Formulario de búsqueda

Kod 14

Abramu be se masacɛw kɔrɔ

1O waati la, Sineyari jamana masacɛ Amurafɛli ni Elazari masacɛ Ariyɔki, ani Elamu masacɛ Kedɔrilawomɛri, ni Goyimu masacɛ Tideyali 2wilila ka kɛlɛ kɛ ni Sodɔmu masacɛ Bɛra ye, ani Gɔmɔri masacɛ Birisa, ni Adima masacɛ Sineyabu, ani Seboyimu masacɛ Sɛmebɛri, ni Bɛla masacɛ ye. Sowari le be wele ko Bɛla.

3O masacɛ duuru nunu bɛɛ ye ɲɔgɔn lajɛn Sidimu kɔkɛnɛ la, min ye *Kɔgɔji Fariman ye. 4U tun be masacɛ Kedɔrilawomɛri ka fanga kɔrɔ saan tan ni fila kɔnɔ, nga a saan tan ni sabanan na, u murutira.

5A saan tan ni naaninan na, masacɛ Kedɔrilawomɛri ni masacɛ minw jɛnna n'a ye, u tun sera erefaw kɔrɔ Asitarɔtikaranayimu mara la, ka se zuziw kɔrɔ Amu mara la, ani ka se emuw kɔrɔ Kiriyatayimu mara la fana, 6ka se oriw kɔrɔ *Seyiri kuluyɔrɔ la fɔɔ ka taga se Ɛliparan, kongokolon gɛrɛfɛ. 7O kɔ, u kɔsegira ka na Ɛnmisipati, min ye Kadɛsi ye, ka amalɛkiw kɛlɛ ka se u kɔrɔ u ka mara faan bɛɛ la, ani amoriw minw tun siginin be Asasɔntamari. 8O waati la, Sodɔmu masacɛ ni Gɔmɔri ta, ani Adima ta ni Seboyimu ta, ani Bɛla min ye Sowari ye, o ta wilila ka taga u yɛrɛ labɛn Sidimu kɔkɛnɛ na 9Elamu masacɛ Kedɔrilawomɛri kama, ni Goyimu masacɛ Tideyali ani Sineyari masacɛ Amurafɛli ni Elazari masacɛ Ariyɔki kama. O masacɛ naani nunu ni masacɛ duuru nunu ye ɲɔgɔn kɛlɛ.

10O y'a sɔrɔ u tun ye bɔgɔmana bɔ Sidimu kɔkɛnɛ na, o dingɛw tun ka ca yen. Sodɔmu masacɛ ni Gɔmɔri masacɛ bolila ka taga ben o kɔnɔ, tɔw bolila ka taga kuluw yɔrɔ la. 11Minw ye see sɔrɔ, olu ye Sodɔmukaw ni Gɔmɔrikaw ka nafolo bɛɛ cɛ, ani u ka balo bɛɛ, ka taga n'u ye. 12Abramu dɔgɔcɛ dencɛ Lɔti siginin tun be Sodɔmu dugu kɔnɔ minkɛ, u ye ale n'a bololafɛnw fana cɛ ka taga n'u ye.

13Bolibagaw dɔ nana o fɔ eburucɛ Abramu ye. O y'a sɔrɔ Abramu tun siginin be amoricɛ Manbure ka joyiriw gɛrɛfɛ. Manbure ni Ɛsikɔli ni Anɛri tun ye balimaw ye, u bɛɛ tun ye Abramu jɛnɲɔgɔnw ye. 14Abramu y'a mɛn ko u y'a dencɛ minɛ ka taga n'a ye dɔrɔn, a ka jɔɔn kɛmɛ saba ni tan ni seegi minw be se kɛlɛ la, n'u wolol'a ka soo, a y'u labɛn, u tugura masacɛ nunu kɔ fɔɔ ka taga se Dan. 15A y'a ka mɔgɔw tilantilan, ka masacɛ nunu kɛlɛ sufɛ k'u gwɛn ka tugu u kɔ fɔɔ ka taga se Oba, Damasi kɔgɔdugu ɲafan fɛ. 16U tun ye nafolo min bɛɛ cɛ, a y'o sɔrɔ ka kɔsegi n'a ye, ani a dencɛ Lɔti, ni a bololafɛnw, ni musow ani jama tɔw.

Mɛlikisedɛki ka koo

17Abramu sera Kedɔrilawomɛri n'a tɔɲɔgɔn nunu kɔrɔ tuma min na n'a be kɔsegira ka na, Sodɔmu masacɛ bɔra k'a kunbɛn Sabe kɔkɛnɛ na, u be min wele fana ko Masacɛ ka kɔkɛnɛ.

18- Salɛmu masacɛ Mɛlikisedɛki bɔra ni dumunifɛn ni duvɛn ye. Fɛɛn bɛɛ kuntigi Ala ka sarakalasebaga tun lo. 19A ye duba kɛ Abramu ye ko:

«Sankolo ni dugukolo danbaga,

Fɛɛn bɛɛ kuntigi Ala ka hɛrɛ kɛ Abramu ye!

20Fɛɛn bɛɛ kuntigi Ala ka tanu,

ale min y'i juguw don i bolo.»

Abramu tun ye fɛɛn minw bɛɛ sɔrɔ kɛlɛ yɔrɔ la, a y'o bɛɛ jaka d'a ma.

21Sodɔmu masacɛ y'a fɔ Abramu ye ko: «Jama dama di ne ma, i ka to ni nafolo ye.» 22Abramu ye Sodɔmu masacɛ jaabi ko: «Ne kalila sankolo ni dugukolo danbaga, Masaba, Fɛɛn bɛɛ kuntigi Ala tɔgɔ la, 23ko ne tena i ka fɛɛn si minɛ, hali jese deen kelen, walima sanbara juru, janko i kan'a fɔ ko i ye ne, Abramu kɛ nafolotigi ye. 24Ne tena foyi minɛ fɔɔ ne ka mɔgɔw ye min dumu, ani mɔgɔ minw tagara ni ne ye, olu niyɔrɔ. Olu ye Anɛri ni Ɛsikɔli ni Manbure ye. A to olu k'u niyɔrɔ bɔ.»

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index