yi akʉ́ ndu bɛtɔŋ ɛnyǔ bɛtaŋ ɛbhɛn yi ábhɔ́ŋɔ́. Ɛ́kʉ́, bakoŋo bhi mánóko bɛ yi achi Mmɔ Mandɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index