Formulario de búsqueda

Juan 11:31

31Ey du Judeo a kaguman ni Maria to bile, péketa de a linumwas siya agad, éy tinumagubet side diya, da akala de éy umange to lébéng a magsanget.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index