Formulario de búsqueda

Yoan ma Peba 21:19

19Yesu onggɨtyam yɨt yindonj re ouyawa mana da Petro rɨdede nya kae uj okas dem dɨde Godɨm b'ogɨl ɨnyomarena okau dem. Ɨ onggɨt yɨt opurena seg ke, Ton Petrond yomnonj da, “Ken yɨmta nundoke!”