Formulario de búsqueda

ᐅᐸᓓᑭᔅ ᒫᕐᒃ 5

ᒋᓴᔅ ᒥᓇᐙᒋᐁᐤ ᐃᓕᓕᐗ ᒪᒋ ᐊᒑᑾ ᐁ ᐊᔭᐗᓕᒋ

(ᒫᑎᐤ 8:28–34; ᓘᒃ 8:26–39)

1ᑮ ᐅᑎᑕᐊᒶᒃ ᒫᑲ ᑴᔅᑲᑳᒻ ᐃᑌᑫ ᑭᒋᑲᒦᒃ, ᐅᑦ ᐊᔅᑭᐙᒃ ᑳᑕᕆᓇᒃ᙮ 2ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᑳ ᑲᐹᑦ ᓈᐱᒀᓂᒃ ᐅᒋ, ᑣᔦᒃ ᑮ ᓇᑮᔥᑳᑯ ᐃᓕᓕᐗ ᒋᐹᔨᑲᒥᑯᔅᑳᒃ ᐅᒋ, ᐁ ᐋᔭᐙᓕᒋ ᐎᓕᐱ ᐊᒑᑾ, 3ᑳ ᐎᑭᓕᒋ ᒋᐹᔨᑲᒥᑯᔅᑳᒃ, ᓇᒪᐎᓚ ᐊᐌᓇ ᐃᓕᓕᐤ ᒫᑲ ᑮ ᑲᔥᑭᑕᐤ ᑭᒋ ᒫᒫᒋᑯᐱᑖᑦ, ᓇᒪᐎᓚ, ᓇᒪᐎᓚ ᐙᐙᒡ ᐱᐙᐱᔅᑴᐋᐱᔭ ᐅᒋ: 4ᐋᑕ ᒥᒉᑡᐤ ᐁ ᑮ ᒫᒫᒋᑯᐱᑖᑲᓂᐎᑦ ᒫᒫᒋᒀᐱᔅᑲᐃᑲᓇ ᓀᔥᑕ ᐱᐙᐱᔅᑴᐋᐱᔭ ᐅᒋ, ᑮ ᐹᐱᑯᐱᑕᒻ ᒫᑲ ᐱᐙᐱᔅᑴᐋᐱᔭ, ᓀᔥᑕ ᒫᒫᒋᒀᐱᔅᑲᐃᑲᓇ ᑮ ᐱᑲᓇᒻ: ᓇᒪ ᓀᔥᑕ ᐊᐌᓕᐗ ᑮ ᑲᔥᑭᑖᓕᐗ ᑭᒋ ᓗᔅᐱᓯᐃᑯᑦ᙮ 5ᒧᔕᒃ ᒫᑲ, ᐁ ᑭᔑᑳᓕᒃ ᓀᔥᑕ ᐁ ᑌᐱᔅᑳᓕᒃ, ᐗᒋᒃ ᑮ ᐃᑕᐤ, ᓀᔥᑕ ᒋᐹᔨᑲᒥᑯᔅᑳᒃ, ᐁ ᑌᐺᑦ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᒫᑎᔓᓱᑦ ᐊᓯᓂᔭ ᐅᒋ᙮

6ᒫᑲ ᐃᔅᐱ ᐎᐋᐸᒫᑦ ᒋᓴᓴ ᐙᓚᐤ ᐅᒋ, ᑮ ᐃᔅᐸᑕᐤ ᓀᔥᑕ ᑮ ᓇᐗᑮᔅᑕᐌᐤ᙮ 7ᑮ ᑌᐺᐤ ᒫᑲ ᐁ ᑭᔗᐌᑦ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐃᑗᐤ, ᑖᓂ ᑭᓚ ᑫ ᐃᑖᐸᒋᐃᑖᓐ, ᒋᓴᔅ ᑭᓚ ᐌᑯᓯᓯᒥᔉ ᒫᐗᒡ ᐁᔅᐯᓕᑖᑯᓯᑦ ᑭᒋᒪᓂᑐ? ᑭ ᑭᒋᐃᑗᐃᑎᓐ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅᒋ, ᐁᑳ ᑭᒋ ᑲᒀᑕᑭᐃᔭᓐ᙮ 8(ᐌᓴ ᑮ ᐃᑌᐤ, ᐯᒋ ᐗᓚᐎ ᐃᓕᓕᐤ ᐎᔮᐎᒃ ᐅᒋ, ᑭᓚ ᐎᓕᐱ ᐊᒑᒃ᙮)

9ᑮ ᑲᑴᒋᒣᐤ ᒫᑲ, ᑖᓐ ᐁᔑᓂᑳᓱᔭᓐ?

ᐁ ᓇᔥᑴᐗᔑᐃᐌᑦ ᒫᑲ, ᑮ ᐃᑗᐤ, ᓕᒋᔭᓐ ᓂᑦ ᐃᔑᓂᑳᓱᓐ; ᐌᓴ ᓂ ᒥᒉᑎᓈᓐ᙮ 10ᓱᑲ ᒫᑲ ᑮ ᓇᑐᑕᒪᐌᐤ ᐁᑳ ᑭᒋ ᑭᒋᑎᔕᐅᑯᑦ ᐊᓂᒪ ᐊᔅᑮᒃ ᐅᒋ᙮

11ᐁᑯᑕ ᒫᑲ ᐁᑖᒋᒃ, ᐯᔓᒡ ᐗᒌᒃ, ᓈᔅᐱᒡ ᒥᒉᑦ ᐁ ᐊᓭᔭᑎᒋᒃ ᑯᑯᔕᒃ ᐁ ᒥᒋᓱᒋᒃ᙮ 12ᒥᓯᐌ ᒫᑲ ᒪᒋ ᐊᒑᑾᒃ ᑮ ᓇᑐᑕᒪᐌᐗᐤ, ᐁ ᐃᑗᒋᒃ, ᐃᔑᑎᔕᐅᓈᓐ ᐃᑕ ᐁ ᐃᑖᒋᒃ ᑯᑯᔕᒃ, ᑭᒋ ᐱᑐᑫᔅᑲᐗᑭᒋᒃ᙮ 13ᑣᔦᒃ ᒫᑲ ᑮ ᐃᓕᓇᐌᐤ᙮ ᐊᓂᑭ ᐎᓕᐱ ᐊᒑᑾᒃ ᒫᑲ ᑮ ᐗᓚᐎᐗᒃ, ᑮ ᐱᑐᑫᔅᑲᐌᐗᒃ ᒫᑲ ᑯᑯᔕ; ᐊᓂᑭ ᑯᑯᔕᒃ ᒫᑲ ᓱᑲ ᑮ ᓈᓯᐯᐸᑖᐗᒃ ᐃᑕ ᐁ ᑭᔅᑲᒑᓕᒃ ᑭᒋᑲᒦᒃ, (ᓈᓐᑕᐤ ᓂᔡᐤ ᑭᒋᒥᑖᑐᒥᑕᓇᐤ ᑮ ᐃᑕᔑᐗᒃ, ᑮ ᓂᔅᑖᐸᐌᐗᒃ ᒫᑲ ᑭᒋᑲᒦᒃ)᙮

14ᐊᓂᑭ ᒫᑲ ᑳ ᐊᔕᒫᒋᒃ ᑯᑯᔕ ᑮ ᐅᔑᒧᐗᒃ, ᑮ ᐎᑕᒶᒃ ᒫᑲ ᐃᑖᐎᓂᒃ, ᓀᔥᑕ ᐊᓐᑕ ᐊᔅᑮᒃ᙮ ᑮ ᐗᓚᐎᐃᑐᑌᐗᒃ ᒫᑲ ᑭᒋ ᐙᐸᑕᑭᒃ ᑫᒀᓕᐤ ᑳ ᑐᒋᑳᑌᓕᒃ᙮ 15ᐯᒋ ᓈᑌᐗᒃ ᒫᑲ ᒋᓴᓴ, ᐙᐸᒣᐗᒃ ᒫᑲ ᐊᓂᐃ ᑳ ᑮ ᐱᒋᔅᑳᑯᓕᒋ ᒪᒋ ᐊᒑᑾ, ᓀᔥᑕ ᑳ ᑮ ᐋᔭᐙᓕᒋ ᐊᓂᐃ ᓕᒋᔭᓇ, ᐁ ᐊᐱᓕᒋ, ᐁ ᐎᓛᒋᑲᓂᓕᒋ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᒀᔭᔅᑯ ᒥᑐᓀᓕᒋᑲᓂᓕᒋ; ᑮ ᓭᑭᓯᐗᒃ ᒫᑲ᙮ 16ᐊᓂᑭ ᒫᑲ ᑳ ᐙᐸᑕᑭᒃ, ᑮ ᐎᑕᒪᐌᐗᒃ ᑳ ᑮ ᐃᑭᓂᓕᒃ ᐊᓂᐃ ᑳ ᑮ ᐱᒋᔅᑳᑯᓕᒋ ᒪᒋ ᐊᒑᑾ, ᐊᓯᒋ ᓀᔥᑕ ᑯᑯᔕ ᐅᒋ᙮

17ᑮ ᒫᒋ ᓇᑐᑕᒪᐌᐗᒃ ᒫᑲ ᑭᒋ ᑭᑐᑌᓕᒋ ᐅᑦ ᐊᔅᑭᐙᒃ ᐅᒋ᙮

18ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᑳ ᐳᓯᑦ ᓈᐱᒀᓂᒃ, ᐊᓇ ᑳ ᑮ ᐱᒋᔅᑳᑯᑦ ᒪᒋ ᐊᒑᑾ ᑮ ᓇᑐᑕᒪᐌᐤ ᑭᒋ ᐎᒉᐙᑦ᙮

19ᐁᓕᐌᒃ ᒫᑲ ᒋᓴᔅ ᓇᒪᐎᓚ ᑮ ᐃᓕᓇᐌᐤ; ᒫᑲ ᐃᑌᐤ, ᑭᐌ ᓈᔑᒃ ᑭ ᑐᑌᒪᒃ, ᐎᑕᒫᐎᒃ ᒫᑲ ᑫᑯ ᑭᒋ ᑫᒀᓇ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ ᑳ ᑮ ᑐᑕᒫᔉ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᑮ ᑭᑎᒫᑫᓕᒥᔉ᙮

20ᑮ ᑭᑐᑌᐤ ᒫᑲ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᒫᒋ ᐙᐎᑕᒻ ᑎᑳᐳᓕᓯᒃ ᐊᓂᐃ ᑭᒋ ᑫᒀᓇ ᑳ ᑮ ᑐᑕᒫᑯᑦ ᒋᓴᓴ: ᒥᓯᐌ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᒫᑲ ᑮ ᒫᒪᔅᑳᑕᒶᒃ᙮

ᒉᕋᔅ ᐅᑖᓂᓴ ᓀᔥᑕ ᐃᔅᑴᐤ ᑳ ᓵᒥᓇᒃ ᒋᓴᔅ ᐅᑖᑯᐅᓂᓕᐤ

(ᒫᑎᐤ 9:18–26; ᓘᒃ 8:40–56)

21ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᒋᓴᔅ ᒥᓇ ᑳ ᐊᔓᐙᐊᒃ ᓈᐱᒀᓂᒃ ᑴᔅᑲᑳᒻ ᐃᑌᑫ, ᑮ ᒪᐗᓴᑯᓈᑎᑯ ᒥᒉᑦ ᐃᓕᓕᐗ ᐯᔓᒡ ᒫᑲ ᑭᒋᑲᒦᒃ ᑮ ᐃᑕᐤ᙮ 22ᒫᑎᑲ, ᒫᑲ, ᑮ ᐯᒋ ᓈᑎᑯ ᐊᐌᓕᐗ ᑳ ᑎᐯᓕᑕᒥᓕᒋ ᐋᔭᒥᐁᐎᑲᒥᑯᓕᐤ, ᒉᕋᔅ ᐁ ᐃᔑᓂᑳᓱᓕᒋ; ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᐎᐋᐸᒥᑯᑦ, ᑮ ᐸᑭᔑᓂᓕᐗ ᐅᓯᑎᒃ, 23ᓱᑲ ᒫᑲ ᑮ ᓇᑐᑕᒫᑯ, ᐁ ᐃᑎᑯᑦ, ᓂᑖᓂᔅ ᑳ ᐋᐱᔑᔑᔑᑦ ᐱᒥᔑᓐ ᑫᑳᑦ ᐁ ᐳᓂ ᐱᒫᑎᓰᑦ; ᑭ ᓇᑐᑕᒫᑎᓐ ᑭᒋ ᐯᒋ ᓵᒥᓇᑦ, ᑭᒋ ᒥᓇᐙᒋᐋᑲᓂᐎᑦ, ᑲᑕ ᐱᒫᑎᓯᐤ ᒫᑲ᙮

24ᒋᓴᔅ ᒫᑲ ᑮ ᐎᒉᐌᐤ; ᑮ ᓄᔅᐱᓈᑎᑯ ᓀᔥᑕ ᒥᒉᑦ ᐃᓕᓕᐗ, ᑮ ᓯᑎᔥᑳᑯ ᒫᑲ᙮

25ᐯᔭᒃ ᒫᑲ ᐃᔅᑴᐤ, ᐁ ᐅᒋᑲᐗᓂᓕᒃ ᐅᒥᑯ ᓂᔓᔖᑉ ᐱᐴᓋ᙮ 26ᓀᔥᑕ ᒥᒉᑦ ᑫᒀᓇ ᐁ ᑮ ᐋᑯᐃᑯᑦ ᐁ ᐃᑐᑖᑯᑦ ᒥᒉᑦ ᓇᑕᑯᓚᓇ, ᐁ ᑮ ᒣᔅᑎᓇᒃ ᓀᔥᑕ ᒥᓯᐌ ᑫᒀᓇ ᑳ ᐋᔮᑦ, ᐁᑳ ᒫᑲ ᐙᐙᒡ ᐋᐱᔑᔥ ᐁ ᒥᓗᐋᔮᑦ, ᒫᑲ ᐋᒋᐱᑯ ᐁ ᑮ ᐋᑯᓯᑦ, 27ᐃᔅᐱ ᑳ ᐯᑕᒃ ᒋᓴᓴ ᐅᒋ, ᑮ ᐯᒋ ᓯᑕᐎᓚᑭᐤ ᐅᑖᓈᒃ, ᑮ ᓵᒥᓇᒬᐤ ᒫᑲ ᐅᑦ ᐊᑯᐅᓂᓕᐤ: 28ᐌᓴ ᑮ ᐃᑗᐤ, ᑮᔥᐱᓐ ᑮ ᓵᒥᓇᒶᑫ ᐅ ᐎᓛᒋᑲᓇ ᐱᑯ, ᓂ ᑳ ᒥᓚᐋᔮᓐ᙮

29ᑣᔦᒃ ᒫᑲ ᐃᑕ ᑳ ᐅᑖᔑᑳᐗᓂᓕᒃ ᐅᒥᑯ ᑮ ᐹᔅᑌᓕᐤ; ᓀᔥᑕ ᑮ ᒧᔑᑕᐤ ᐎᔮᐎᒃ ᐁ ᒥᓇᐙᒋᐋᑲᓂᐎᑦ ᐊᓂᒪ ᐋᑯᐃᑖᔅᐱᓀᐎᓐ ᐅᒋ᙮ 30ᒋᓴᔅ ᒫᑲ, ᑣᔦᒃ ᐁ ᑭᔅᑫᓕᑕᒃ ᓱᑳᑎᓯᐎᓂᓕᐤ ᐁ ᑮ ᐗᓚᐎᐸᓕᓕᒃ ᐎᔮᐎᒃ ᐅᒋ, ᑮ ᑴᔅᑭᑳᐸᐎᐤ ᐁ ᓯᑎᔥᑳᑖᑲᓂᐎᑦ, ᑮ ᐃᑗᐤ ᒫᑲ, ᐊᐌᓇ ᑳ ᓵᒥᓇᒃ ᓂ ᐎᓛᒋᑲᓇ?

31ᑮ ᐃᑎᑯ ᒫᑲ ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇ, ᑮ ᐙᐸᒪᐗᒃ ᒥᔮᒪᐎᒥᒉᑎᒋᒃ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᐁ ᓯᑎᔥᑳᔅᑭᒃ, ᑭᑦ ᐃᑣᓐ ᓈ ᒫᑲ, ᐊᐌᓇ ᑳ ᓵᒥᓂᑦ?

32ᐙᔅᑲ ᒫᑲ ᑮ ᐃᑖᐱᐤ, ᐁ ᐎ ᐙᐸᒫᑦ ᐊᓂᐃ ᑳ ᑮ ᑐᑕᒥᓕᒋ ᐊᓂᐁᓕᐤ᙮ 33ᒫᑲ ᐊᓇ ᐃᔅᑴᐤ, ᐁ ᓭᑭᓯᑦ ᓀᔥᑕ ᐁ ᓇᓂᑭᐸᓕᑦ, ᐁ ᑭᔅᑫᓕᑕᒃ ᑫᒀᓕᐤ ᑳ ᑮ ᑐᑕᐙᑲᓂᐎᑦ, ᑮ ᐯᒋ ᐅᑎᑕᐱᔅᑕᐌᐤ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᑖᐺᑦ ᒥᓯᐌ ᑮ ᐎᑕᒪᐌᐤ᙮ 34ᑮ ᐃᑌᐤ ᒫᑲ, ᓂᑖᓂᔅ, ᑭ ᑖᐺᔦᓕᑕᒧᐎᓐ ᑭ ᑮ ᒥᓇᐙᒋᐃᑯᓐ; ᑭᑐᑌ ᑳᔮᒣᓕᑕᒧᐎᓂᒃ, ᓀᔥᑕ ᒥᓗᒪᒋᐅ ᑭᑦ ᐃᑖᔅᐱᓀᐎᓐ ᐅᒋ᙮

35ᒣᒀᒡ ᑫᔮᐸᒡ ᐁ ᐋᔭᒥᑦ ᑮ ᐯᒋ ᐃᑐᑌᓕᐗ ᐋᑎᑦ ᐎᑭᒃ ᐅᒋ ᐊᓇ ᑳ ᑎᐯᓕᑕᒃ ᐋᔭᒥᐁᐎᑲᒥᑯᓕᐤ, ᐁ ᐃᑗᓕᒋ, ᑭᑖᓂᔅ ᓇᒪ ᐱᒫᑎᓯᐤ; ᑖᓀᑭ ᐌᒋ ᑫᔮᐸᒡ ᒥᑯᔅᑳᒋᐊᑦ ᐅᑭᒪᐤ?

36ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᒋᓴᔅ ᐱᐁᑕᒃ ᑳ ᑮ ᐃᑣᓂᐗᓂᓕᒃ, ᐃᑌᐤ ᐊᓂᐃ ᑳ ᑎᐯᓕᑕᒥᓕᒋ ᐋᔭᒥᐁᐎᑲᒥᑯᓕᐤ, ᐁᑳᐎᓚ ᓭᑭᓯ, ᑖᐺᑕ ᐱᑯ᙮ 37ᓇᒪ ᒫᑲ ᑮ ᐃᓕᓇᐌᐤ ᐊᐌᓕᐗ ᑭᒋ ᓄᔅᐱᓈᑎᑯᑦ, ᐱᑯ ᐱᑕᕐ, ᓀᔥᑕ ᒉᒻᔅ, ᓀᔥᑕ ᒑᓐ ᐎᒋᔖᓇ ᒉᒻᔅ᙮ 38ᐅᑎᑕᒬᐤ ᒫᑲ ᐎᑭᓕᐤ ᐊᓂᐃ ᑳ ᑎᐯᓕᑕᒥᓕᒋ ᐋᔭᒥᐁᐎᑲᒥᑯᓕᐤ, ᐙᐸᑕᒻ ᒫᑲ ᐁ ᒥᑯᔅᑳᑌᓕᒋᑳᑌᓕᒃ, ᐊᓂᐃ ᓀᔥᑕ ᑳ ᒫᑐᓕᒋ ᓀᔥᑕ ᓈᔅᐱᒡ ᑳ ᑲᒀᑕᑲᑗᒧᓕᒋ᙮ 39ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᑳ ᐱᑐᑫᑦ, ᐃᑌᐤ, ᑖᓀᑭ ᐌᒋ ᐅᒪ ᐃᔑ ᑲᒀᑕᑲᑗᒧᔦᒃ ᓀᔥᑕ ᒫᑐᔦᒃ? ᐅᔥᑭᓂᑭᔅᑴᔑᔥ ᓇᒪᐎᓚ ᓂᐱᐤ, ᒫᑲ ᓂᐸᐤ᙮

40ᓱᑲ ᒫᑲ ᑮ ᐹᐱᐁᐗᒃ᙮ ᒫᑲ ᐃᔅᐱ ᒥᓯᐌ ᑳ ᑮ ᐗᓚᐎᑎᔕᐙᑦ, ᑮ ᐃᑐᑕᐃᒣᐤ ᐅᑖᐎᔭ ᓀᔥᑕ ᐅᑳᐎᔭ ᐅᔥᑭᓂᑭᔅᑴᔑᔥ, ᐊᓂᐃ ᓀᔥᑕ ᑳ ᑮ ᐯᒋ ᐎᒉᐎᑯᑦ ᓀᔥᑕ ᐱᑐᑫᐤ ᐃᑕ ᐁ ᐃᔑ ᐱᒥᔑᓂᓕᒋ ᐅᔥᑭᓂᑭᔅᑴᔑᔕ᙮ 41ᑮ ᓴᑭᒉᓀᐤ ᒫᑲ ᐅᔥᑭᓂᑭᔅᑴᔑᔕ, ᑮ ᐃᑌᐤ ᒫᑲ, ᑖᓕᑕ ᑰᒪᐃ; ᑳ ᐃᑗᒪᑲᒃ ᐁ ᐃᑗᔅᒋᑳᑌᒃ, ᐅᔥᑭᓂᑭᔅᑴᔑᔥ, ᑭᑦ ᐃᑎᓐ, ᐗᓂᔥᑳ᙮

42ᑣᔦᒃ ᒫᑲ ᐅᔥᑭᓂᑭᔅᑴᔑᔥ ᑮ ᐗᓂᔥᑲᐤ, ᑮ ᐱᒧᑌᐤ ᒫᑲ; ᐌᓴ ᑮ ᓂᔓᔖᐱᐴᓀᓯᐤ; ᑮ ᒫᒪᔅᑳᑕᒸᒃ ᒫᑲ ᑭᒋ ᒫᒪᔅᑳᑕᒧᐎᓐ ᐅᒋ᙮ 43ᓱᑲ ᒫᑲ ᑮ ᐃᑕᔓᒣᐤ ᐁᑳᐎᓚ ᐊᐌᓕᐗ ᑭᒋ ᑭᔅᑫᓕᑕᒥᓕᒋ; ᑮ ᐃᑕᔓᐌᐤ ᒫᑲ ᑫᒀᓕᐤ ᑭᒋ ᐊᔕᒥᒥᒋ᙮