Formulario de búsqueda

Mateo 12

Judio masa erã soorinʉ árĩcʉ̃ trigo pororire tʉrĩñuma Jesu buherã

Mr 2.23-28; Lc 6.1-5

1Merogã ĩgʉ eropa arĩ buhera pʉhrʉ Sabado árĩcʉ̃ gʉa Jesu mera trigo otera pohegue ĩha tariabʉ. Erogue tariarã gʉa ĩgʉ buherã oaboarã, trigo pororire tʉrĩ aĩ babʉ gʉa. 2Gʉa eropa iicʉ̃ ĩarã, fariseo masa Jesure õpa arĩma:

—Peenique gʉare. ¿Duhpirã erã mari soorinʉ árĩquerecʉ̃ ta mohmeri? Mari dorerire tarinʉgarã iima erã, arĩma erã.

3-4Erã eroparĩcʉ̃ peegʉ Jesu “Yʉ buherã tarinʉgarã iibeama,” arĩgʉ õpa arĩmi erãre:

—Iribojegue Davi ĩgʉ mera majarã mera oaboagʉ Goãmʉ ya wihigue ñaja, iri wihi árĩri panre bañumi ĩgʉ mera majarã mera. Iri pan pahia dihtare badorera árĩyoro. Goãmʉ doreri gajirãre iri panre badorebiriyoro. ¿Davi irire ĩgʉ iirare Goãmʉ yare erã gojarapũgue buhebirari mʉa? Davi iri panre bagʉ Goãmʉre tarinʉgagʉ iibiriñumi. Dohpagãre yʉ buherã sã trigo yerire tʉrĩ barã Goãmʉre tarinʉgarã iibeama. 5Eropi Goãmʉ ya wihi mohmerã pahia ne soobeama mari soorinʉrire. Eropa soobiriquererã Goãmʉ dorerire tarinʉgarã árĩbeama. ¿Irire buhebirari mʉa Goãmʉ Moisere ĩgʉ apirapũre? 6Mʉare arĩgʉ tiiaa: Goãmʉ wihire umupeorã iri wihi mohmerã erã soobiricʉ̃ ĩarã “Õhaa,” arãa mʉa. Erã tauro yʉpʉre umupeoro gahmea. 7Goãmʉ yare erã gojarapũ õpa ãhraa: “Waimʉrãre wejẽ soerã yʉre mʉa eropa umupeocʉ̃ gamebeaa. Gajirãpʉre mʉa mojomoro ĩacʉ̃ gahmea yʉhʉ,” arĩmi Goãmʉ, arãa ĩgʉ yare gojarapũre. Ĩgʉ eropa arĩrare mʉa õaro masirã, yʉ buherãre erã dipuwaja mariquerecʉ̃ ta erãre weresãmasibiriboya mʉa. 8Yʉhʉ masʉ Goãmʉ ĩgʉ obeodigʉ inonʉ soorinʉ sãre masa erã iiburire doremasia, arĩmi Jesu fariseo masare.

Mojoto bʉhadigʉ õaro wañumi

Mr 3.1-6; Lc 6.6-11

9Ĩgʉ eropa arĩra pʉhrʉ waha gʉa judio masa buheri wihigue ejabʉ gʉa Jesu mera. 10Ero mojoto bʉhagʉ árĩmi. Eropirã fariseo masapʉ Jesure weresãmorã, ĩgʉre serẽpima:

—Sabadonʉ mari soorinʉre masare õarã wacʉ̃ iidorebeami Goãmʉ. ¿Eropa ta ãhriri mʉ pepicʉ̃? arĩ serẽpima erã.

11Jesu yʉhrimi erãre:

—Mʉa yagʉ oveja mari soorinʉ árĩquerecʉ̃ gobegue ĩgʉ yuhriñajadigʉre ĩgʉre aĩ wiurãca mʉa. 12Oveja tauro ãhrimi masʉpʉ Goãmʉ ĩacʉ̃. Eropiro mari soorinʉ árĩcʉ̃ masʉre taucʉ̃ õapũrica, arĩ yʉhrimi Jesu erãre.

13Ĩgʉ eropa arĩra pʉhrʉ mojoto bʉhagʉre õpa arĩmi:

—Mʉ mojotore sĩsirãbeoque, arĩmi ĩgʉ.

Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ mojoto bʉhagʉpʉ sĩsirãbeomi. Ĩgʉ eropa sĩsirãbeora pʉhrʉ ta õari mojoto dujabʉ. 14Erã soorinʉ ĩgʉ eropiicʉ̃ ĩarã fariseo masa waha, erã basi õpa arĩñorã:

—¿Dohpa ii mari Jesure wejẽrãcuri? arĩñorã erã erã basi.

Isaia Goãmʉ yare weremʉhtadigʉ iribojegue majagʉ Jesure wereyuñumi

15Jesu erã eropa arĩrire masigʉ waha wami. Ĩgʉ eropa wacʉ̃ bajarã masa ĩgʉre nʉrʉsiama. Eropigʉ ĩgʉpʉ árĩpehrerã erã mera majarã dorecʉrãre õarã wacʉ̃ iimi. 16Eropigʉ dorecʉnirãre erãre ĩgʉ taurare gajirãre weredorebirimi ĩgʉ. 17Eropa dorecʉrãre õarã wacʉ̃ iigʉ Goãmʉ yare weremʉhtadigʉ Isaia iribojegue ĩgʉ arĩ gojadiro dopa ta iigʉ iimi Jesu. Õpa arĩ gojañumi Isaia mʉrʉ:

18Õpa arĩmi Goãmʉ: “Ihĩ yʉ pohro majagʉ ãhrimi. Ĩgʉ yʉ beyedigʉ ãhrimi. Ĩgʉre mahia. Eropigʉ ĩgʉ mera mucubiria. Yʉ Espíriture ĩgʉre ogʉra. Eropigʉ yʉ turari mera árĩpehrerã masare diaye iirire weregʉcumi ĩgʉ. 19Eropigʉ ĩgʉ ne game dʉyasosome. Eropigʉ gaguiniguisome. Eropigʉ masa bajarã watope ĩgʉ bʉrigã gaguinigui weresome. 20Guaro mariro masare mojomorocʉrãre itamugʉcumi ĩgʉ. Daberogã ʉ̃jʉri peamere yaubiro dopa ta masare turabirãre õaro iigʉcumi ĩgʉ. Sĩporã marirãre õaro sĩporãcʉcʉ̃ iigʉcumi. Eropa ta iiniguigʉcumi ĩgʉ watĩre ĩgʉ tarinʉgaboro core. 21Eropirã masa bajarã ĩgʉre umupeorãcoma,” arĩmi Goãmʉ ĩgʉ magʉ iiburire, arĩ gojañumi Isaia.

Jesu watĩ turarire opami, arĩ weresãñuma masa

Mr 3.19-30; Lc 11.14-23; 12.10

22Yujunʉ watĩ ñajasũdigʉre masa aĩgãrima gʉa pohrogue Jesure taudorerã. Ĩgʉpʉ watĩ ñajasũdigʉ wereniguimasibirimi. Eropigʉ cuiri ĩhajabirimi. Erã ĩgʉre eropa aĩ eracʉ̃ ĩha õagʉ wacʉ̃ iimi Jesu ĩgʉre. Ĩgʉ eropa iicʉ̃ õaro ĩha, wereniguimi pare. 23Ĩgʉ eropa wacʉ̃ ĩarã, masa ĩhamaria wama.

—¿Ihĩ Davi mʉrʉ pãrami masare taubu ãhriri? arĩma erã erã basi.

24Erã eroparĩquerecʉ̃ Jesu watẽare ĩgʉ cóãrare peerã fariseo masapʉ õpa arĩ pepiñorã:

—Beelzebú, watẽa opʉ, ĩgʉ turari mera watẽare cohãmi Jesu, arĩ pepiñorã erã.

25Erã eropa arĩ pepicʉ̃ masigʉ, Jesu õpa arĩ weremi erãre werenigui queori mera:

—Yuju yeba majarã erã basi gamequeãrã iri yeba majarã pehrea wabocoma. Yuju maca majarã erã basi gamequeãrã iri maca majarã pehrea wabocoma. Yuju wihi majarã sã gamequeãrã eropa ta wabocoma. 26Eropigʉ Beelzebú watẽa opʉpʉ yʉre watẽare cóãdoregʉ ĩgʉ basi ĩgʉ yarãre cóãboñumi ĩgʉ. Eropirã erã sã wapehrea waboñuma. 27Õpa arĩ weresãa mʉa yʉre: “Ĩgʉ Beelzebú itamuri mera watẽare cohãmi,” arĩ weresãa mʉa yʉre. Mʉa mera majarã sã watẽare cohãma. Eropirã erã “Watĩ ĩgʉ turari mera erãre cohãa gʉa,” arĩbeama. “Goãmʉ ĩgʉ turari mera watẽare cohãa,” arĩma. Eropirã mʉa yʉre “Watĩ turari mera watẽare cohãmi,” mʉa arĩra diaye árĩbiricʉ̃ mʉa mera majarã wererãcoma. 28Eropigʉ yʉpʉ watẽare cóãgʉ Goãmʉ ĩgʉ Espíritu Santo turari mera cohãa. Yʉ eropa cóãcʉ̃ ĩarã õpa arĩ masirãca mʉa: “Goãmʉ ĩgʉ opʉ árĩri i yebaguere árĩtuhajaa dohpaguere,” arĩrãca mʉa.

29“Õpa ta ãhraa watĩ turagʉ tarinʉgari werediacʉ̃: Wihi opʉ turagʉre diribigʉ yajagʉ ĩgʉ ya wihigue ñajaja yajamasibeami. Ĩgʉre ĩgʉ dirira pʉhrʉ tamerare yajamasimi ĩgʉre, arĩ weremi Jesu.

Eropa arĩ weremi watĩre ĩgʉ tarinʉgarare weregʉ. Watĩ turagʉ árĩquerecʉ̃ ta Jesu ĩgʉre tarinʉgami watẽare cóãgʉ.

Eropa arĩtuhaja õpa arĩ werenemomi Jesu masare gʉa sãre:

30—Yujugʉ yʉre gamebigʉ, yʉre ĩhaturigʉ ãhrimi. Yujugʉ yʉre itamubigʉ, yʉre teboricʉcʉ̃ ĩgʉ iimi.

31“Eropigʉ mʉare diaye arĩgʉ tiiaa yʉhʉ. Árĩpehreri ñerire masa erã iicʉ̃ erã wereniguicʉ̃ sãre Goãmʉ cãdijimasimi. Eropa cãdijiqueregʉ Espíritu Santore erã ñero arĩ wereniguicʉ̃ Goãmʉ iri tamerare ne cãdijisome. 32Yʉ masʉre Goãmʉ ĩgʉ obeodigʉre erã ñero arĩ wereniguicʉ̃ iri ñerire cãdijimasimi Goãmʉ. Espíritu Santopʉre erã ñero arĩ wereniguicʉ̃ irire ne cãdijisome Goãmʉ. Dohpaguere pehrerinʉ pʉhrʉ sãre erã eropa arĩrare ne cãdijisome ĩgʉ, arĩ buhemi Jesu erãre.

Yucʉ dʉcare masiro dopa ta masa erã wereniguirire peerã erã árĩricʉrire masia mari, arĩ wereñumi Jesu

Lc 6.43-45

33Eropigʉ õpa arĩ werenemomi erãre werenigui queori mera:

—Õadigʉ yucʉgʉ õarire dʉcacʉa. Ñedigʉ yucʉgʉ ñerire dʉcacʉa. Yucʉgʉ dʉcare masirã “Irigʉ dʉca ta ãhraa,” arĩ masia mari. Mari eropa masiro dopa ta masa erã wereniguirire peerã erã árĩricʉrire masia mari. 34Añaa iro dopa ñerã ãhraa mʉa. Mʉa ñerã árĩrã, õarire wereniguimasibeaa mʉa. Mari guñarigue mari pepidiro dopa ta mari wereniguia. 35Õagʉ õarire pepimi. Eropigʉ õarire wereniguimi. Ñegʉ ñerire pepimi. Eropigʉ ñerire wereniguimi. 36Mʉare arĩgʉ iiaa. Õaro pepi wereniguirã árĩque mʉa. Õaro wereniguibirinirã dipuwaja moarinʉ árĩcʉ̃, mʉa eropa arĩmaacãrare Goãmʉre wererãca. 37Mʉa queoro wereniguirare masigʉ, “Õarã ãhrima,” arĩ beyegʉcumi Goãmʉ. Eropigʉ mʉa ñero wereniguirare masigʉ, “Ñerã ãhrima,” arĩ beyegʉcumi ĩgʉ daja, arĩmi Jesu erãre.

Masa ñerã Jesure deyoro moarire iidoreñuma

Mr 8.12; Lc 11.29-32

38Ĩgʉ eropa arĩra pʉhrʉ masare buherã, fariseo masa sã ĩgʉre õpa arĩma:

—Buhegʉ, Goãmʉ ĩgʉ obeodigʉ árĩgʉ Goãmʉ turari mera ii ĩhmuque gʉare, arĩrima erã.

39Jesu yʉhrimi:

—Mʉa dohpague majarã ñerã, Goãmʉre gamebirã ãhraa. Yʉhʉ diaye arĩgʉ árĩcʉ̃ mʉa masidiarã Goãmʉ turari mera deyoro moarire iidoreraa yʉre. Mʉa eropa dorequerecʉ̃ Goãmʉ yare weremʉhtadigʉ Jona iribojegue majagʉ Goãmʉ turari mera ĩgʉ iira dihtare ĩhmumi Goãmʉ mʉare. 40Jona ʉhrenʉ gohra waimʉ wʉagʉ paru pohecaguere árĩñumi. Ĩgʉ iidiro dopa ta yʉ sã masʉ Goãmʉ ĩgʉ obeodigʉ ʉhrenʉ árĩgʉca yeba pohecaguere. 41Iribojegue majarãpʉ Nínive maca majarã Jona Goãmʉ yare ĩgʉ wererare peerã, erã ñero iirare bʉjawereñuma. Õarire gohrotoñuma. Dohpaguere mʉa watopegue Jona tauro árĩgʉ ãhraa yʉhʉ. Yʉhʉ Goãmʉ yare mʉare werequerecʉ̃ ta mʉa ñero iirare bʉjawerebeaa. Eropirã Nínive majarã mʉrapʉ erã ñero iirare bʉjawerenirãpʉ dipuwaja moarinʉ árĩcʉ̃ mʉa ñerire bʉjawerebirinirãre “Ñerã ãhrima,” arĩ weresãrãcoma mʉare. 42Iribojegue majago, sur majago, opo bʉro igo sã mʉa dohpague majarãre weresãgocumo dipuwaja moarinʉ árĩcʉ̃. Igo Salomo opʉ ĩgʉ masirire peediago yoarogue aridigo Salomo opʉre peego ejañumo. Eropigo õaro iigo iiñumo dohpague majarã tauro. Mʉare arĩgʉ tiiaa. Dohpaguere mʉa watopegue Salomo tauro masigʉ ãhraa yʉhʉ. Yʉhʉ mʉa mera árĩquerecʉ̃ mʉa yʉ masirire peediabeaa. Mʉa eropa peediabirira waja igo opo bʉro mʉare “Ñerã ãhrima,” arĩ weresãgocumo, arĩmi Jesu erãre.

Watĩ dipaturi masʉguere ĩgʉ ñajara queorire wereñumi Jesu

Lc 11.24-26

43Eropigʉ dipaturi Jesu queori moa weremi masare.

—Yujugʉ watĩ masʉ mera árĩdigʉ waha, ĩgʉ deco mariri yebague cuhri, ĩgʉ sooborore amariñumi. 44Eropa bocabigʉ õpa arĩ pepiñumi ĩgʉ. “Masʉre yʉ cóãdigʉ mera ta dipaturi árĩgʉ wagʉra,” arĩ pepiñumi ĩgʉ. Eropa arĩ pepigʉ ĩgʉ dujaa waha ĩgʉ cóãdigʉre ta bocañumi daja. Ĩgʉ bocaboro core masʉpʉ õagʉ árĩriñumi. 45Eropigʉ watĩ gajirã siete watẽare ĩgʉ tauro ñerãre sihugʉ wañumi. Ĩgʉ eropa sihucʉ̃ erã árĩpehrerã ĩgʉ mera árĩñuma. Masʉpʉ ero core yujugʉ watĩre opagʉ ñegʉ árĩñumi. Pʉhrʉ bajarã watẽare opagʉ ñetariagʉ árĩñumi. Eropa dohpague majarã Goãmʉre gamebirã, yʉ buherire peediabirã ñetariarã ta warãcoma, arĩmi Jesu erãre.

Jesu acawererã ĩgʉ pohro erañuma

Mr 3.31-35; Lc 8.19-21

46Masare ĩgʉ eropa arĩ wereniguirisubu ĩgʉ pago ĩgʉ pagʉ porã mera disiporo nigui, ĩgʉre weretamudiañorã. 47Eropigʉ yujugʉ Jesure weremi:

—Mʉ pago mʉ pagʉ porã mera disiporo niguima mʉre weretamudiarã, arĩmi.

48Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ peegʉ ero árĩrãre õpa arĩmi Jesu erãre buhebu:

—¿Noa ãhriri yʉ pago gohra? ¿Noa ta yʉ pagʉ porã gohra ãhriri mʉa ĩacʉ̃? arĩmi.

49Eropa arĩgʉ, gʉare ĩgʉ buherãre sĩpu, õpa arĩmi:

—Oã ãhrima yʉ pago yʉ pagʉ porã iro dopa árĩrã. 50Erã yʉ Pagʉ ʉmaro majagʉ ĩgʉ gamerire iima. Eropa iirã yʉ pagʉ magʉ, yʉ pagʉ mago, yʉ pago iro dopa ta ãhrima, arĩmi Jesu erãre.

Goãmʉ Yare Wereripʉ

Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index