Formulario de búsqueda

Markɨ 11:12

Jəju man kagɨ mbay-kote

(Mt 21.18-19)

12Lokɨ lo ti go tɨ, Jəju əi kɨ njé ndo je tḛḛi Bətani tɨ kɨ taga, nɨngə ɓo ra Jəju.