Formulario de búsqueda

Matɨye 14

Koy Ja̰ Batɨsɨ

(Mk 6.14-19; Lk 9.7-9; 3.19-20)

1Dɔ kagɨ loe tɨ kɨn, Erodɨ kɨ e nje ko̰ɓe dɔnangɨ tɨ kɨ Galile, oo ta tɔɓa lə Jəju. 2Ə əl njé ra kɨlə je ləne ə nə: «Dəw kɨn e Ja̰ Batɨsɨ! E e ə ḭ taa dan njé koy je tɨ. Gɨne kɨn ə, aw-n kɨ tɔgɨ mba ra-n nḛ je kɨ ətɨ ɓəl ɓəl.» 3Erodɨ əl be, tadɔ ndɔ kɨ adɨ uwəi Ja̰, dɔɔi-e kɨ sən, ɨləi-e dangay tɨ, mbata lə Erodɨyadɨ, kɨ nee ngoko̰e Pɨlɨpɨ, 4kɨ Ja̰ əl-e ta dɔ tɨ ə nə: «E go tɨ al kadɨ ɨtaa-e nei tɨ+5Me ta tɨ kɨn, Erodɨ ndɨgɨ tɔl Ja̰, nə ɓəl kosɨ je, tadɔ kosɨ je oi Ja̰ kadɨ e nje kəl ta kɨ ta Luwə tɨ. 6NGa ə, ndɔ rɔnəl kojɨ Erodɨ tɨ, ngon lə Erodɨyadɨ kɨ dəne, tḛḛ ndam no̰ dɨje tɨ kɨ ɓari-de lo nḛ kuso tɨ, ə nəl Erodɨ ngay, 7adɨ Erodɨ un ndune kɨ kɨbɨ rɔ kadɨ n-ade nḛ je pətɨ kɨ dəjɨ-ne. 8Lo kɨn tɨ, ko̰e sule, adɨ əl ə nə: «Adɨ-m, təkɨ j-a-n wa kɨn, dɔ Ja̰ Batɨsɨ me supɨra tɨ.» 9Me ngar tujɨ ɔjɨ-n dɔ nḛ kɨ ngon kɨ dəne dəje kɨn, nə kɨ mbata kun mɨndɨ kɨ un, taa kɨ mbata dɨje kɨ ɓar-de lo nḛ kuso tɨ kɨn tɔ ɓa, un ndune kadɨ adi-e dɔ Ja̰. 10Be ə, adɨ dəw madɨ aw gangɨ dɔ Ja̰ kəy dangay tɨ, 11re-n me supɨra tɨ, adɨ ngon kɨ dəne ka kɨn, adɨ aw-n adɨ kone. 12NJé ndo je lə Ja̰ rəi uni nɨne awi dɨbi, ɓa awi ɔri poye Jəju ade oo.

Jəju adɨ nḛ kuso dɨbɨ dɨje usoi

(Mk 6.30-44; Lk 9.10-17; Ja̰ 6.1-15)

13Lokɨ Jəju oo ta kɨn ɓa, un to ə aw ɔsɨ rɔne ngərəngɨ kɨ karne ba, lo kɨ dɨje gotoi tɨ. Lokɨ kosɨ je oi tae ɓa, ḭḭ kɨ ɓe-bo je kɨ dangɨ dangɨ awi kɨ njade goe tɨ. 14Lokɨ Jəju ur nangɨ me to tɨ, oo kosɨ dɨje ngay. Lokɨ oo-de, oo kəm-to-ndoo ləde, adɨ ajɨ njé mo̰y je ləde. 15Lokɨ kadɨ aw tə ur ɓa, njé ndo je ɔti kɨ rɔ Jəju tɨ əli-e əi nə: «Lokɨ j-ai tɨ ne kɨn, e lokɨ dɨje gotoi tɨ, nɨngə kadɨ ɨsɨ ur tɔ ngata, ə ɨtuwə kosɨ dɨje kam adɨ awi kɨ ngan ɓe je tɨ, ndogi nḛ kuso usoi.» 16Nə Jəju əl-de ə nə: «Awi kɨ ndoo kadɨ awi lo al, səi je wa adi-de nḛ usoi.» 17Ə əli Jəju əi nə: «Kɨ j-a-n ne kɨn, j-aw kɨ mapa mi ə kanjɨ joo tɔ par.» 18Ɓa Jəju əl-de ə nə: «Ɨrəi adi mi m-o.» 19Nɨngə go tɨ, adɨ ndune kadɨ kosɨ dɨje ka kɨn ɨsi nangɨ dɔ wale je tɨ. Ɓa ɔy mapa kɨ mi kɨ kanjɨ kɨ joo ka kɨn, un kəmne kɨ taa, əl ta kɨ Luwə mba kadɨ njangɨ dɔe, nɨngə uwə gangɨ naa tɨ, adɨ njé ndo je, adɨ adi kosɨ je. 20Dɨje pətɨ usoi nḛ ndani majɨ, adɨ njé ndo je ɔyi gɨndɨ mapa je, kɨ kanjɨ je kɨ nay, kare dɔgɨ gɨde e joo ɓəy. 21Dɨje kɨ usoi nḛ kɨn asi dɨngəm je dɨbɨ mi, kɨ kanjɨ tɨdə dəne je kɨ ngan je.

Jəju njɨyə dɔ man tɨ

(Mk 6.45-52; Ja̰ 6.16-21)

22NDə̰y ba go tɨ, Jəju ɔsɨ njé ndo je ləne kadɨ ali me to tɨ, awi gɨdɨ ba tɨ kəte no̰ne tɨ, dɔ kagɨ lo tɨ kɨ e a tuwə-n kosɨ je. 23Lokɨ Jəju tuwə-de adɨ awi nɨngə, ɔtɨ aw dɔ mbal tɨ, ɔsɨ rɔne kɨ karne, mba kəl ta kɨ Luwə. Lokɨ kadɨ ur, Jəju ɨsɨ loe tɨ no̰o̰ kɨ karne ba. 24Dɔ gangɨ loe tɨ kɨn, to lə njé ndo je e dan ba tɨ, sa̰y kɨ ngangɨ ba ngata. Nəl ɨlə, sur to kɨ gogɨ gogɨ, adɨ pungɨ ba ra-de majal. 25Dan lo tɨ ɓa, Jəju ḭ a njɨyə dɔ man tɨ, ɨsɨ aw kɨ rɔ njé ndo je tɨ. 26Ə lokɨ njé ndo je ooi-e a njɨyə dɔ man tɨ nɨngə, dɔde majal, adɨ əli əi nə: «E muwə̰ dəw,» ɓa ɓəl tɔl-de, adɨ uri kɔl. 27Nə kalangɨ ba, Jəju əl-de ə nə: «Adi mesi osɨ nangɨ nə e mi, ə ɨɓəli al!» 28Lo kɨn tɨ, Pɨyər ɨlə Jəju tɨ ə nə: «Ɓaɓe, re e ḭ ə, adɨ-m ndui adɨ m-njɨyə dɔ man tɨ m-aw rɔi tɨ.» 29Ə Jəju əl-e ə nə: «Ɨre!» Ɓa Pɨyər ḭ me to tɨ, ur dɔ man tɨ, njɨyə dɔ tɨ ɨsɨ re kɨ rɔ Jəju tɨ. 30Nə lokɨ Pɨyər oo nəl kɨ ɨsɨ ɨlə ɓa, ɓəl rae adɨ ɨlə ngɨrə nduy man, adɨ no̰ ə nə: «Ɓaɓe, ajɨ-m!» 31Ə kalangɨ ba, Jəju ɨlə jine uwə-n Pɨyər, ɓa əl-e ə nə: «Ḭ dəw kɨ kadɨ-me ləi e ndɨkɨri ba, ra ban ə ɨɓadɨ ə?» 32Nɨngə lokɨ ali taa me to tɨ ɓa, gɨn nəl gangɨ. 33Ə njé kɨ ɨsi me to tɨ ɔsi məkəsɨde nangɨ no̰e tɨ, ɓa əli-e əi nə: «Təkɨ rɔjetɨ, ḭ NGon lə Luwə wa!»

Jəju nga njé mo̰y je dɔnangɨ Gənəjarətɨ tɨ

(Mk 6.53-56)

34Lokɨ Jəju əi kɨ njé ndo je ləne ɨndəi ba gangi nɨngə, tḛḛi dɔnangɨ Gənəjarətɨ tɨ. 35Dɨje kɨ loe tɨ gəri Jəju, adɨ ɨləi kɨlə kɨ lo lo, dɔnangɨ kɨ Gənəjarətɨ tɨ ba pətɨ, ə dɨje rəi kɨ njé mo̰y je pətɨ rɔe tɨ. 36Dɨje no̰i dɔ Jəju tɨ kadɨ ɨyə̰ njé mo̰y je adɨ ɔdi ta kɨbɨ lie par ə a ɨngəi rɔ nga, ɓa dɨje pətɨ kɨ ɔdi ta kɨbɨ lie ɨngəi rɔ nga tɔ.