Formulario de búsqueda

LINJIILA MATTA 8

Fii no Iisaa Ɲawndiri mo Ɗamajan

(Mrk. 1.40-45; Luk. 5.12-16)

1Ɓay wonii Iisaa tippike ka fello, jamaa moolanaaɗo jokki mo. 2Onsay mo ɗamajan ari jiccii yeeso makko, wi'i: «Koohoojo, si hiɗon faalaa, hiɗon waawi lan sellinde, mi laaɓa.» 3Iisaa fonti jungo mun ngon, meemi mo, wi'i: «Miɗo faalaa, laato selluɗo, laaɓaa.» Ɗon kisan o selli ɗamajan ɗan, o laaɓi. 4E hoore ɗun Iisaa wi'i mo: «Reeno wota a wowlan ɗun hay gooto, kono yahu hollitoyoɗaa *yottinoowo sadaka on, ittaa sadaka wano Muusaa yamiri non, fii yo ɗun wonan ɓe seedee.»

Fii no Iisaa Selliniri Kurkaadu Suufaajo

(Luk. 7.1-10; Yhn. 4.43-54)

5Ɓay wonii Iisaa naatii Kafernahuum, hooreejo suufaaɓe teemedere ɓadii mo, jeeji, 6wi'i: «Koohoojo, kurkaadu an ndun no waalii ka suudu, ɓandu makko ndun no maayi, awa kadi himo tampi fota.»

7Iisaa wi'i mo: «Mi yahay, mi sellina mo.»

8Onsay kanko hooreejo suufaaɓe ɓen o jaabii mo, o wi'i: «Koohoojo, mi foddaa e mo'on ka suudu an. Kono maakee tun kongol gootol, kurkaadu an ndun ndikkay. 9Ko fii min tigi, ko mi wonɗo e ley kongol hooreeɓe goo, min kadi miɗo mari suufaaɓe wonɓe e ley kongol an. Si mi wi'ii goɗɗo e ɓen ‹yahu›, o yahay. Si mi wi'ii oya on ‹aru›, o aray. Awa kadi si mi wi'ii kurkaadu an ndun ‹waɗu ɗun›, ndu waɗay.»

10Ɓay Iisaa nanii ɗun, o ŋalɗi, o wi'i jokkuɓe mo ɓen: «Ka haqiiqa mi andinii on, hay ka *Isra'iila'en mi yi'aali neɗɗo gomɗinirɗo wa oo. 11Mi andinii on, ɗuuɗuɓe iwroyay funnaange e hirnaange, ɓe nafodoya e Ibraahiima e Issaaqa e Yaaquuba ka laamateeri kammu. 12Kono haanunooɓe ronude laamateeri ndin ɓen bugete ka niwre ka ɓuri woɗɗude, ka wullaandu e ŋatindiro ɲiiƴe woni ton.»

13Onsay Iisaa wi'i on hooreejo suufaaɓe ɓen: «Yahu, yo ɗun wonirane wano gomɗinirɗaa non.» E on saa'i tigi kurkaadu ndun sellinaa.

Fii no Iisaa Ɲawndiri Nawnuɓe buy

(Mrk. 1.29-34; Luk. 4.38-41)

14Ɓawto ɗun Iisaa yahi ka galle Petruusu, o tawi esiraawo Petruusu suddiiɗo on no waalii nawnaare nguli-ɓandu. 15O meemi jungo on ngon, nguli-ɓandu kin yalti e makko. Onsay on immii, o woni e kurkanagol Iisaa.

16Ɓay niɓɓii, ɓe addani mo ɗuuɗuɓe ɓe jinna nangi, o raɗori ɗin jinnaaji kongol makko ngol, o sellini nawnuɓe ɓen fow. 17Ko nii ko daaliranoo annabi Isaaya kon laatori, wonde:

«O ƴettii nawnaaje men ɗen,

o fawtike ɲabbeeli men ɗin.»r

18Ɓay Iisaa yi'ii jamaa hunduɗo mo on, o yamiri taalibaaɓe makko ɓen yo ɓe lumbitu gaɗa. 19Jannoowo fii Sariya on goo ɓadii mo, wi'i: «Karamoko'en, mi jokkete kala ka yaaruɗaa.»

20Iisaa jaabii mo wi'i: «Ndoni ɗin no mari gayɗe mun, awa kadi colli ɗin ka weeyo no mari ɲakkaaji mun, kono *Ɓii-Aaden on kan alaa hay ka fowtina hoore mun nden.»

21Goɗɗo e taalibaaɓe ɓen wi'i mo: «Koohoojo, newnanee lan taho mi yaha, mi wattinoya ben an en.»

22Kono Iisaa jaabii mo, wi'i: «Jokkan, accaa mayɓe ɓen wattina mayɓe mun ɓen.»

Fii no Iisaa Deeƴiniri Waabiliire nden

(Mrk. 4.35; Luk. 8.22-25)

23Ɓawto ɗun Iisaa bakii ka laana, taalibaaɓe makko ɓen kadi jokki mo. 24Onsay waabiliire tiiɗunde wondunde e hendu tippii ka weendu haa morlooɗe ndiyan ɗen watti diwude laana kan, tawi kanko himo ɗaanii. 25Ɓe ari, ɓe findini mo, ɓe wi'i: «Koohoojo, dandu en, en mulay woni!»

26O wi'i ɓe: «Ko fii honɗun hulanɗon, onon ɓee fanɗa-gomɗinalɓe?» Onsay o immii, o toŋani hendu ndun e morlooɗe ndiyan ɗen, deeƴaango tiiɗungo waɗi.

27Ɓen ŋalɗi fota, ɓe wi'indiri: «Ko hombo woni oo? Ko fii hay keneeli ɗin e baharu on ɗoftoto mo!»

Fii no Jinnanooɓe Ɗiɗo Selliniraa

(Mrk. 5.1-20; Luk. 8.26-39)

28Ɓay wonii o hewtoyii gaɗa weendu ndun, ɗun ko e ndii leydi ɓee Gadariyankooɓe, jinnaaɓe ɗiɗo sortii ka berɗe, ari fottugol e makko. Tawi hakkee ko ɓen hulɓinii, hay gooto suusataano rewude ɗon. 29Ɓen sonki e makko, ɓe wi'i: «Ko honɗun faalanaɗaa men, an oo *Ɓiɗɗo Alla. E hara ko arduɗaa ɗoo ko fii lettugol men hara saa'i on hewtaali?»

30Tawi wuro kose moolanaango no ooraynoo ka woɗɗitii ɓe. 31Onsay jinnaaji ɗin jeeji mo, ɗi wi'i: «Si a raɗoto men, nawru men e ngoo wuro kose.»

32O wi'i ɗi: «Yahee!» Onsay ɗi yalti e ɓen, ɗi naatoyi e nder ɗin koseeji. Tun, koseeji ɗin fow giddi ka falo, ɗi unoyii ka weendu, ɗi muli ka nder ndiyan. 33Ornaynooɓe ɗi ɓen dogi, yahi ka saare, fillitoyii ko waɗi kon fow, tentinii ko heɓi ɓen jinnanooɓe kon. 34Onsay yimɓe saare nden fow yalti fii fottugol e Iisaa. Nde ɓe yiirunoo mo, ɓe jeeji mo woɗɗitagol leydi maɓɓe ndin.

Version Pular Fuuta-Jallon

© 2010-Pioneer Bible Translators

© 2010-Traducteurs Pionniers de la Bible

More Info | Version Index