Formulario de búsqueda

Luk 5

E Iesu e ngör u katunun tsitsilo tutun

(Matiu 4:18-22, Mak 1:16-20)

1Tara toa poata e Iesu e tuolia i singmouna Ramun a Perperere i Genesaret, tara poata ti hiatulatula sileia a barebana te gi la hasukusuku uen i tanen ba te hengoer u ranga tere Sunahan. 2Nonei e tari a tsi huol a tsi tolala i las seia i kotolana. U tsonun hagala i la ba ren me na galuser u abe. 3Be Iesu e osata tara toa tsi tolala tere Saimon, me tahule nen te ga gamon tula ba menien i singmou. Be Iesu e gumuna i iahana tolala me hatuts rena a barebana.

4Poata te ranga hakapa ien, be Iesu e poieto tere Saimon, “Tula meni a tsi tolala tara makum a ruku, ba limiu te harukuemiu u abe ba te luemiu ta iena.”

5Be Saimon e ranga palisina, “O Tsunono, alam e kui bala mula i bong ba te kui halanim, kaba lam e ma sohe mulei ta ka. Kaba u ranga i tamulö ba lia te hakoule gou u abe.” 6Ba nori i hakouleto u abe me soher a iena a para koru, bu abe e katsin tapusur. 7Ba nori e ku rer a palabi i taren tara tana tolala te gi la uamen ba te mi taguhu raren. Ba nori e la rima me mi ongo hasaputer u huol u tolala tara iena me katsin rukur. 8Be Saimon Pita e rutsena a man ka teka, ba nonei e hatukunna i mouna e Iesu me poiena, “Alö go la ba neio lia, o Tsunono, taraha alia a katun a omi!”

9Nonei e mar ranga u teka taraha nonei na palai i tanen i asingoto korun a iena a para koru ti sohe ien, na nori i tara sabe e Iesu e goagono. 10Ti kato hasi u a pala tere Saimon, e Jemis ne Jon, a galapien tere Sebedi. Be Iesu e poieto tere Saimon, “Ma matouti. Alö a katun a sosoho iena. Kaba tara man poata te la nama, alö e na lu mera mumei u katun i tar!”

11Ba nori e sua hasung menari a ma tsi tolala i taren i kotolana, me la ba ner a mamana ka me kukutier e Iesu.

E Iesu e kato haniga poutsi a toa katun a toba

(Matiu 8:1-4, Mak 1:40-45)

12Tara toa poata e Iesu e kaia tara toa taun, ba toa katun a peisanen te ka hoboto mei a toba e ka has. Ba nonei e tarena e Iesu, me hatukununa i matanen me singona i tanen me poiena, “O Tsunono, te ngil mia lö, alö e tatei kato haniga poutse molia.”

13Be Iesu e hasoa nena a limanen me sebele nen me poiena, “Alia e ngiligu. Alö go niga pouts tala!” Bi teka puku ba toba te la ba nena nonei a katun. 14Be Iesu e ranga menen, “Ma hateini a ka teka ta katun, kaba lö go la hamatskö u tara pris ba nonei te na rutena a peisamulö te niga pouts uanen. Ba lö te hale moien a kan hats te haruto nena a toba e kapa hamana, te ranga u e Moses i manasa. Bu katun te tatei atei sile riou a toba i tamulö e kapa koru.”

15Kaba u bulungana te hatein a man ka te kato e Iesu e tasata u i lehana. Bu barebana u para e la sile rima te gi hengo menien na te ga kato haniga pouts merien tara man nimate i taren. 16Kaba nonei e la pepeisa u tara latu pinopino ba te singona tere Sunahan.

E Iesu e kato haniga poutsi a katun a matekata

(Matiu 9:1-8, Mak 2:1-12)

17Turu toa u lan e Iesu e hihatutsia turu katun, na palabina u Parisi nu tson hihatuts turu Lo tere Moses i gum has. Nori i lama turu han hoboto i Galili ni Judia na i la hasma i Jerusalem. Na nitagala tere Sunahan e kaia tere Iesu te ga kato haniga pouts merien u katun ti ka mei a nimate. 18Ba pal tson e soatse rima a toa katun a matekata tara poapoa. Nori i torohanan soata menien i iahana luma ba te hake rien i matane Iesu. 19Kaba a makum e saputu tara katun, ne moa ta makum te gi sila meien. Ba nori e sei meren i ieluna a luma me lu ba ner a toa makumun pungana. Ba nori e hakoul gono meri a katun a poapoa i gusuna ti gonoia u katun me hake rien i matane Iesu. 20Be Iesu e atei talata te hamana uaren i tanen me poiena tara katun a matekata, “A tsi katun, alia e lu ba negu u markato u omi i tamulö.”

21Bu tson hihatuts turu Lo nu Parisi e tanian hiarangarangata poutsur me poier, “Te ha u a katun teka ba te mar ranga uana teka? Nonei e katsin gulena a nitsunono tere Sunahan! E moa ta toa ta katun te ga tatei lu ban u markato u omi, e Sunahan lasi a toa!”

22E Iesu e atei sil u hakats i taren me ranga mera nen me poiena, “A neha te hula hakats memi limiu? 23Alimiu e ma hanigami te poe mena gulei lia, ‘Alia e lu ba negu u markato u omi i tamulö’? Bara, alia e poa hamanase gou u tana u ranga te ka has mena a toukui pan te kato uana, ‘Alö go takei ba te lam!’ 24Alia e haruto ragoi limiu a mirakul teka alia tu butun katunuma e ka megu a nitagala i puta te go lu ba has menai lia u markato u omi tara katun.” Be Iesu e ranga meto a katun a matekata me poiena, “Alia e ranga mego lö, alö go takei ba lö te soatsem a poapoa i tamulö ba lö te lam i han i tamulö.”

25Na i teka puku ba nonei e takei seina i matar u barebana hoboto me soatsena a poapoa te opu men me lana i han me soloseiena e Sunahan. 26Bu katun hoboto i asingoto koruto me matoutur. Ba nori e soloseier e Sunahan me poier, “Ara e tare lila a man ka man kapan koru i romana!”

E Iesu e ngö e Livai

(Matiu 9:9-13, Mak 2:13-17)

27I murina a ka teka, e Iesu e tari a toa katun te lului a takis a solonen e Livai te gumia tara luman takis ba te kuina. Be Iesu e poieto i tanen, “Alö go la gono memo lia.” 28Be Livai e takeito me la ba nena a mamana ka me kukutiena e Iesu.

29Be Livai e katoeto a kannou pan tere Iesu i luma i tanen, nu katun u para ti lului a takis nu palair u katun ti nou gono meren. U kapan turu Jiu i ngö rien u katun u omi. 30Bu palair u Parisi nu tson hihatuts turu Lo i tara raten me ranga sil rer u katunun tsitsilo tere Iesu, “Taraha tsiponi ba limiu te nou gono meremiu u katun te luluer a takis nu palair u katun u omi?”

31Be Iesu e hengona me ranga mera nen, “U katun te moar ta nimate e ma tatei la uari tere dokta. E moa. U katun lasi te ka mer a nimate te la peisa uar tere dokta. 32Alia u ma la sile mei te go mi ngö meri u katun u matskö ba te habirits hamatsköer a toriren. E moa. Alia u la silema e go mi ngö meri u katun u omi ba te habirits hamatsköer a toriren.”

A markato te agono menari a kannou

(Matiu 9:14-17, Mak 2:18-22)

33Bu katun e poier tere Iesu, “U katunun tsitsilo tere Jon e roron agono ner a kannou ba te singo uar tere Sunahan. Nu katunun tsitsilo turu Parisi e mar kato has uar i iesana. Kaba u katunun tsitsilo i tamulö e namala agonori. Taraha tsiponi?”

34Be Iesu e poiena i taren, “Tara poata te hiakukoto gono meria a halis, na tsonun hitöl e kana, a pala tara tson e ma tatei agonori. E moa. 35Kaba lia e heregi a toa tsonun hitöl te lu ba ner romana. Ba pala i tar te agono riou romana nonei tara poata.”

E Iesu e haharoein u hihatutsuna i manasa nu hihatuts u tsimus

36Ne Iesu e ranga has merien u haharoei teka: “E moa ta katun te ga kis ban ta makumun labalaba ta tsimus ba te tupe nei a tabutu turu labalaba u toutounei. Te ga kato uen teka, ba nonei te kisena u labalaba u tsimus, nu labalaba u tsimus e ma tatei taratara haniga gono menei u labalaba u toutounei. 37Ne moa ta katun te ga tatei kis nia u wain u tsimus tara pikpiköna meme te toutouneina. Te ga mar kato uen teka, bu nitagala turu wain u tsimus te pan susuluna ba te kato butsena a kan osul a toutounei te ma antunan talas nei. Bu wain te takis uana i puta, ba pikpiköna meme te omi hasina. E moa. 38U wain talasi u tsimus te gi kis nia turu pikpikö u tsimus. 39Ne moa ta katun te ga ngil u wain u tsimus i murina te ua hakape nen u wain u toutounei. Taraha, nonei e poiena, ‘U wain u toutounei te niga balana.’” E Iesu e mar ranga u teka ba te haruto rane ien u hihatutsina i manasa turu Jiu te ma hisoböei menei u hihatuts u tsimus tere Sunahan. hasina. E moa.