Formulario de búsqueda

Piy fɔlɔ 4

Kojugu

1Krista tɔɔrɔla minkɛ, aw fana ka kɛ n'o miiriya ye. Bari mɔgɔ min tɔɔrɔla, o tigi seen te hakɛ la tugu. 2O la, k'a to diɲɛ na, a bena Ala sago dama kɛ, a tena to nigɛjuguw la. 3Aw y'aw yɛrɛ nigɛlako minw kɛ ka tɛmɛ, o b'aw bɔ, i n'a fɔ kakalaya, nigɛjuguw, dɔrɔtɔya, nugubatɔya, dɔrɔminkojugu, ani subagaya i n'a fɔ Alalɔnbaliw b'a kɛ cogo min na. 4Alalɔnbaliw be kabakoya, bari aw te jɛn n'u ye u ka koo fufafu nunu na tugu, o la, u b'aw tɔgɔ cɛn. 5U bena na o bɛɛ ɲafɔ Ala ye, ale min labɛnnin lo ka suuw ni ɲanamanw bɛɛ kiti. 6O kama, kibaru diman tun fɔra suuw yɛrɛ ye, janko u ka kiti i n'a fɔ mɔgɔ tɔw. U ye kibaru diman nin mɛn waasa u ka to nii la Ala sago la Nii Senuman barika la.

Ɲɔgɔndɛmɛ

7Fɛɛnw bɛɛ banwaati surunyana. O la, aw ka kɛ hakilitigiw ye, aw labɛnnin ka to waati bɛɛ, waasa ka se ka Ala dali. 8- Ayiwa, a fɔlɔ, aw ka ɲɔgɔn kanu kosɔbɛ. Bari kanuya sababu la, hakɛ caaman be yafa.

9Aw ka ɲɔgɔn ladon ka ɲa, ŋunuŋunu kana sɔrɔ a la. 10Aw kelen kelen bɛɛ ye seko min sɔrɔ Ala fɛ, minw be danna danna, aw k'o kɛ ka tɔw mako ɲa. O la, aw bena baaraɲuman kɛ ni Ala ka nɛɛma ye. 11Ni mɔgɔ min be waajuli kɛ, o tigi ka kuma ka kɛ Ala ka kuma ye. Min be baara dɔ kɛ tɔw ye, o tigi k'o kɛ ni Ala ka barika ye, waasa Yezu Krista sababu la, boɲa ka la Ala kan koo bɛɛ la. Boɲa ni sebagaya ye ale min ta ye tuma bɛɛ. Amiina!

Ka tɔɔrɔ Krista kosɔn

12Ne terisɔbɛw, gwɛlɛya min b'aw kan i n'a fɔ tasuma, o kana aw kabakoya. O te kobɛnbali ye aw kan. 13Nga aw ka nisɔndiya bari aw y'aw niyɔrɔ sɔrɔ Krista ka tɔɔrɔ la. O la, ni Krista nana n'a ka nɔɔrɔ ye tuma min na, aw ka se ka nisɔndiya kosɔbɛ. 14Ni mɔgɔw b'aw nɛni bari aw ye Krista taw ye, aw dagamunin lo. Bari Ala ka Nii be n'aw ye, min ye nɔɔrɔ Nii ye. 15Aw si tɔɔrɔkun kana kɛ mɔgɔfagako ye, walima soɲali, walima juguya, walima ka daa don mɔgɔ wɛrɛ ka koo la. 16Nga n'aw dɔ be tɔɔrɔla bari a ye Krista ta ye, o kana kɛ maloya ye a fɛ, a ka barika la Ala ye o tɔgɔ nin kosɔn. 17Kiti tigɛtuma sera. A do bena daminɛ Ala ka mɔgɔw ma. Ni kiti be daminɛ anw le ma, minw be ban ka la Ala ka kibaru diman na, olu ta bena kɛ cogo di sa? 18- Ala ka kuma b'a fɔ ko:

«Ni mɔgɔɲumanw kisiko ye baara ye,

o tuma na, Alaɲasiranbali ni hakɛkɛla ta

bena kɛ cogo di sa?»

19Ayiwa, minw ka tɔɔrɔ ye Ala sago ye, olu k'u yɛrɛ kalifa Danbaga Ala ma, minw ye kantigi ye, ka taga ɲa n'u ka koɲuman kɛli ye.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index