Formulario de búsqueda

Mateo 12

Warda puncha­manda, Jesús iacha­chiska­manda

1Sug warda puncha, Jesús kati­raiag­kuna­wanta chagra tarpu­raias­ka­kunapi iali­na­kurka. Kati­raiag­kunaka, iapa iarkai­manda kaspa, trigu ispiga­kunata pitispa, mikui kalla­rir­ka­kuna. 2Chasa kawas­paka, sug fari­seo­kuna Jesusta nir­ka­kuna:

—Kawa­mui. Kamta kati­raiag­kuna, warda punchami panda­ri­nakú.

3Jesuska ainir­ka­kunata:

—¿Manachu ñug­pa­manda li­bru­pi willa­raias­kata kawarkan­gi­chi, taita David i pai­wa kag­kuna­pas, iarkai­manda kaspa, imasa ruragta­kuna? 4Pai kikin, Diuspa wasi ukuma iaikuspa, altarpi chu­raska tanda­kuna tias­kata mikurka, mana imapas mancha­rispa­lla. Chi tanda­kuna, sasir­duti­kunalla miku­dirumi karka. Ñi pai­wa kag­kunata ñi pi­ta­pas mana kara­diru karkachu.

5—Moisés ima ruran­gapa nis­kapi, ¿manachu kawarkan­gi­chi imasa willa­raias­kata? Kasa­mi ni­raiá: ianga puncha­sina sasir­duti­kuna warda puncha Diuspa atun wasipi imasa ni­raias­ka­sina ruraika, mana panda­rii ni­raianchu. 6Kasa­mi nii­ki­chita: kuna­ura Diuspa atun wasi­manda­pas mas atunmi kaipi ka.

7—Kasami ñug­pa­manda librupi ni­raiá:

Mana muna­nichu kam­kuna, nuka­manda animal­kunata wañu­chispa rupa­chi­puan­gapa.

Kam­kuna sug runa­kuna­manda llakispa kaug­sa­na­kun­ga­pa­mi muna­ni.

Chi willa­raias­kapi alli­lla kawaspa iachaspaka, nukata kati­raia­wag­kuna­manda manami ni­wan­gi­chi: “Warda punchami panda­ri­nakú”. 8Kai Runa Tukus­kaka pudinmi ninga, warda puncha­kuna­ta­pas imasa chaias­ka­sina ruran­gapa.

9Chi­manda rispaka, pai­kuna tanda­ri­diru wasipi iaikug­rirka. 10Chipika sug maki chaki­riska ungui­wa kag runa, pai­kuna­wa sug­lla­pi karka. Chi­ura, Jesusta tapur­ka­kuna:

—Warda punchapas ungug­kunata alia­chin­gapa, ¿pudi­rinchu u mana?—. Chasa tapu­chi­na­kurka, pai­manda justi­sia­kuna­pagma willag­rin­gapa.

Jesuska ainir­ka­kunata:

11—Kam­kunapa ubija sanjapi urmag­pika, ¿manachu warda puncha kagpi­pas surkuntran­gi­chi? 12Sug runaka, ubija­manda­pas mas balimi ka. Chi­mandami mana michá, warda puncha­kuna tukui alli ruran­gapa.

13Chasa nispa, chi ungug runa­taka nirka:

—Maki chuta­chii.

Chasa chuta­chig­lla­pi, chi makika aliarka, sug ladu maki­sina. 14Chasa kawaspa fari­seo­kunaka, llugsispa, Jesus­manda rima­na­kui kalla­rir­ka­kuna, imasa­pipas paita wañu­chin­gapa.

15Jesuska, chasa iachaspa, chi­manda anchu­rirka. Achka runa­kuna­mi paita kati­chi­na­kurka. Paika, tukui ungug­kuna­ta­mi am­bispa sakirka. 16Chasa ambis­paka, nir­ka­kunata:

—Nuka­manda mana willa­na­kun­gi­chi, nuka pi kagta.

17Chasami Isaías suti Santu Ispi­ri­tu­wa rimag ima ñug­pata willas­ka­sina tukug­samurka. Kasa­mi Isaías niska karka:

18Kaimi ka nuka­pa lutrin­sina, nuka imasa nis­kata rurag.

Paimi nuka agllaska i kuiaska kapuá.

Paita kawaspa, iapa­mi alli iuia­chii­wa kawani.

Nuka­pa Santu Ispi­ri­tu­ta­mi paita karan­gapa kani.

Chi­wanka, tukui alpa­manda runa­kuna­ta­mi pai willan­gapa ka, nuka imasa alli­lla justi­sian­gapa kagta.

19Mana pi­wapas piña­rispa kapa­rispa kan­gapa kanchu.

Ñi mai­pipas, pi­ta­pas mana kapa­rispa riman­gapa kanchu.

20Wiru paki­ri­kus­kata mana paki­chin­gapa kanchu.

Wañu­kug­sina kusni­kuska michun­ta­pas mana wañu­chin­gapa kanchu,

ima­ura tukui­kunata sumag­lla mandai chaian­kama.

21Pai­llatami tukui alpa­manda runa­kuna suia­na­kun­gapa ka.

Jesusta iaia kukupa iachaiwa kagta jucha­chi­na­kuska­manda

22Chi puncha­kuna­lla­ta­ta, sug runata kuku waira iaikuska kag­mandami Jesus­pagma pusar­ka­kuna. Chi runata kuku waira mana kawan­gapa i riman­gapa rurag­samuska karka. Jesús ña ambi­ura, chi runa ikuti riman­gapa i kawan­gapa alli­lla tukug­samurka. 23Chasa kawaspaka, achka chipi kag­kuna, iapa ujna­rispa­mi kikin­pura tapu­ri­na­kurka:

—Chi ambig runa, ¿manacha ñug­pa­manda taita Davidpa wam­bra­kunapa wam­bra kantra?

24Fari­seo­kunaka, chasa uiaspa, nir­ka­kuna:

—Chi, Beelzebú suti iaia kukupa iachai­wa­mi kuku waira­kunata llugsi­chi­ku.

25Pai­kuna ima iuia­na­kus­kata iachaspa, Jesuska nir­ka­kunata:

—Sug alpapi mandag­pura piña­chi­na­kuspa maka­na­kuspa­lla kaug­sa­na­kugpika, tukuimi waglli­rí. Sug pui­blupi u wasipi piña­na­kuspa­lla kaug­sa­na­kugpika, mana alli­lla kan­gapa kanchu, sumag­lla sug­lla­pi kaug­sa­na­kun­gapa. 26Chasa­lla­ta iaia kuku­wa kag­kuna iaia kuku­wa kag­kunata llugsi­chigpi­kunaka, kikin­pura piña­chi­ri­na­kug­sina­mi ni­raiantra. Chasa piña­chi­ri­na­kugpika, ¿manachu pai­pura mandai, chi­ura­lla puchuka­rintra?

27—Beelzebupa iachai­wa nuka kuku waira­kunata llugsi­chi­kugpika, kam­pura­kunaka, ¿pipa iachai­watak llugsi­chin­kuna? Pai kikin­kuna­mi kawa­chin­gapa kan­kuna, imasa kam­kuna mana alli­lla nuka­manda iuia­rispa ni­na­kugta. 28Taita Diuspa Ispi­ri­tu­wa nuka kuku waira­kunata llugsi­chi­kugpika, sutipa­mi Diuspa suma mandai ña kam­kuna­pagma chaia­murka.

29—Mai­kan­pas sug wapu runa­pa wasima iaikuspa, ima iukas­kata kichun­gapa munaspa, iukanmi ñug­pa paita watanga. Mana kag­pika, manima kichun­gapa pudin­gapa kanchu.

30—Mai­kan­pas mana nuka­wa suma iuiai­wa kag­kuna, nukata piña­wagmi kan­kuna. Chasa­lla­ta, mai­kan­pas nuka­wa mana suma tanda­chig­kuna, tukuimi susu­ri­puan­gapa kan­kunata.

31—Chasa­manda niiki­chitami: runa­kuna panda­ris­ka­kunata i Taita Dius­manda iapa jiru mana uianga­sina rimaska panda­ris­ka­kunata, tukui­ta­mi pasin­siai tia. Ikuti mai­kan Santu Ispi­ri­tu­manda iapa jiru­kuna rimas­kataka mana pasin­siai tian­gapa kanchu. 32Kasa­pas­mi nii­ki­chita: mai­kan kai Runa Tukuska­manda kuntra rimag­kuna­manda pasin­siaimi tia. Chasa kagpi­pas, mai­kan Santu Ispi­ri­tu­manda kuntra rimag­kuna­manda ñi ima­ura­pas mana pasin­siai tian­gapa kanchu, ñi kai alpa luarpi ñi sug luarpi.

33—Sacha alli kagpi, miski miku­diru muiumi tukú. Sacha mana alli kagpika, winja muiu mana miku­dirumi tukú. Tukui sacha, muiu­kuna tia­ri­ura­mi rigsirí, alli u mana alli kagta. 34Kam­kunaka, kuli­bra­kuna­sina­mi mana alli runa­kuna kan­gi­chi. Kam kikin­kuna mana alli iuiai­kuna iukaspa, ¿imasa­tak alli rimaita iukankan­gi­chi? Iuiaipi imasa iuia­na­kus­ka­sina­mi simipi rima­chig­samú.

35—Alli runa­kuna, alli iuiai­kuna iukaspa­mi alli­lla rimag­samun­kuna. Ikuti mana alli runa­kunaka, mana alli iuiai­kuna iukaspa­mi mana alli­lla rimag­samun­kuna. 36Kasa­mi nii­ki­chita: Taita Dius justi­siai ruran­gapa puncha chaia­ura, tukui ianga rimas­ka­ta­pas tapu­chin­ga­pa­mi ka. 37Chasa tapu­chi­ura, kam­kuna alli­lla rimaska kagpika, allimi ni­raian­gapa kan­gi­chi. Mana alli­lla rimaska kagpika, justi­siaimi tukun­gapa kan­gi­chi.

Mana kawas­ka­sina kawa­chimui, Jesusta maña­na­kuska­manda

38Chi­uraka Moisés ima nis­kata sug iacha­chig taita­kuna i fari­seo­kuna, Jesusta nir­ka­kuna:

—Iacha­chig taita, muna­na­kun­chimi: kam nukan­chita mana ima­ura­pas kawas­ka­sinata kawa­chi­mui.

39Paika ainirka:

—Kam­kuna Taita Diusta mana iuia­rispa, mana alli­lla ruraspa kaug­sa­na­kuspa­mi maña­wa­nakun­gi­chi: “Mana ima­ura­pas kawas­ka­sinata kawa­chi­mui”. Ñi imapas mana kam­kuna munas­ka­sina kawan­gapa kangi­chi­chu. Ñug­pa­manda Santu Ispi­ri­tu­wa rimag Jonás suti, imasa­mi pasarka: chasa­lla­ta kawa­ri­lla­mi kawan­gapa kan­gi­chi. 40Imasa­mi Jonás, kimsa puncha i kimsa tuta atun chalwapa wigsa ukupi karka: chasa­lla­ta­mi kai Runa Tukuska, kimsa puncha i kimsa tuta alpa ukuma kan­gapa ka.

41—Taita Dius justi­siai ruran­ga­pa puncha chaia­ura, Níneve pui­blu­manda kag­kuna saia­rispa­mi kuna­ura­manda runa­kunata nin­ga­pa kan­kuna: “Mana alli­lla rurag­kuna­mi kan­gi­chi”. Chi Nineve­manda runa­kuna, Jonás ima willas­kata uiaspaka, alli rurai­kuna­ma­mi tigrar­ka­kuna. Kai rima­kug­ka, Jonas­manda­pas mas iachami ka.

42—Chasa­lla­ta, Taita Dius justi­siai ruran­gapa puncha chaia­uraka, Chaugpuncha suti alpata mandag warmipas saia­rispa­mi kuna­ura­manda runa­kunata nin­gapa kan­kunata: “Mana alli­lla rurag­kuna­mi kan­gi­chi”. Ñug­pata chi warmi, iapa karu alpa­mandami samurka, atun mandag Salomonpa iapa iachai­wa rima­kus­kata uian­gapa. Kai rima­kug­ka, Salomon­manda­pas mas iachami ka.

43—Mai­kan runa­manda kuku waira llugsi­chii tukus­kaka, tusta alpa kas­kapi sama­rin­ga­pa­mi mas­kaspa purirka. Ñi maipi mana sama­rin­gapa tarispaka, 44iuia­rirkami: “Mai­mandami nuka llugsi­murkani: chima­lla­ta­ta­mi kutin­gapa kani”. Chi runa­pagma kutispa ikuti iaikug­ri­ura, chusa uku suma pichaska i alli­chis­ka­sina­mi tarig­rirka. 45Chasa kawas­paka, kan­chis kuku waira­kuna pai­manda mas jiru rura­dur­kunata pusan­ga­pa­mi rirka. Chi runapi iaikug­rispa, chi kuku­kuna kaug­saimi kalla­rir­ka­kuna. Chasaka chi runa, ñug­pa­manda­pas mas jiru mana alli­lla­mi tukuipi tukurka. Kai puncha­kuna mana alli­lla ruraspa kaug­sa­na­kugta chasa­lla­ta­mi tukun­gapa kan­kuna.

Sutipa Jesuspa familia­kuna­manda

46Jesús chara chipi kag­kunata rima­kun­kamaka, paipa mama i waug­kindi­kuna kancha ladu saia­rig­rir­ka­kuna, paita riman­gapa munaspa. 47Chi­ura sug runa, paita nig­rirka:

—Uiamui. Kamba mama i waug­kindi­kuna­mi kanchapi suia­nakú, kamta riman­gapa.

48Paika, chi runata ainirka:

—¿Pitak nuka­pa mama ni­raiá? ¿Pi­kunatak ni­raian­kuna nuka­pa waug­ki­kuna?

49Chasa nispa, paita kati­raiag­kunata maki­wa kawa­chispa, nir­ka­kunata:

—Kaikunami nuka­pa mama, nuka­pa waugki­kuna kan­kuna. 50Nuka­pa Taita suma luarpi kag, pai imasa munas­ka­sina mai­kan­pas ruragmi nuka­pa waugki, nuka­pa pani, nuka­pa mama ni­raiá.

Kaipimi Taita Dius Rimaku

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index