Formulario de búsqueda

Eze 15

Ɛrɛzɛnsun be jɛni

1Masaba kumana ne fɛ ko: 2«Adamaden, *ɛrɛzɛnlɔgɔ ka fisa ni tuu kɔnɔ lɔgɔ bɛɛ ye wa? 3Mɔgɔ be se k'a kɛ a makoɲafɛn ye wa? Yala u b'a kɛ ka minandulonfɛn dilan wa? 4Ayi, u b'a don tasuma na k'a jɛni. Ni tasuma y'a dakun fila jɛni, n'a cɛmancɛ be manana, a be se ka fɛɛn ɲa tugu wa? 5K'a dafanin to, nafa tun t'a la, sankofɛrɛ n'a jɛnina. Mɔgɔ be se ka mun kɛ n'a ye tugu?

6«O le kosɔn, ne Matigi, Masaba ko: U be ɛrɛzɛnlɔgɔ ta k'a don tasuma na ka tuu kɔnɔ yiriw to yen cogo min na, ne bena Zeruzalɛmukaw minɛ o cogo la. 7Ne bena n ɲaa sin u ma. Hali n'u bɔra tasuma kɔnɔ, tasuma bena tila k'u jɛni k'u halaki. Ni ne ye n ɲaa sin u ma k'u kɛlɛ tuma min na, aw ben'a lɔn ko ne ye Masaba le ye. 8Ne bena u ka jamana kɛ yɔrɔlakolon ye, bari u ma tilen ne ma. Ne Matigi, Masaba le ko ten.»

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index