Formulario de búsqueda

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 10:5

5Tó yɛ bo Jopa bɛ mandɔ́k mámbɨ́ŋɨ́ mmu anɛ ákà nnyɛ́n bɛ́ Símun anɛ nnyɛ́n ɛni nɛchak nɛchi bɛ Píta.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index