Formulario de búsqueda

Sang'hano 17

Uko Sesalonike

1Paulo na Sila wafosela Amfipoli na Apoloniya wahita mbaka Sesalonike, uko kukala na kaye ya kutosela ya Wayahudi. 2Fana chihendo chake, Paulo kahita kuna ikaye ija ya kumpulila Mulungu. Kalonga na wanhu kwa siku za Mhumulo matatu, kwa kusang'hanila Maandiko Yelile, 3kawalongela na kawafambulila Yamaandiko Yelile na kawalongela kuwa Chilisito Mulopozi kolondeka yagazigwe na kuzilibuka. Paulo kalonga, “Yesu ino yoniwapetela mbuli zake, niiyo Chilisito Mulopozi.” 4Wayahudi wamwenga wahuwila na wailumba na Paulo na Sila, na bumbila kulu da Wagiliki wowamdumbile Mulungu na wanaake wamwenga walangulizi iviya wahuwila.

5Mbali Wayahudi wawawonela migongo, wasola wanhu welibule usang'hano, watenda chibumbila na wandusa ndwagi muna dibululu jose waizila kaye ya Yasoni wohuwila kuwapata umo na Paulo na Sila muladi wawagale haiwanhu. 6Mbali viwawapuwile, wawagwila Yasoni na wahuwila wamwenga na wawagala haulongozi ha walangulizi wa dibululu na walandula madizi, “Paulo na Sila wagala magayo chila hanhu! Sambi weza muna dibululu jetu. 7Na Yasoni kawahokela ukaye yake. Wose walema kutenda chiyalagilize mfalume wa Loma na walonga hambwe kuna mfalume imwenga, zina jake Yesu.”

8Wakulu wa isi na wanhu wamwenga viwahulike ivo wehilwa ng'hani. 9Wakulu wawo wawatoza faini Yasoni na wayage, maabaho wawaleka wasegela.

Uko Beleya

10Ichilo vichingile wahuwila wawatuma Paulo na Sila uko Beleya. Viwafikile uko, wahita mwiikaye ya kutosela ya Wayahudi. 11Wanhu wa Beleya wakala wotegeleza goya kuwafosa wanhu wa Sesalonike. Wauhokela usenga uja wa Mulungu kwa deng'ho, na chila siku wakala woyapekula Yamaandiko Yelile muladi wawone fana Paulo kolonga kweli. 12Wayahudi wengi wahuwila na wanaake wengi wa Chiyunani weli na udaho na walume wengi wa Chiyunani iviya wahuwila.

13Mbali Wayahudi wa Sesalonike viwahulike Paulo kopeta Mbuli ya Mulungu uko Beleya iviya, wahita uko na wandusa kuwakong'hela wanhu na ndwagi. 14Bahobaho wahuwila wamgala Paulo mhwani. Mbali Sila na Timoseyo wasigala uko Beleya. 15Wanhu wowamsolile Paulo, wahita nayo mbaka Asene. Maabaho wabwela mbaka Beleya wakala na malagilizo kulawa kwa Paulo kuwa Sila na Timoseyo sekewakalame kumsondelela Paulo.

Uko Asene

16Paulo viyakalile yowagoza Sila na Timoseyo uko Asene, kehilwa ng'hani muna umoyo wake viyawonile bululu diya dimema nyang'hiti za milungu. 17Ivo kakala mwiikaye ya kutosela kakala yolonga na Wayahudi na wanhu weli siyo Wayahudi wowomtosela Mulungu, na chila siku kakala kowasimulila wanhu wakalile muumwingi. 18Wamwenga wowainzile mafundizo ya Epikulo na Sitoiki waibishila nayo.

Wamwenga walonga, “Kolonda kulonga choni ino mbozi?” Wamwenga wedika, “Yowoneka fana kopeta mbuli ya milungu imwenga.” Walonga ivo kwaviya Paulo kakala kopeta mbuli ya Yesu na mbuli ya uzilibuko, 19Ivo wamsola Paulo, wamgala haulongozi ha ichitala cha bululu da Aleopoko na walonga, “Cholonda kuvimanya mafundizo yako ya sambi yolonga choni. 20Mbuli zimwenga zochihulike kolonga ni za uzonza kumwetu, na cholonda kuvimanya fambulo da mbuli zino.” 21Wanhu wose wa Asene na wageni wowokala umo wasang'hanila lusita lwawo lwose kulonga na huhulika chinhu cha sambi.

22Paulo kema haulongozi ha ichitala cha bululu na kalonga, “Nowona kuwa chila munhu wa Asene komzahila Mulungu. 23Kwaviya vinikalile nofosa na kulola goya hanhu homutosela, niwona chilingo chandikigwa, ‘Kwa Mulungu hamanyika.’ Lelo niye nowapetela mbuli za iyo imumtosela bila kummanya.

24“Mulungu yalumbile isi na ulanga na vinhu vose vili muno ni Mndewa wa ulanga na isi, hakala muna zikaye za imwe wa milungu zozizengigwe na wanhu. 25Iviya hasang'hanilwa kwa makono ya wanhu, fana viya kolonda chochose, kwaviya yeye mwenyewo koweng'ha wanhu wose ugima na muhe na vinhu vose. 26Kulawa kwa munhu imwe, kalumba wanhu wa chila isi na kawatenda wakale muna isi yose. Kalamula kulawa umwaka, zuwaki na kulihi kuwakalile wanhu wawo. 27Katenda vino muladi wanhu wamzahile na wamsondelele hata kwa kumdalisa yapete kudalisigwa. Mulungu heli kutali na cheye bule. 28Fana munhu imwe viyalongile,

‘Mgati yake yeye chokala na chogenda na kuwa na ugima wetu.’

Fana imwe wenu imtunga wila viyalongile,

‘Cheye wose ni welesi wake.’

29Ivo kwaviya cheye chawana wa Mulungu, hachilondeka kulonga kuwa Mulungu kalinga fana zahabu hebu hela hebu dibwe, vinhu vitendigwa goya kwa ubala wa wanhu. 30Mulungu katenda fana viya halola lusita luja wanhu viwakalile hawammanyile, mbali sambi kowalongela wanhu wose chila hanhu waleke uhasanyi wawo. 31Kwaviya Mulungu keka siku yonda yawataguse wanhu wa isi yose viilondeka kwa munhu ija iyamsagule. Mulungu kalagusa yano yose kwa kumzilibula iyo!” 32Viwahulike Paulo kolonga mbuli ya kuzilibuka, wamwenga wamzeha, mbali wamwenga walonga, “Cholonda chihulike kaidi mbuli ino.” 33Ivo Paulo kasegela kuna umting'hano. 34Wanhu wamwenga wamsondelela na wahuwila, imwe wawo kakala Dionisiyo, munhu wa chitala. Uko iviya kukala na mwanamke yatangigwe Damalisi na wanhu wamwenga.

Lagano da Sambi kwa Wanhu Wose

© 2014 Pioneer Bible Translators and The Word for the World

More Info | Version Index