Formulario de búsqueda

Tu Gimet 20:9

9To hatinggabi éy te ulito a te eknud to bintana, a ti Otiko i ngahen naa. Ta tongka na éy minagtongkog siya a hanggan da nakatidug; tulos bigla siya a minatépduk to sidung no melangkaw a bile. Ey to péngégkat de, éy pate bale dén.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index