Formulario de búsqueda

ᐅᐸᓓᑭᔅ ᓘᒃ 9:13

13ᒫᑲ ᑮ ᐃᑌᐤ, ᐊᔕᒥᑯᒃ ᑭᓚᐗᐤ᙮ ᑮ ᐃᑗᐗᒃ ᒫᑲ, ᓇᒪᐎᓚ ᓂ ᐋᔮᐙᓈᓇᒃ ᐊᐙᓯᑌ ᐃᔥᐱᔥ ᓂᔮᓚᓐ ᐊᓚᑯᓇᐗᒃ ᓀᔥᑕ ᓂᔓ ᓇᒣᓴᒃ; ᐱᑯ ᓇᑕᐎ ᐊᑖᐌᔮᑭ ᑫ ᐅᒥᒋᒥᒥᒋᒃ ᒥᓯᐌ ᐅᑯ ᐃᓕᓕᐗᒃ᙮