Formulario de búsqueda

Matɨye 20

Kujɨ ta dɔ njé ra kɨlə me ndɔ ndu tɨ

1«Ko̰ɓe lə Luwə to tə ɓa njé ndɔ ndu, kɨ tḛḛ kɨ sḭ ɓatɨ ba kadɨ n-ɔy njé ra kɨlə je kadɨ rai kɨlə me ndɔ ndu tɨ ləne kɨn be. 2NDude osɨ naa tɨ kɨ njé ra kɨlə je, kadɨ adɨ-de la kɨ lo ra kɨlə tɨ kɨ ndɔ kare, ɓa adɨ-de awi me ndɔ ndu tɨ. 3Lokɨ tḛḛ nɨngə tɨ kɨ kadɨ kɨ jikare nɨngə, oo njé ra kɨlə je kɨ rangɨ ɓəy, kɨ rəi ai ta mbalo tɨ kɨ kanjɨ ra kɨlə, 4ə əl-de ə nə: “Səi ka, awi me ndu tɨ ləm ɨrai kɨlə, ə m-a m-adɨ səsi nḛ kɨgə go ji kɨ asɨ go rəbe tɨ.” 5Ɓa ɔti awi. Lokɨ tḛḛ tagɨ kɨ kadɨ kɨ jam dɔ ɓe tɨ nɨm, kɨ kadɨ kɨ mbɔ ɓe tɨ nɨm ɓa, ra kae tɨ ka kɨn ɓəy. 6Go tɨ, tḛḛ re kɨ kadɨ kɨ kadɨ ra bɨyə̰ bɨlə nɨngə, oo njé ra kɨlə je kɨ rangɨ ɓəy, kɨ rəi ai no̰o̰, ə əl-de ə nə: “Ra ban ə ɨsi lo kɨn tɨ lo sɔl, kɨ kanjɨ ra kɨlə ə?” 7Ə ɨləi-e tɨ əi nə: “Dəw kɨ un-je kɨlə tɨ goto.” Ə əl-de ə nə: “Səi ka, awi me ndu tɨ ləm ɨrai kɨlə tɔ.”

8Lokɨ kadɨ ur nɨngə, ɓa nje ndɔr ndu əl nje ngəm nḛ lie kare ə nə: “Ɨɓar njé ra kɨlə je, ə adɨ-de nḛ kɨgə go jide, ɨlə ngɨre dɔ njé re gogɨ tɨ, ɨtɔl tae dɔ njé re kəte tɨ.” 9NJé re kɨ kadɨ ra bɨyə̰ bɨlə, na na ka ɨngə la kɨ lo kɨlə tɨ kɨ ndɔ kare. 10Lo kɨn tɨ, njé re dɔ kəte rəi ya̰de ngata ɓa, məri kadɨ n-a n-ɨngəi la kɨ ɨtə ya̰ madɨde je, nə əi ka, ɨngəi la kɨ lo kɨlə tɨ kɨ ndɔ kare wa ka kɨn tɔ. 11Lokɨ ɨsɨ taai la kɨn, ɓai ta kɨ nje ndɔr 12əli əi nə: “NJé kɨ rəi gogɨ ne kɨn, rai kɨlə kadɨ-kare ba par, nɨngə ḭ adɨ-de la kɨ asɨ naa kɨ ya̰je, je kɨ jɨ ra kɨlə sḭ bɨtɨ j-ɨlə kadɨ, adɨ kadɨ ndabɨ-je.” 13Lo kɨn tɨ, nje ndɔr əl ta kɨ kare dande tɨ ə nə: “Madɨm, nḛ madɨ kare kɨ majal kɨ m-ra səi go. NDuje səi osɨ naa tɨ dɔ la tɨ kɨ lo kɨlə tɨ kɨ ndɔ kare al ma? 14Ɨtaa nḛ ləi, ə aw. M-ge kadɨ m-adɨ e kɨ re gogɨ ne kɨn, təkɨ m-adi kɨn be tɔ. 15E ta ləm mi wa kadɨ nḛ kɨ mem ndɨgɨ ə m-ra kɨ nḛ kɨngə ləm al a? Ə se e ta ləi kadɨ mei o̰i mbata majɨ kɨ m-ra a?” 16NGa nɨngə Jəju ɨlə tɨ ə nə: E be ə, njé kɨ gogɨ a təlii njé kɨ kəte, ə njé kɨ kəte a təlii njé kɨ gogɨ tɔ.»

Jəju əl ta dɔ koyne tɨ kɨ kḭne lo koy tɨ ɓəy

(Mk 10.32-34; Lk 18.31-34)

17Ta kaw kɨ Jorijaləm tɨ, lokɨ əi dɔ rəbɨ tɨ, Jəju ɨjə rɔne kɨ njé ndo je kɨ dɔgɨ gɨde e joo dəbɨ kare, nɨngə əl-de ə nə: 18«Oi, j-ɨsɨ j-awi kɨ Jorijaləm, nɨngə a ɨləi mi NGon dəw ji njé kun dɔ njé kɨjə nḛ məsɨ kadɨ-kare je tɨ kɨ njé ndo ndu kun je. A gangi ta koy dɔm tɨ, 19nɨngə a ɨləi mi ji dɨje tɨ kɨ əi Jɨpɨ je al, kadɨ kogi dɔm tɨ je, tɨndəi mi kɨ ndəy kabɨlay je, ɓəi mi kagɨ-dəsɨ tɨ je. Nə ndɔ mɨtə lə ndɔ koym ɓa, m-a m-tḛḛ lo koy tɨ.»

Ko̰ Jakɨ əi kɨ Ja̰ dəjɨ nḛ Jəju

(Mk 10.35-45)

20Go tɨ, ko̰ nga lə Jəbəde rəi kɨ ngane je rɔ Jəju tɨ, ɓa ko̰ ngan je ɔsɨ məkəsɨne nangɨ no̰ Jəju tɨ mba dəje nḛ kare. 21Ə Jəju dəje ə nə: «E ri ə ɨge ə?» Nɨngə, əl ə nə: «Un ndui kadɨ nganm je kɨ joo kam, dəw kare ɨsɨ dɔ ji ko̰i tɨ, ə e kɨ nungɨ ɨsɨ dɔ ji gəli tɨ tɔ, lokɨ a ɨsɨ dɔ kɨmbər ko̰ɓe tɨ ləi.» 22Lo kɨn tɨ no̰o̰, Jəju ɨle tɨ ə nə: «Ɨgəri me nḛ dəjɨ ləsi kɨn al. A asi kadɨ ɨngəi ko̰ kɨ m-aw tə m-ɨngə kam kare mɨndɨ wa?» Ɓa əli əi nə: «Oyo, j-a j-asɨ kare.» 23Ə Jəju əl-de ə nə: «Ko̰ kɨ m-aw tə m-ɨngə kam ə a ɨngəi kare, nə ta kɨ ɔjɨ dɔ kɨsɨ dɔ ji ko̰m tɨ, kɨ dɔ ji gəlm tɨ; e ta ləm kadɨ mi ə m-adɨ səsi al. Lo je kɨn to mba dɨje kɨ Bai Luwə ra goe kəte nu kɨ mbata tɨ ləde.» 24NDəgɨ njé ndo je kɨ dɔgɨ, lokɨ oi ta je kɨn, rɔde nəl-de kɨ ngan lə Jəbəde kɨ joo ka kɨn al. 25Ə Jəju ɓar-de pətɨ kɨ rɔne tɨ, əl-de ə nə: «Ɨgəri kadɨ njé ko̰ɓe je dɔ gɨn dɨje tɨ kɨ dangɨ dangɨ kɨ dɔnangɨ tɨ ne, ɨsi tə jɔgɨ dɔ dɨje tɨ, adi-de ko̰, taa dɨje kɨ njé tɔɓa, o̰i ɓe dɔde tɨ ɓəy tɔ. 26Nə majɨ kadɨ to be dansi tɨ al. Re dəw madɨ dansi tɨ, ndɨgɨ kadɨ n-e kɨ bo nɨngə, kadɨ təl nje ra kɨlə ləsi pətɨ. 27Taa re dəw madɨ ndɨgɨ kadɨ n-e dəw kɨ dɔ kəte dansi tɨ nɨngə, kadɨ təl ɓəə kɨlə ləsi tɔ. 28E be tɔ ə, mi NGon dəw m-re mba kadɨ dɨje rai kɨlə adi mi al, nə kadɨ mi ə m-ra kɨlə m-adɨ-de nɨm, taa m-adɨ rɔm kadɨ m-taa-n kosɨ dɨje ngay m-ɨlə-de taa nɨm tɔ.»

Jəju ajɨ njé kəm tɔ je joo

(Mk 10.46-52; Lk 18.35-43)

29Lokɨ Jəju əi kɨ njé ndo je ləne ɨsɨ tḛḛi me ɓe tɨ kɨ Jəriko kɨ taga, kosɨ dɨje ngay njɨyəi gode tɨ mukɨ mukɨ. 30Nɨngə njé kəm tɔ je joo ɨsi ngangɨ rəbɨ tɨ. Lokɨ oi kadɨ e Jəju ə ɨsɨ ɨndə də nɨngə, uni ndune kɨ taa əli əi nə: «Ɓaɓe, NGon ka Dabɨdɨ+ , o kəm-to-ndoo ləje!» 31Kosɨ je kəngi-de kəngɨ kadɨ utɨ tade, nə njé kəm tɔ je uni ndude kɨ taa wa ɓəy əi nə: «Ɓaɓe, NGon ka Dabɨdɨ, o kəm-to-ndoo ləje!» 32Lo kɨn tɨ, Jəju a lo ka tɨ, ɓar-de, ɓa dəjɨ-de ə nə: «E ri ə, ɨgei kadɨ m-ra madɨ səsi ə?» 33Ə əli-e əi nə: «Ɓaɓe, jɨ ge kadɨ kəmje tḛḛ, adɨ j-o-n lo!» 34Jəju oo kəm-to-ndoo ləde, ə ɔdɨ kəmde, par ə ta naa tɨ no̰o̰, kəmde oo lo, adɨ uni goe.