Formulario de búsqueda

Ebu 13

Ladili dɔw

1Ɲɔgɔnkanuya ka barika sɔrɔ aw cɛma. 2- Aw hakili ka to a la ko aw ka kan ka lonanw ladon. Lonanladon sababu la, dɔw ye mɛlɛkɛw ladon k'a sɔrɔ u m'a lɔn ko mɛlɛkɛw lo. 3Aw k'aw hakili to kasodenw na, k'a kɛ i n'a fɔ aw fana be kaso la n'u ye. U be minw tɔɔrɔla, aw k'aw hakili to u la, i n'a fɔ aw yɛrɛ tun be tɔɔrɔla. 4Mɔgɔ bɛɛ ka furu boɲa, kakalaya kana kɛ furu kɔnɔ. Bari Ala bena ɲamɔgɔyakɛlaw ni kakalaw kiti. 5- Wari ɲiniko kana fiɲɛ don aw si tagamacogo la. Min b'aw bolo, o k'aw wasa. Bari Matigi yɛrɛ le ko:

«Ne tena i to i kelen,

n tena i bila abada.»

6- Anw b'an jigi la a kan o tuma na k'a fɔ ko:

«Matigi ye ne dɛmɛbaga ye,

ne tena siran foyi ɲa.

Adamaden be se ka mun kɛ ne la?»

7Aw k'aw hakili jigi aw ɲamɔgɔw la. Minw ye Ala ka kuma fɔ aw ye. U sii labanna cogo min na, aw k'o jati k'u ka lanaya ɲɔgɔn kɛ. 8Yezu Krista tun be cogo min na kunun, a b'o cogo kelen le la bii, a bena kɛ ten fana tuma bɛɛ. 9Aw kan'a to mɔgɔ si k'aw kuun ɲagami ni kalan wɛrɛ ye. Ayiwa, a ka ɲi an ka jagwɛlɛya sɔrɔ Ala ka nɛɛma barika la. O kana kɛ landa dumuni dɔw barika la, min ma deli ka nafa di u dumubagaw ma ka ye. 10Mɔgɔ minw tun be baara kɛ fanibugu kɔnɔ, olu te se k'u niyɔrɔ sɔrɔ an ka sarakabɔyɔrɔ dumuni na. 11- Sarakalasebagaw kuntigiba be don ni begɛn min joli ye Yɔrɔ senumanw ka senuman na, hakɛw yafali kama, o sogo nin be jɛni dugu kɔfɛ le. 12O kama, Yezu bɔra dugu kɔfɛ k'a yɛrɛ saraka ka mɔgɔw saniya k'u bɔ u ka kojuguw la n'a yɛrɛ joli ye. 13O tuma na, n'an b'a fɛ ka tag'a kunbɛn, an ka sɔn dɔgɔya ma ka bɔ dugu kɔfɛ i n'a fɔ ale. 14Bari diɲɛ te an ka soo ye. Nga an be sini soo le ɲinina. 15O la, an ka Ala fo Yezu sababu la tuma o tuma, min ye an ka saraka ye. O kɔrɔ ko an k'a tɔgɔ tanu n'an daa ye. 16Aw kana ɲinɛ ka ɲumanya kɛ, ani ka ɲɔgɔn dɛmɛ. O saraka nunu ɲɔgɔn le ka di Ala ye. 17Aw ka mɛnni kɛ aw ɲamɔgɔw fɛ, aw k'aw yɛrɛ majigi u ye. Bari olu le be janto aw la Alasira la, Ala bena u ɲiniga aw ka koo la. Aw ka sɔn u ta ma waasa u dusu ka diya u ka baara la. N'u dusu ma diya, o y'aw ka bɔnɛ ye. 18Aw ka Ala dali anw ye. Anw kɔni lanin b'a la ko an kɔnɔ gwɛnin lo, ko an b'a fɛ an tagamacogo ka ɲa tuma bɛɛ. 19N b'a ɲini aw fɛ kosɔbɛ ko aw ka Ala dali waasa ne ka se ka segi aw fɛ joona.

Foli

20Hɛrɛ tigi Ala min ye bɛɛn cɛnbali sigi n'an Matigi Yezu joli ye, ale min y'a sanin kunun k'a kɛ a ka jama kɔlɔsibaga ye, 21a yɛrɛ ka barika don aw la, aw ka se ka koɲuman sifa bɛɛ kɛ, k'a sago kɛ. Koo min ka di a yɛrɛ ye, a k'o kɛ an ye Yezu Krista barika la. Boɲa ka la ale kan tuma bɛɛ. Amiina.

22N badenw, ne b'aw dali, aw ka ladilikuma nunu lamɛn kosɔbɛ, bari a man ca.

23Ayiwa, n b'a fɔ aw ye ko u y'an badencɛ Timote labila. N'a sera n fɛ yan joona, an bena na ɲɔgɔn fɛ aw fɛ.

24Ne b'aw ɲamɔgɔw bɛɛ fo, ka Krista ka jama bɛɛ fo.

Italikaw b'aw fo.

25Ala ka nɛɛma kɛ aw bɛɛ ye.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index