Formulario de búsqueda

Zan 11

Lazari ka sayako

1- Cɛɛ dɔ bananin tun be Betani, Mariyamu n'a kɔrɔmuso Marita ka dugu la, a tɔgɔ ko Lazari. 2- Ale Mariyamu le tun ye tulu kasadiman bon Matigi seen kan ani k'a kunsigi kɛ k'a jɔsi, ale balimacɛ Lazari le tun man kɛnɛ. 3U ye mɔgɔ bila ka taga fɔ Yezu ye ko: «Matigi, i tericɛ man kɛnɛ.»

4Yezu y'u ka kuma mɛn ka ban tuma min na, k'a fɔ ko: «Bana nin t'a fagata ye, nga a kɛra janko boɲa ka la Ala n'a Dencɛ kan.» 5Marita, n'a dɔgɔmuso, ni Lazari koo tun ka di Yezu ye. 6A ye Lazari ka bana koo mɛn tuma min na, a tun be yɔrɔ min na, a ye tile fila kɛ yen. 7O kɔ, a y'a fɔ a ka kalandenw ye k'u ka to u be kɔsegi Zude mara la. 8A ka kalandenw y'a fɔ a ye ko: «Karamɔgɔ, zuwifuw tun b'a fɛ k'i bon ni kabakuru ye a ma mɛn, e do ko an ka segi ka taga Zude mara la.» 9Yezu y'u jaabi ko: «Lɛrɛ tan ni fila te tile kelen kɔnɔ wa? Ni mɔgɔ min be taama tilefɛ, a te talon, bari a be yeli kɛ tile barika la, 10nga, ni mɔgɔ dɔ be taama sufɛ, a be talon, bari yeelen te yen.»

11O kuma bɛɛ fɔnin kɔ, a y'a fɔ u ye ko: «An tericɛ Lazari be sinɔgɔra, nga ne be taga kunun.» 12Kalandenw y'a fɔ a ye ko: «Matigi, n'a be sinɔgɔra, o kɔrɔ ko a bena kɛnɛya.» 13Yezu tun be Lazari ka sayako le fɔra, nga kalandenw tun b'a miiri ko a tun be kumana sinɔgɔ yɛrɛ koo la. 14O kɔ, Yezu y'a fɔ k'a gwɛ u ye ko: «Lazari sara. 15Ne tun te yen minkɛ, o diyara ne ye, aw kosɔn, janko aw ka se ka jigi sɔrɔ. An ka taga fɛ.» 16O la, Toma min tɔgɔ ko Filanin, ale y'a fɔ kalanden tɔ nunu ye k'u k'a to u be taga yen u bɛɛ ka sa ɲɔgɔn fɛ.

Marita ni Mariyamu be Yezu kunbɛn

17Yezu sera tuma min na, o y'a sɔrɔ Lazari suu tun ye tile naani kɛ kaburu la. 18Betani ni Zeruzalɛmu furancɛ tun te tɛmɛ kilo saba ɲɔgɔn kan. 19Zuwifu caaman tun tagara Betani janko u ka se ka Marita ni Mariyamu jigi tugu u balimacɛ ka sayako la.

20Marita y'a mɛn tuma min na ko Yezu be nana, a tagar'a kunbɛn. O y'a sɔrɔ Mariyamu tun siginin be soo kɔnɔ. 21Marita y'a fɔ Yezu ye ko: «Matigi, ni e tun be yan, ne balimacɛ tun tena sa. 22Nga hali sisan ne lanin b'a la ko e mana fɛɛn o fɛɛn daali Ala fɛ, a bena o kɛ e ye.» 23Yezu y'a jaabi fana ko: «I balimacɛ bena kunun.» 24Marita y'a fɔ a ye tugu ko: «Ne y'a lɔn ko a bena kunun diɲɛ labanlon na.» 25Yezu y'a fɔ a ye ko: «Ne le be suuw kunun, ne be nii di, ni mɔgɔ min lara ne la hali n'o tigi sara, a bena kunun. 26Ani ka mɔgɔ o mɔgɔ to nii na, n'a lara ne la, a tena sa fewu. I lara o la wa?» 27A y'a jaabi ko: «Ɔnhɔn Matigi, ne lanin b'a la ko e le ye Ala ka Mɔgɔ wolomanin nin ye, Ala Dencɛ, min ka kan ka na diɲɛ na.»

28A y'o kuma nunu fɔ ka ban dɔrɔn, a tagara Mariyamu wele dogo la k'a fɔ ale ye ko: «Karamɔgɔ nana, a ko i ka na.» 29Mariyamu y'o mɛn dɔrɔn, a sinna ka wili ka taga Yezu fɛ. 30O y'a sɔrɔ Yezu ma don dugu kɔnɔ fɔlɔ. Marita tun y'a kunbɛn yɔrɔ min na, a tun b'o yɔrɔ la halibi. 31Zuwifu minw tun be ni Mariyamu ye soo kɔnɔ k'a jigi tugu, olu y'a ye a sinna ka wili ka bɔ dɔrɔn, olu tugura a kɔ. U tun b'a miiri ko a be tagara kaburu yɔrɔ la ka kasi.

32Mariyamu sera Yezu fɛ dɔrɔn, a y'a kunbiri gwan a kɔrɔ k'a fɔ a ye ko: «Matigi, ni e tun be yan, ne balimacɛ tun tena sa.» 33Yezu y'ale ni zuwifuw kasitɔ ye, o y'a dusu kasi, u makari y'a minɛ. 34A y'u ɲininga ko: «Aw y'a suu don yɔrɔ jumɛn?» U ko: «Matigi, na taga o yɔrɔ filɛ.»

35Yezu kasira. 36O la, zuwifu minw tun be yen, olu y'a fɔ ko a koo tun ka d'a ye dɛ. 37Nga dɔw y'a fɔ ko: «Ale min tun ye fiɲɛntɔ ɲaa yɛlɛ, a tun te se ka Lazari bali saya ma wa?»

Yezu be Lazari kunun

38Yezu dusu kasira tugu, a tagara kaburu yɔrɔ la. Kaburu nin tun ye farawo ye, u ye kabakuru kɛ k'a datugu. 39Yezu y'a fɔ ko u ka kabakuru bɔ kaburuda la. Cɛɛ min banna, ale balimamuso Marita y'a fɔ a ye ko: «Matigi, a kasa ka kan ka bɔ sisan, bari a suu donna bii y'a tile naani ye.» 40Yezu y'a fɔ a ye ko: «Ne tun m'a fɔ i ye ko ni lanaya b'i la, ko i bena Ala ka sebagaya ye wa?» 41U ye kabakuru bɔ yen, o kɔ Yezu y'a ɲaa kɔrɔta sanfɛ k'a fɔ ko: «N Faa, ne be barika la i ye bari i ye ne jaabi. 42Ne y'a lɔn ko i be ne jaabi tuma bɛɛ, nga ne b'o fɔra janko mɔgɔ minw be ne lamini na, olu ka l'a la ko ele le ye ne ci.» 43A y'o kuma fɔ ka ban tuma min na, a pɛrɛnna ko: «Lazari, wili ka bɔ.» 44Lazari min tun sara, a kununna ka bɔ kaburu la. Fani melekenin tun b'a bolo n'a seen na, ani dɔ tun kɛnin be k'a ɲaa siri. Yezu y'a fɔ u ye ko: «Aw k'a foni k'a to a ka taga.»

U b'a fɛ ka Yezu faga

(Mat 26.1-5; Mar 14.1-2; Luka 22.1-2)

45Zuwifu minw tun nana Mariyamu fɛ, u ye Yezu ka koo kɛnin ye minkɛ, u caaman lara a la. 46Nga dɔw tagara *Fariziɲɛw fɛ, Yezu ye koo min kɛ, k'o lakali u ye. 47Sarakalasebagaw ni Fariziɲɛw ye ɲɔgɔnye kɛ k'a fɔ ko: «An bena mun le kɛ? Bari cɛɛ nin be kabako caaman kɛ. 48N'an y'a to n'a tagara ɲa, mɔgɔ bɛɛ bena l'a la, o seen fɛ, Ɔrɔmukaw bena na k'an ka yɔrɔ senumand n'an ka siya halaki.»

49Sarakalasebagaw kuntigiba min tun be yen o saan na, a tɔgɔ ko Kayifu, ale y'a fɔ u ye ko: «Aw te foyi faamu. 50Aw fana m'a lɔn ko mɔgɔ kelen ka sa jama kosɔn janko an ka siya bɛɛ kana halaki, k'o ka fisa wa?» 51O kuma nin ma bɔ a yɛrɛ la, o saan nin na, ale lo tun ye sarakalasebagaw kuntigiba ye, a tun ye kirayakuma le fɔ ten ko Yezu ka kan ka sa zuwifu siya kosɔn. 52O fana tun te kɛ u ka siya dama kosɔn, nga Ala deenw minw jɛnsɛnnin be, a ka se k'olu lajɛn. 53Kabini o loon, u bɛnn'a la k'u ben'a faga. 54O le kosɔn Yezu tagara kongokolon faan fɛ dugudennin dɔ la min tɔgɔ ko Efarayimu. A n'a ka kalandenw tora o yɔrɔ la. A tun te sɔn ka taga zuwifuw cɛma tuma bɛɛ.

Tulu kasadiman bonko Yezu seen kan

(Mat 26.6-13; Mar 14.3-9; i ka Luka 7.36-38 filɛ)

55O waati la, zuwifuw ka *Hɔrɔnya ɲanagwɛ loon tun sera ka ban. A tɔɔ tun tora tile damani, mɔgɔ caaman tun be bɔ dugudenninw na ka na Zeruzalɛmu janko k'u yɛrɛ saniya ka kɛɲɛ n'u ka landa ye. 56Olu tun be Yezu yɔrɔ yaalala. K'u to Alabatosoba kɔnɔ, u b'a fɔra ɲɔgɔn ye k'o tuma na, a tena na ɲanagwɛ nin na wa? 57Sarakalasebagaw ni *Fariziɲɛw tun y'a fɔ ko ni mɔgɔ min ye Yezu yɔrɔ lɔn, k'u k'a yɔrɔ yira olu la, u be taga minɛ.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index