Formulario de búsqueda

Markɨ 10:46

Jəju tḛḛ kəm Bartɨme kɨ nje kəm tɔ

(Mt 20.29-34; Lk 18.35-43)

46Jəju əi kɨ njé ndo je ləne rəi tḛḛi Jəriko tɨ. Lokɨ ɨsɨ tḛḛi me ɓe-bo tɨ kɨ taga kɨ kosɨ dɨje ngay gode tɨ, nje kəm tɔ kare kɨ tɔe nə Bartɨme, e ngo lə Tɨme, ɨsɨ ngangɨ rəbɨ tɨ no̰o̰, ɨsɨ kɔy nḛ.