Formulario de búsqueda

Ja̰ 6:14

14Lokɨ dɨje oi nḛ kɔjɨ kɨ ətɨ ɓəl kɨ Jəju ra kɨn nɨngə əli əi nə: «Kɨ rɔjetɨ, dəw kɨn e NJe kəl ta kɨ ta Luwə tɨ kɨ sɔbɨ kadɨ tə re dɔnangɨ tɨ ka kɨn ə wa.»