Formulario de búsqueda

Lucas 18:24-25

24-25Jesúsun uinkin ana yuikin:

—Ja yuinaka ewapa camellodan, ja xumux jawen chixuiki jawen yuda kainmakinan, tsuan atidumaki. Jakia jaska keska bikadan, juni mabu ichapayadan, jawen mabu besti shinain jawen nuikin jatun shinan betsa wama Dioski chiti itidubumaki— jatu wa

26januxun jabun Jesúsun jancha ninkatan yukakin:

—Jaskakenan, ¿tsua Diosun nuku mekekin paxawakin jiwematidumen?— ikaibun

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index