Formulario de búsqueda

CACAH JIWA 16:26

26Dane Musa tumuli ngandika ring wong Israel sapuniki: “Johangja ragan semetone saking jadmane sane jaat-jaat puniki, tur sampunangja semeton ngusud sakancan paderbeanipune. Yening semeton nenten satinut ring baos tiange, semeton jaga kasirnayang sinarengan ring ipun, malantaran dosa-dosanipune.”

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index