Formulario de búsqueda

ᓂᔥᑕᒻ ᑯᕆᓐᑎᐊᓇ 4:10

10ᓂ ᑭᔥᑴᑳᓂᐎᓈᓐ ᙭ ᐅᒋ, ᒫᑲ ᑭᓚᐗᐤ ᑭ ᑲᑫᑕᐌᓕᑌᓇᐗᐤ ᙭ᑎᒃ; ᓂ ᓕᓚᒥᓯᓈᓐ, ᒫᑲ ᑭᓚᐗᐤ ᑭ ᒪᔥᑲᐎᓯᓇᐗᐤ; ᑭᓚᐗᐤ ᑭ ᑭᒋᐃᑌᓕᑖᑯᓯᓇᐗᐤ, ᒫᑲ ᓂᓚᓈᓐ ᓂᑦ ᐋᑕᐌᓕᑖᓇᓯᓈᓐ᙮