Formulario de búsqueda

Nyanra Njekawkulege 27

D’ule se Paul kêm ɓee-bò ke Rome

1D’ɔje njáng le kade d’aw se jé kêm ɓeekon ke Italie se bato. D’um Paul se dangaige ke nange ke rang ji njèkan dè njérɔge ke aru karé ke ri’n nè Julius. E njèkan dè njérɔge le César Auguste. 2J’al kêm bato’t ke in Adramytte à aw kum’n ke loo nda batoge kêm ɓeekon ke Asie. Bato ɔte se jé aw se jé. Aristarque, doo ke Thessalonique, ɓeekon ke Macédoine nga è se jé nan’t tɔ. 3Barè lookar’n, jè nda nang kêm ɓee-bò ke Sidon. Julius ra kêm-maje se Paul; è inye’n ade aw ra njétaakêm-Krist madennge’t kade rai se’n dè nyange ke aw ndoo de. 4J’in loon’t nè, j’ɔr kɔge j’aw se kàde ba-ba sár dè goré loo ke Chypre tede nelge in-in tilei kum jé. 5Go’t gugu, jè gang ba-bò kate ngɔr se kɔte ɓeekonge ke Cilicie se Pamphylie, j’aw jè rise nanga kêm ɓee ke Myra, ɓeekon ke Lycie. 6Julius, njèkan dè njérɔge ke aru karé inge bato ke in kêm ɓee-bò ke Alexandrie à aw kum’n ke ɓee-bò ke Rome ɓaa, è ade j’al kêmé ke loon’t nè j’aw. 7J’aw jêkê-jêkê dann ba’t ase ndɔge bule. Tur se jé ngain ɓita j’aw sár jè tee’n kêm ɓee ke Cnide ɓai. Nel ɔge jé kaw jáa; gir’n ke nè á j’ɔr’n kɔge j’aw’n ngɔr se dè goré loo ke Salmoné ɓita j’aw Crète ɓai. 8Tur se jé ngain ade jè tee kɔte dè goré loo ke Salmoné nè nga pêt, j’aw jè tee loo karé bè ke dé ɓar’n «Loo nda nang le batoge ke maje.» Loo nè nga tò ngɔr se ɓee ke Lasée. 9Kurloo heb ɗàk mari bere ta ade loo kan dè bato kile’n danné tur ngain. Tabai ndɔ kɔge kêm ɓo dere ɓá ta. Paul ede de njai kété ede nè:

10– Madege, man m’an titeke kaw ke j’à j’awi dann mann’t se bato nè nga, j’à j’awi karè nal kade nyange tuji lé. E bato se nyange ke kêmé á à tuji se kar de lé, nè danra jéi jèi kuwe géa asekum kudu tɔ.

11Nè Julius, njèkan dè njérɔge ke aru karé um kêm’n dè tà’t le njèkunn bato se kuwe bato tá ngain dum tà le Paul. 12Loo nda nang le batoge ke loon’t nè nga, maje kum ndi tutu tà kuli lé. Gir’n ke nè á dooge ngain ke kêm bato’t ndigi kin-in loo’t nè kɔke kade bainléa, n’teei Phénix loo nda nang le batoge ke dè goré loo ke Crète. Phénix nga tò se ke dè jikon se dè jigel lookur’t le kàde. E loo nè á dooge malang ke kêm bato’t ndigi ndii tutu tà kuli.

Nel-bò ade bato ndui mann

13Nel in dè jikon ule pe^-pe^. Dooge ke kêm bato’t giri titeke n’a n’awi se maje’n le teei Phénix. Gir’n ke nè á ei in-in awi se kàde kong-kong dè goré loo ke Crète. 14Nè loo ke d’aw mbɔr ɓaa, nel-bò karé bè in se ke dè jigel aw kum’n ke loo tee’t le kàde. Nel-bò nè nga sebe dè jé’t gap dè goré loo ke Crète. 15Nel ɔse bato mbeng tur tà’n rang tede è ase tile kum nel lé. Titeke bè á j’inye’n j’ade aw se jé loo ke kêm’n ndige. 16Jè j’aw se kàde ngonn dè goré loo karé ke dé ɓar’n Clauda j’ade taa nel dè jé’t ndêin. Tur se jé ngain ɓita jè tutu’n ngonn bato ke dé tɔ kàde made’t. 17Loo ke j’unn’n j’unde’n dɔ ɓá ɓaa, jè tɔ bato ke bòi njanm-njanm se kule nar j’ɔje’n kêm jé. Jè ɓel j’ede nè bainléa j’à kaw dar nyeenger ke ule tà’n kum ba-bò’t ke sɔbe dè ɓeekon ke Libye. Dé tutu kage nyan ke bòi ke dé tɔ mbur bato’t d’inye dɔ d’ade ndɔr nang goon’t ade nel aw’n se’n titeke kêm’n ndige. 18Nel-bò tile bato banjang-banjang kum’n ke kété-kété. Titeke bè á, barè lookar’n dé koto nyange ke nange kêm bato’t dé tile piring-piring kɔke. 19Ndɔ ke njèkon’t mute ɓaa, njérakulege kêm bato’t kotoi nyan bato se ji de ei kuwe tilei piring-piring dann ba’t. 20Nel-bò nè nga aw se jé kabr-kabr ade tò ɓel ngain. J’an kum kàde éké kɔnyonge lé ase ndɔ mute deri ade jè tin kêm jé mbit kɔke de ndi kumgajer ta.

21Jè ndi ase ndɔ bule anje kuse nyan. Paul in nda dɔ dann de’t ede de ede nè:

– Hai! mademge, ke nè á ndɔ ke ooi tà tàm’t ɓaa, né j’à j’in-in dè goré loo ke Crète tá kade bato se nyange ke kêmé tuju’n bè lé. 22Darinè, m’ndeje sei le kade oréi tà si njak. Doo karé bè géa dann si’t à tuju lé, nè bato kuwe se kar’n á à tuju. 23Nube ke m’ɗɔi’n nga ule doo le’n ke danrán ade ree ram’t ndɔɔ laa ede’m ede nè: 24«Paul, i ɓel lé. Gar-gar a i nda non njèkonɓee’t kêm ɓee-bò ke Rome. An! dooge malang ke ndii sei nan’t kêm bato’t nga, Nube à aje de takuli i.» 25Gir’n ke nè á, mademge oréi tà si njak. M’um kêm bɔk-bɔk dè Nube’t titeke à ra nyan ke ede’m tà’n nè nga kuwe. 26Nè gar-gar j’à j’awi le dubi nang dè goré loo karé’t bè.

27E ndɔ ke njèkon’t dɔg-gidé-sɔ ke bato aw’n se jé kum’n ke kété-kété dann ba-bò ke Méditerranée. Dann ndɔɔ bɔp ɓaa, njérakulege kêm bato’t geri titeke nain ngɔr ɓaa, j’ayé tee dè nang ke tutu’t. 28D’ile kule dann ba’t le ger’n kur le mann. Kule nè nga aw sár ɔde nang. Loo ke d’uwe d’ɔr ɓaa, dé mbɔje è kum kil ji doo kɔr-sɔ. Go’t gugu, loo ke d’aw mbɔr kété ɓaa, dé tel d’ile kule kɔje-nyan nè dann ba’t d’uwe d’ɔr ɓaa, dé mbɔje è kum kil ji doo kɔr-mute. 29Loo ke d’an bè ɓaa, dé ɓel kêm de’t d’ede nè bainléa bato à kin dar dè’n tu mbalge’t. Gir’n ke nè á dé koto’n nar nyan kuwe bato nang sɔ dé tile dann ba’t mbur bato’t gugu, dé ndi tchên dé ngine’n lookar. 30Njérakule kêm bato’tge sangi loo le kan-in nan kinyei bato. Dé rise ngonn bato nga dann ba-bò’t dé ra’n gos titeke d’ayé kaw tile nar nyan kuwe bato nang nonn’t kété bè. 31Paul an bè ɓaa, è ede njèkan dè njérɔge ke aru karé se njérɔge ede nè:

– Ke nè á dooge nè nga ndii kêm bato’t lé ɓaa, sei a asikum kaji yo lé.

32Njérɔge tujei kulege ke dé tɔ’n ngonn bato nga bɔ́r-bɔ́r gangi ade tel oso manné gugu.

33Nain ngɔr kade loo ar ta. Paul ndeje de malang le kade d’use nyan. E unn tà ede de ede nè:

– Ɓila è ndɔ ke njèkon’t dɔg-gidé-sɔ ke i ndii i nginei tà yo si anje kuse nyan. 34M’gɔr sei le kade usei nyan tá à è soo si’t kade i ndii kumgajer. Bin dè doo karé bè géa dann si’t à oso kɔke lé.

35Loo ke Paul tam tàge nè nga titeke bè ɓá ɓaa, è unn mapa uwe jinn’t. E ra Nube oiyo tàkum de’t malang ɓita è tête danné unn gir kuse. 36Gir’n ke nè á dé malang d’oré’n tà de njak d’use’n mapa se kêmnda káng a tɔ. 37Jè malang ke jè ndi kêm bato’t nga, jè dooge aru joo se kɔr-ji sejimute-gidé-mute-mute. 38Loo ke d’use nyan d’ade kêm de ndann ɓá ɓaa, dé tile gute sadege le de ke nange dann ba’t le kade bato ɔlé’n pêl ndêin.

Bato ndui mann dann ba-bò’t

39Loo ke loo ar ɓá ɓaa, njérakule kêm bato’t geri dè nang ke jè tee tutu nè nga njai lé ɓai; nè ei an-in dè nyeenger dann ba’t non de’t dil. Ei ɔji njáng le kade n’awi se bato bainléa n’ɔsi nin n’inyei nin kade kong’t dè nyeenger’t. 40Gir’n ke nè á dé tutu’n kule nar nyan tɔ batoge nang d’inye dann ba’t. Kulege ke dé tɔ’n màn bato géa, dé tutu d’inye dɔ ke loon’t nè a tɔ. Dé tɔ tà kubu ke là non bato’t ɓaa, dé d’inye’n le kade nel aw se’n kàde kong’t dè nyeenger’t. 41Njérakule kêm bato’t ɔsi awi se’n ade dubu bàj-bàj dadann loo karé ke ba-bò kaiya nan danné tutu. Tà wum bato dubu dann nyeenger’t giring giring-giring, nè ɓong’n ute dɔ ade pegem mann unde’n se tɔg’n ndàt gang ade tête ɗêk-ɗêk. 42Njérɔge ɔji le tɔli dangaige kɔke, nè bainléa doo karé dann de’t à kin kalè mann kan-in kaw. 43Nè Julius, njèkan dè njérɔge ke aru karé ɔje kêm’n le kaje Paul. E ɔge de dè nyan ke d’ɔje le ra. E unn ndu’n ade njé ke geri kalèi mann le kade alèi mann teei nata kété. 44E unn ndu’n ade gute dooge ke nan-in le kade njé ke karége ndii dè kagege ke tɔl’t a, njé ke rang le kade ndii dè begre nyange ke kêm bato’t neli teei nata a tɔ. Titeke bè á dooge malang teei nata se maje’n nal kade doo karé bè géa tuju dann de’t.

Gulei New Testament

©Alliance Biblique du Tchad, 2004

More Info | Version Index