Formulario de búsqueda

Bar int

Kunnafoni

Baruki tun ye kira Zeremi ka sɛbɛnnikɛla ye. Kitabu nin tun sɛbɛnna Isirayɛlidenw kosɔn minw tun minɛna ka taga Babilɔni jamana na janko u k'a lɔn k'u ka hakɛ le kama, u minɛna ka taga. O kɛra janko u k'u sɔɔn yɛlɛma ka yafa ɲini Ala fɛ. O le y'a to a y'a fɔ u ye ko:

«Bari an donna e Matigi gasi la. An ma kɛ lanamɔgɔw ye, an ma ele Matigi, an ka Ala ka kuma bato, i tun b'a fɔra an ye tuma min na ko an ka sariyaw sira taama, i ye minw sigi an ye.» (1.17-18)

A b'a yira u la ko n'u sɔnna o la, Masaba ben'a ka ɲumanya kɛ u ye.

Kitabu nin tilancogo

Isirayɛlidenw minɛkun ka taga 1.1-14

Isirayɛlidenw be yafa ɲini Masaba fɛ 1.15—3.8

Kuma, lɔnniya kan 3.9—4.4

Zeruzalɛmukaw jagwɛlɛyakuma 4.5—5.9

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index