Formulario de búsqueda

Lucas 16

Niyeru dibu coregʉ queorire Jesu werepʉ

1Eropi i queorire ĩgʉ buherãre werepʉ Jesu:

—Doberi opʉ ya niyerure dibu coregʉ niyerure ĩgʉ õaro dibubiricʉ̃ ĩagʉ gajigʉpʉ weresãpʉ doberi opʉre. “Ĩgʉ mʉ ya niyerure iisirigʉ iimi,” arĩ weresãpʉ ĩgʉre. 2Ĩgʉ eropa weresãcʉ̃ pee niyeru dibu coregʉre sihubeopʉ. Eropigʉ ĩgʉ eracʉ̃ ĩagʉ ĩgʉre opʉ werepʉ. “Gajigʉ mʉ yaha niyerure iisiririre wereami yʉre. Eropigʉ yahare dibugʉ dohpaguere árĩsome mʉhʉ. Eropigʉ yahare mʉ iirare werepeho gojaque. Mʉre cóãgʉ iiaa,” arĩpʉ ĩgʉ opʉ ĩgʉre. 3Ĩgʉ eropa arĩra pʉhrʉ õpa arĩ pepipʉ dibu coregʉ ĩgʉ basi: “Yʉ opʉ yʉre cóãbu iicumi. Yʉhʉ turabeaa. Eropigʉ turaro mohmerire bocatĩubeaa. Eropigʉ gajirãre niyeru serẽgʉ gʉhyasĩutariaro tarigʉca yʉhʉ. ¿Eropigʉ dohpa iigʉcuri yʉhʉ? 4Dohpague tamerare yʉ iiburire masia yʉhʉ. Õpa yʉ iicʉ̃ yʉ mohmeri maricʉ̃ erã yʉ itamurã árĩrãcoma. Eropirã erã ya wirigue ñajadorerãcoma yʉre,” arĩ pepipʉ ĩgʉ. 5Eropa arĩ pepigʉ ĩgʉ árĩpehrerã ĩgʉ opʉre wajamonirãre sihubeopʉ. Sihubeotuha eramʉhtagʉre õpa arĩ serẽpipʉ ĩgʉ. “¿Yʉ opʉre dipẽ wajamori mʉhʉ?” arĩpʉ ĩgʉ. 6Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ wajamogʉpʉ yʉhripʉ. “Cien tambore ʉyʉre olivo waĩcʉdigʉ maja ʉyʉre wajamoa ĩgʉre,” arĩ yʉhripʉ ĩgʉ. Ĩgʉ eropa arĩ werecʉ̃ dibugʉpʉ õpa arĩ werepʉ. “Ohõ ãhraa mʉ wajamorire gojaturapũ. Doaque. Eropigʉ mʉ wajamorire deco mera aĩ, deco mera gojatuque,” arĩpʉ niyeru dibugʉ wajamogʉre. 7Eropa arĩtuhaja gajigʉ wajamogʉre serẽpipʉ ĩgʉ. “¿Mʉca dipẽ wajamori?” arĩpʉ daja. “Cien aju trigo ajure wajamoca yʉhʉ,” arĩpʉ wajamogʉ dibugʉre. “Ohõ ãhraa mʉ wajamorire gojaturapũ. Mʉ wajamorire ochenta goja amuque,” arĩpʉ dibugʉ. 8Ĩgʉ eropa õaro gʉyamehrecʉ̃ ĩagʉ “Ihĩ gʉyamehregʉ árĩcumi,” arĩ pepipʉ ĩgʉ opʉ niyeru dibugʉre. Inʉ majarã Goãmʉ gamebirã erã yare gʉya amurare erã niyerure erã diburare Goãmʉ yarã tauro masicoma erã, arĩpʉ Jesu.

9Eropa arĩtuha Jesu werenemopʉ:

—Eropigʉ mʉare arĩgʉ tiiaa. Mʉa oparire, i yeba majare mojomorocʉrãre mʉa ocʉ̃, erãpʉ mʉare mahirãcoma. Mʉa eropa iicʉ̃ mʉa opara pehrera pʉhrʉ ʉmʉsigue mʉa ejacʉ̃ erogue mʉare õaro mahirãcoma.

10“Bu árĩrã ya mohmerire queoro iirã oparã ya mohmeri sãre queoro iirãca. Bu árĩrã ya mohmerire queoro iibirã oparã ya sãre queoro iibirãca. 11Eropirã i yebague mʉa opari mera mʉa õaro iibirã Goãmʉ mʉare iidoreri sãre õaro iisome mʉa. 12Eropirã gajigʉ yare mʉa õaro iibasabiricʉ̃ ĩagʉ mʉa ya árĩburire osome mʉare.

13“Yujugʉ Goãmʉpʉre guñagʉ bʉrigã gohra niyerupʉre guñabeami. Niyerupʉre bʉrigã guñagʉ Goãmʉpʉre guñabeami. Eropigʉ niyeru dihtare gamegʉ árĩgʉ Goãmʉpʉre mucubiricʉ̃ iibeami. Goãmʉ sãre niyeru sãre yujuro mera gametarima masiya mara mʉare. Niyerure gametarigʉ Goãmʉpʉre umupeomasibeami, arĩpʉ Jesu.

14Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ peerã fariseo masapʉ ĩgʉre wereyañorã. Erãpʉ niyerure gametariñorã. Eropirã wereyañorã. 15Erã wereyacʉ̃ peegʉ Jesu erãre werepʉ:

—Masa erã ĩhurore mʉa õaro iiraa. Mʉa eropa iicʉ̃, “Õarã diaye ta iirã ãhrima,” arĩrima masa mʉare. Goãmʉpʉ mʉa pepirire masimi. Masa “Õatariama,” erã arĩrãre Goãmʉpʉ gajiropa arĩ pepimi, arĩpʉ Jesu.

Goãmʉ ĩgʉ dorerire, ĩgʉ opʉ árĩrire werepʉ Jesu

16Eropa arĩtuhaja õpa werenemopʉ Jesu:

—Ñu waĩyegʉ ĩgʉ eraboro core Moisere ĩgʉ apira doreri mera Goãmʉ marire doreami. Goãmʉ ya weremʉhtanirã mʉra erã gojara sã eropa ta árĩribʉ marire dorera. Dohpaguepʉre Ñu õari buherire, Goãmʉ opʉ ĩgʉ árĩrire buhemi. Ĩgʉ eropa buhecʉ̃ pee masa erã ejatuharo, erã turari mera Goãmʉ erã opʉ árĩcʉ̃ gahmema.

17“Goãmʉ Moisere ĩgʉ apira dorerire erã ĩgʉ yare gojara sãre “Iri duhpiburi árĩbeaa,” ne arĩsome. Ʉmʉsi, yeba sã pehrequerecʉ̃ Goãmʉ ĩgʉ werediro dopa ta iipehogʉcumi, arĩ werepʉ Jesu.

Marapore cóãrire werepʉ Jesu

Mt 19.1-12; Mr 10.1-12

18Eropa arĩtuhaja õpa arĩnemopʉ Jesu:

—Masʉ ĩgʉ marapore cóãgʉ, gajigo mera marapocʉgʉ ĩgʉ igo mera ñero iigʉ iimi. Tuhaja masʉ gajigʉ ĩgʉ cóãdigo mera marapocʉgʉ ĩgʉ sã igo mera ñero iigʉ iimi, arĩpʉ Jesu.

Doberi opʉ, gajigʉ Lázaro queorire werepʉ Jesu

19Eropa i queori werepʉ Jesu:

—Yujugʉ doberi opʉ árĩñumi. Suhri wajacʉrire sañagʉ árĩñumi. Eropigʉ ʉmʉri nʉcʉ õari dihtare bagʉ, baja opañumi ĩgʉ. 20Eropigʉ irisubure gajigʉ árĩñumi. Ĩgʉ mojomorocʉgʉ Lázaro waĩcʉgʉ árĩñumi. Ĩgʉ ĩgʉ dʉpʉre baja camicʉgʉ árĩñumi. Eropirã gajirãpʉ ĩgʉre doberi opʉ ya wihi disiporo aĩgã apimʉriñuma. 21Eropigʉ mojomorocʉgʉpʉ doberi opʉ ĩgʉ ba dʉharire gamemʉriñumi. “Ba dʉhari mera yapigʉca yʉhʉ,” arĩ pepimʉriñumi ĩgʉ. Ero oyarisubu diayea ĩgʉ pohro eja ĩgʉ camire neremʉriñuma. 22Eropigʉ mojomorocʉgʉ sĩria wañumi. Ĩgʉ sĩria wacʉ̃, Abrahã pohrogue paraíso waĩcʉrogue anyua ĩgʉre aĩ mʉriañuma. Eropigʉ doberi opʉ sã ĩgʉ pʉhrʉ sĩria wañumi. Ĩgʉ sĩricʉ̃ ĩgʉre yaañuma. 23Eropiro doberi opʉre peamegue ejagʉ bʉrigã teboricʉñumi. Eropigʉ peamegue árĩgʉ ʉmʉsigue árĩgʉre Abrahãre ĩhamujuñumi. Lázaro mʉrʉ sãre ĩañumi. 24Ĩatuha ĩgʉ Abrahãre sihubeoñumi. “Ahʉ, Abrahã, mojomoro ĩaque yʉre. Peamegue yʉhʉ ñero tarigʉ iica. Yʉ eropa wacʉ̃ Lázarore yʉre obeoque. Eropigʉ ĩgʉ decore ĩgʉ mujusĩru mera yoso, yʉ nerore deco mera nehoporo. Irire yʉsuporo ĩgʉ,” arĩriñumi doberi opʉ mʉrʉ. 25Ĩgʉ eroparĩquerecʉ̃ Abrahãpʉ ĩgʉre wereñumi: “Mahgʉ, ojocarigʉ árĩgʉ árĩpehrerire õarire opabʉ mʉhʉ. Lázaropʉ ʉmʉri nʉcʉ ñero tarimi. Dohpaguere mʉ ñero taricʉ̃ ĩgʉpʉ õguere mucubiriri mera árĩcãgʉ iimi. 26Eropiro mari watope ʉ̃hcãri waya ãhraa. Eropirã õre árĩrã eroguere wamasibeama. Tuhaja erogue árĩrã õre aridiaquererã ta õguere arimasibeama,” arĩñumi Abrahã doberi opʉ mʉrʉre. 27Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ doberi opʉ õpa arĩnemoñumi: “Acaweregʉ, turaro serẽa mʉre. Lázarore yʉ pagʉ ya wihigue obeoque. 28Yʉhʉ yuju mojoto majarã pehrerã pagʉ porãcʉa. Lázaro erãre wereporo. Õre erã ñero tariroguere aribiricãporo,” arĩñumi ĩgʉ. 29Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ Abrahãpʉ yʉhriñumi: “Goãmʉ dorerire Moise ĩgʉ apirare, Goãmʉ weremʉhtanirã erã gojarare opama mʉ pagʉ porã. Eropirã mʉ pagʉ porã irire ta peeporo,” arĩñumi Abrahã. 30Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ doberi opʉpʉ yʉhriñumi: “Ahʉ, Abrahã, irire opaquererã ta õaro peesome. Lázaro sĩridigʉ masadigʉ erã pohro ĩgʉ ejacʉ̃ ĩarã erãpʉ erã ñero iirire bʉjawere, õaripʉre gohrotorãcoma. Eropirã õarire iirãcoma yʉ pagʉ porãpʉ,” arĩñumi doberi opʉ mʉrʉ. 31Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ Abrahãpʉ wereñumi: “Mʉ pagʉ porã Moise ĩgʉ apirapũ ĩgʉ wererare, Goãmʉ yare weremʉhtanirã erã wererare peebirã ãhrima. Eropirã Lázaro mʉrʉ sĩridigʉgue masadigʉ ĩgʉ árĩquerecʉ̃ ta erã Goãmʉ yare peesome,” arĩñumi Abrahã, arĩ werepʉ Jesu masare.

Goãmʉ Yare Wereripʉ

Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index