Formulario de búsqueda

Lucas 9:13-15

13-15Jesúsun jatu nemakin yuikin:

—Jaska jatu wama, matun jatu pimakanwen— jatu wa

5,000 junibu mapuabuwen taea e itan Jesús yuikin:

—Meken besti misi inun baka dabe besti nun jayaki. ¿Nun daka jatu piti bixuin kai?— akabu Jesúsun jawen 12 tsumabu yuikin:

—Ja basiki 50 tibi xuku akeakea jau tsaununbun jatu yunukanwen— iwanan, Jesúsun jatu yunua jawen tsumabun jatu tsaumakin keyuken 16januxun Jesúsun ja misi meken besti inun baka dabe tsumaxun naiudi teskanxun uinkin pitikidi Dios kenwantan misi inun baka tunke tunke apakekin jawen tsumabu inankin jatu yunua ja yudan kaian inanbaunkin keyuabun

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index