Formulario de búsqueda

Taga Roma 8

I Buhay Tam Ey Ayun Ta Espiritu

1Kanya nadid, éy éwan hukumén na Diyos i tolay a nékipagkaesa ni Cristo Jesus. 2Ewan kitam dén sakup na dati a pagkatolay tam a makasalanan a méngatéd ta ikate tam; dahilan éy nilibri kitam na Espiritu. Siya i méngatéd ta buhay. Ey gébwat ya ta pékiagum tam ni Cristo Jesus. 3Medukés i dati a pagkatolay tam. Kanya éwan kitam meligtas dahil to késunud tam to kautusan. Pero iligtas kitam na Diyos. I ginimet naa, éy pinaange na tu anak na ta mundua, a naging tolay. Pero éwan siya tu kasalanan. To nikate na éy nilibri na kitam ta kasalanan tam. 4Ginimet na ya monda makatupad kitam nadid ta kautusan na Diyos. Ey nadid éy sundin tam, da éwan kitam dén nadid sumunud ta dati a pagkatolay tam a makasalanan; éngˈwan i sundin tama nadid éy tu Banal a Espiritu. 5Du tolay a sumunud ta dati a pagkatolay de a makasalanan, éy sugsugén de san tu gimet a medukés. Pero du sumunud ta Espiritu na Diyos, éy sugsugén de i gustu na Espiritu. 6Eng sugsugén mo tu dati a pagkatolay mo a medukés, éy hukumén ka na Diyos. Pero éng sugsugén mo i bagay a tungkul ta Espiritu na Diyos, éy éwan ka maligalig, sakay mabuhay ka a éwan tu katapusan. 7Dahilan tu tolay a sumunud to dati a pagkatolay na éy kontara siya ta Diyos. I kona sa éy éwan maari a sumunud ta utus na Diyos. 8Kanya éwan maari i kona sa a tolay a gumimet ta kasahatan na Diyos.

9Pero sikam, éy éwan sa kona, da sikam, éy nékipagkaesa kam ta Espiritu na Diyos, éng talaga a mégiyan dikam i Espiritu. Dahilan éng éwan édse dikam i Espiritu ni Cristo, éy éwan na kam sakup. 10Pero sikam éy sakup kam dén ni Cristo a talaga, a mégiyan dén siya dikam. Talaga a mate i bégi moya dahil to kasalanan moy, pero i kaliduwa moy éy mabuhay a éwan tu katapusan, da tinanggap kam dén na Diyos a ibilang na kam a éwan tu kasalanan. 11Tu Espiritu na Diyos, éy siya i nagpabuhay ni Jesus to lébéng. Kanya nadid, éng mégiyan dikam i Espiritu na Diyos, éy buhayén na be a huway i bégi moya.

12Kanya nadid, a tétotop ko, éy te kailangan kitam a sumunud ta Espiritu na Diyos, a diyan tam sugsugén tu dati a pagkatolay tam a medukés. 13Dahilan éng sundin moy i hilig na bégi moya, éy hukumén kam na Diyos. Pero éng idelan moy i medukés a gimet dahil ta tulung na Espiritu na Diyos dikam, éy mabuhay kam a éwan tu katapusan. 14Dahilan i étanan a alaga na Espiritu na Diyos, éy side ngani i anak na Diyos. 15Kanya éwan kitam dén nadid méganteng ta parusa na Diyos, da tinanggap na kitam dén a anak na. Maari a dulawén tam siya nadid a Ama tam. 16I Espiritu na Diyos a édse dikitam, éy siya i mégpatunaya dikitam a anak kitam na Diyos. 17Ey nadid, éng anak na kitam éy atdinan na kitam be ta gantimpala a iatéd na ni Cristo. Dahilan éng kaguman tam siya ta hirap na, éy kaguman tam be siya éng maghari.

I Gantimpala a Dumemét

18I isip kua, éy éwan importante diyakén i hirap tam nadid, bagay maala-ala ko i memahal a gantimpala a meange dikitam. 19I étanan a nilalang na Diyos, éy umasa ta oras a ipataas na Diyos du anak na. 20Dahilan, i nilalang na Diyos, éy naging éwan tu pasa, da saya i kaluuben na Diyos. Pero te pag-asa be i tolay. 21Dahilan te dumemét a oras a malaya man dén i nilalang na Diyos, monda éwan mate i maski anya. Kédemét na éya, éy te kabahagi be diden ya a nilalang ta éya a malaya a buhay a meange du anak na Diyos. 22Tukoy tam i nilalang na Diyos, éy méghirap a méghirap a tahod a hanggan nadid. 23Ey kona be sa sikitam. Ey nadid éy mégtiis kitam a umasa kitam ta oras a agawén na Diyos i bégi tama, a tanggapén na kitam a anak na. Ey tu neditol a niatéd na dikitam éy tu Espiritu na. 24Sapul to nipagligtas dikitam ni Cristo, éy umasa kitam ta dumemét dikitam, a maguhay kitam san ta asaan tam. Pero éng dinumemét maka dén i éya a éuhayén tam, éy éwan kitam dén tu uhayén, da dinumemét dén. 25Pero umasa kitam be ta éya, maski éwan tam pabi mineta, a mégtiis kitam san a méguhay.

26Nadid, éy aguman kitam be na Espiritu ta kahinaan tam. Da éwan kitam marunung a manalangin ta tama. Mara, aguman kitam na Espiritu a dumaying ta Diyos ta disalad a isip tam. 27Sakay i Diyos, éy tukoy na dén i isip na tolay. Sakay tukoy na be i isip na Espiritu, da dumédaying diya i Espiritu alang-alang ta tolay na Diyos, ayun ta kaluuben na Diyos.

28Tukoy tam ye: ta maski anya a bagay, éy gemtén na Diyos i mahusay ta tolay a mégmahal diya--du étanan a inakit na, ayun to plano na. 29Dahilan, sapul to sapul éy tukoy dén na Diyos éng ti ésiya i koo na a tolay. Side, éy pinili na a maging kapareho side na anak na a sarili, monda ti Jesus éy siya i panganay de. 30Sakay du étanan a pinili na éy side du inakit na. Sakay side i tinanggap na a ibilang na side a éwan tu kasalanan. Sakay side i pataasén na.

Ewan Tu Makapagpahiwalay Dikitam Ni Cristo

31Nadid, anya be i makagi tam tungkul ta éya? Eng Diyos i kaguman tam, éy ti ésiya i makadaig dikitam? 32I Diyos, éy éwan na niewad tu sarili na a anak, éngˈwan niatéd na a minate to kudos a para dikitam. Nadid, éng kona sa i gimet na Diyos, éy anya, éwan na beman ipagkaluub dikitam i kailangan tam? 33Ti ésiya wade i magablaa ta Diyos tungkul dikitam? Sikitam i pinili naa, a ibilang na kitam a éwan tu kasalanan! 34Ti ésiya wade i manghukum dikitam? Mara ti Cristo Jesus, hukumén na kitam wade? Ewan! Da minate siya para dikitam, sakay nabuhay a huway, a kaguman na i Diyos nadid. Siya i dumaying ta Diyos nadid para dikitam. 35Ti ésiya i makapagpahiwalay dikitam ta pégmahal ni Cristo dikitam? Ewan, da éwan na kaleksapan i mahalén na. Maski te hirap kitam, maski te mékialam dikitam, maski te alép kitam, maski adene kitam a mate, éy éwan tu makapagpahiwalay dikitam ni Cristo. 36Ey te hirap kitam a talaga. Ey kagi to kasulatan a palagi kitam a adene a bunon, da méniwala kitam diya. Kanya ibilang de kitam a koman i tupa a bunon. 37Pero ta étanan a éya a hirap tam éy aguman kitam ni Cristo, monda kaya tam side a taluén. Ewan na kaleksapan i mahalén na a tolay. 38Méniwalaék a siguradu a éwan tu makapagpahiwalay dikitam ta pégmahal ni Cristo dikitam. Maski mate kitam, maski buhay kitam pabi. Maski anghel, maski espiritu a iba. Maski anya i manyari dikitam nadid a panahun sakay ta esa pa a panahun. 39Maski du espiritu ta langet éy ta lutaa. Maski kontara dikitam i étanan, éy éwan tu makapagpahiwalay dikitam ta Diyos, da mahal na kitam dahil to gimet ni Panginoon tam a Jesu Cristo.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index