Formulario de búsqueda

Matayo ma Peba 18:16

16Ɨ ra ton maka yɨt mutkunj, man yɨpa o nɨmog rɨga takasɨt, nokɨm da ɨdenat nɨmog o nowa yɨr ungata rɨgap komkesa yɨr ungata gatab yɨt temjatenanj towaina tugɨm ke.