Formulario de búsqueda

Dal 27

Tanuli ni jigilali Masaba kan

1Dawuda ka dɔnkili dɔ.

Masaba le be yeelen bɔ ne ye ani ka n kisi,

ne bena siran jɔn le ɲa?

Masaba le ye ne tangabaga ye,

ne jaa bena tigɛ jɔn le ɲa?

2Ni kojugukɛlaw wilila ne kama k'u be ne faga,

u be talon ka ben.

3Hali ni kɛlɛbolo le nana ne kama,

hali ni kɛlɛ wilila ne kama,

ne tena siran foyi ɲa,

ne jigi te tigɛ.

4Ne be min ɲini Masaba fɛ,

n be fɛɛn min fɛ sɔbɛ sɔbɛ la.

O ye ne ka to a fɛ n sii bɛɛ la,

n ka se k'a ka ɲumanya ye,

ani ka ladili ɲini a fɛ.

5Bari a bena ne mara a ka sigiyɔrɔ la gwɛlɛya waati la,

o yɔrɔ le bena kɛ ne dogoyɔrɔ ye.

A bena ne bila sanfɛ kabakuru kan.

6Hali sisan yɛrɛ, ne kuun kɔrɔtanin lo.

A tɛmɛna n juguw ta kan, minw be n laminina.

Ne kɔni bena saraka bɔ Masaba ka soo kɔnɔ

ni nisɔndiyapɛrɛnkan ye.

Ne ben'a tanu ka dɔnkili la a ye.

7Masaba, mɛnni kɛ ne ka daalili la,

makari ne la ka ne jaabi.

8E ye min fɔ, ne be miiri o le la, e ko:

«Aw ka ne yɔrɔ ɲini.»

Ne b'i yɔrɔ ɲinina, Masaba.

9Kana i yɛrɛ dogo ne la,

kana sɔn k'i ka baaraden gwɛn ni dimi ye.

Ele le ye ne dɛmɛbaga ye,

ele min ye ne kisibaga Ala ye,

kana ne bila ka n to yen.

10Hali ni ne faa ni ne baa be sɔn ka ban ne la,

Masaba be ne ladon a yɛrɛ fɛ.

11Masaba, e b'a fɛ ne ka sira min ta,

o sira nin yira ne la.

Ne bila siraɲuman kan ne juguw kosɔn.

12Kana ne kɛ n juguw sago ye.

Seerejuguw be wilila ne kama,

u be juguman dama le kan.

13Ni ne tun ma la Masaba ka ɲumanya la sɔbɛ la

ka ne to diɲɛ na, ne tun bena kɛ di?

14I jigi la Masaba kan,

i jija k'i jaa gwɛlɛya.

I jigi la Masaba kan.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index