Formulario de búsqueda

Dal 28

Dɛmɛɲini daalili

1Dawuda ka dɔnkili dɔ.

Masaba, ne be kasira ele le kɔ.

Ele le ye ne tangakabakuru ye

fɔɔ e ka ne lamɛn.

N'o tɛ kɔni, ne ni lahara taabagaw bena kɛ kelen ye.

2Ni ne y'i daali,

ni ne ye n bolow wili e ka sigiyɔrɔ faan na,

e ka ne lamɛn.

3Kana ne minɛ mɔgɔjuguw minɛcogo la,

minw b'a fɔ u tɔɲɔgɔnw ye ko hɛrɛ le be yen,

k'a sɔrɔ kojugu lo b'u kɔnɔ.

4- U ka kɛwaliw ɲɔgɔn kɛ u la,

u ka kojuguw ɲɔgɔn kɛ u la.

U minɛ i ko u y'u mɔgɔɲɔgɔnw minɛ cogo min na.

A kɛ u ka kojugu ka kɔsegi u yɛrɛ kan.

5U kɔni te Masaba ka kɛta jati,

u mako t'a ka baara la.

U halaki Masaba, kan'a to u be segi ka wili tugu.

6Masaba ka tanu,

bari a ye ne ka daalili lamɛn.

7Masaba le be fanga di ne ma ka n tanga fana.

Ne ye n yɛrɛ kalifa a ma, a ye n dɛmɛ.

Ne nisɔn ka di kosɔbɛ, ne b'a tanu ni dɔnkili ye.

8Ale lo be fanga di a ka jama ma.

A ka mɔgɔwolomanin dogoyɔrɔ n'a kisiyɔrɔ lo.

9Masaba, e ka jama kisi, ka barika don u la.

Kɛ u marabaga ye, k'u dɛmɛ tuma bɛɛ la.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index