Formulario de búsqueda

Luk ma Peba 22:69

69Ajɨ yu ke Rɨgamna B'ɨga ɨta omiti ɨbɨm Komkesa Dandam Rɨgɨb Rɨga Godɨmna yɨmjog yɨm tab ke juwai kɨma pɨpmetɨnd.”