Formulario de búsqueda

PURWAKANING DADI 36

Katurunan Dane Esau

(1Bab. 1:34-37)

1Pidagingan puniki katurunan Dane Esau, inggih punika dane Edom. 2Dane Esau madue rabi tetiga, wit saking wong Kanaan, inggih punika Dane Ada, okan Dane Elon, wong Het, miwah Dane Oholibama, okan Dane Ana putun Dane Sibeon wong Hewi, 3miwah Dane Basmat okan Dane Ismael, arin Dane Nebayot. 4Dane Ada ngembasang Dane Elipas, miwah Dane Basmat ngembasang Dane Rehuel. 5Dane Oholibama ngembasang Dane Yeus, Yaelam, miwah Korah. Punika makasami paraputran Dane Esau sane ring tanah Kanaan.

6Dane Esau raris nilar Dane Yakub lunga ka panegara sane lianan, kasarengin antuk pararabi, paraputra lanang miwah istri, miwah sakancan anak sane wenten ring jeroan danene, ingon-ingon miwah sakancan arta branan danene, sane sampun punduhang dane ring tanah Kanaan. 7Dane Esau nilar arin danene, santukan arta branan sang kalih kalintang akeh, samaliha jagat genah danene madunungan punika nenten mrasidayang mamuat sang kalih, santukan ingon-ingon sang kalih kalangkung katah, kantos sang kalih nenten mrasidayang mapunduh sareng-sareng. 8Duaning punika Dane Esau raris jenek malinggih ring Pagunungan Edom.

9Puniki katurunan Dane Esau, leluur wong Edome. 10Pesengan oka-okan danene, inggih punika: Elipas, putran Dane Ada, Rehuel putran Dane Basmat. 11Paraputran Dane Elipas, inggih punika: Teman, Omar, Sepo, Gaetam miwah Kenas. 12Dane Elipas madue selir mawasta Timna, ipun ngembasang Amalek. Punika putra-putran Dane Ada, rabin Dane Esau. 13Putra-putran Dane Rehuel, inggih punika: Nahat, Serah, Sama miwah Misa. Punika paraputun Dane Basmat, rabin Dane Esau.

14Rabin Dane Esau sane mapesengan Oholibama, putran Dane Ana putun Dane Sibeon, ngembasang putra tetiga inggih punika: Yeus, Yaelam miwah Korah.

15Puniki suku-suku katurunan Dane Esau. Katurunan Dane Elipas, okan Dane Esau sane pinih duur, dados leluur suku Teman, suku Omar, suku Sepo, suku Kenas, 16suku Korah, suku Gaetam miwah suku Amalek, punika makasami katurunan Dane Esau saking rabine sane mapesengan Ada.

17Katurunan Dane Rehuel, okan Dane Esau, inggih punika suku bangsa Nahat, Serah, Sama, miwah Misa. Punika makasami katurunan Dane Esau saking rabine sane mapesengan Basmat.

18Katurunan Dane Oholibama, rabin Dane Esau, inggih punika suku Yeus, suku Yaelam, suku Korah. 19Punika makasami suku bangsa katurunan Dane Esau.

Katurunan Dane Seir

(1Bab. 1:38-42)

20Katurunan Dane Seir, wong Hori, jadma uedan jagat Edom, inggih punika suku-suku: Lotan, Sobal, Sibeon, Ana, 21Dison, Eser, Disan. Punika makasami leluur wong Horine, katurunan Dane Seir ring tanah Edom.

22Katurunan Dane Lotan, inggih punika palingsehan-palingsehan Hori miwah Heman. (Dane Lotan madue semeton istri, sane mapesengan Timna.)

23Katurunan Dane Sobal, inggih punika: Palingsehan-palingsehan Alwan, Manahat, Ebal, Sepo miwah Onan.

24Dane Sibeon madue oka kekalih inggih punika: Dane Aya, miwah Ana. Dane Ana puniki sane manggihin klebutan-klebutan toya panes ring tegal melakange, rikala dane nuju ngangonang keledae druen ajin danene irika. 25Paraputran Dane Ana inggih punika: Dison miwah arin danene sane istri mapesengan Oholibama. 26Katurunan Dane Dison, inggih punika palingsehan Hemdan, Esban, Yitran miwah Keran.

27Katurunan Dane Eser, inggih punika palingsehan Bilhan, Saawan, miwah Akan.

28Paraputran Dane Disan inggih punika palingsehan: Us miwah Aran.

29-30Suku-suku Hori sane wenten ring Edom inggih punika: suku Lotan, suku Sobal, suku Sibeon, suku Ana, suku Dison, suku Eser, miwah suku Disan.

Pararatu ring tanah Edom

(1Bab. 1:43-54)

31Puniki pararatu sane madeg ratu ring tanah Edom, sadurunge wenten ratu sane jumeneng nata ring pantaran wong Israele. 32Sane madeg ratu ring Edom, inggih punika Sang Prabu Bela putran Ida Beor tur kotannyane mawasta Dinhaba. 33Sasampune Sang Prabu Bela seda, ida kagentosin madeg ratu antuk Sang Prabu Yobab putran Ida Serah, wit saking Bosra. 34Sasampun Sang Prabu Yobab seda Ida Sang Prabu Husam wit saking panegaran wong Temane, ngentosin ida madeg ratu. 35Sasampun Sang Prabu Husam seda, Sang Prabu Hadad, putran Ida Bedad, sane ngentosin ida madeg ratu. Ida sane ngasorang wong Midian ring rananggana ring Moab, tur kotan idane mawasta Awit. 36Sasampun Sang Prabu Hadad seda, Ida Sang Prabu Samla wit saking Masreka, ngentosin ida madeg ratu. 37Sasampun Sang Prabu Samla seda, Sang Prabu Saul wit saking Rehobot sane ring sisin tukade punika, ngentosin ida madeg ratu. 38Sasampun Sang Prabu Saul seda, Sang Prabu Baal-Hanan, putran Ida Akbor ngentosin ida madeg ratu. 39Sasampun Sang Prabu Baal-Hanan putran Ida Akbor seda, Sang Prabu Hadar ngentosin ida madeg ratu. Kotan idane mawasta Pahu, tur rabin idane maparab Mehatabeel, okan Ida Matred putun Ida Mesahab.

40Suku-suku bangsa katurunan Dane Esau, inggih punika suku Timna, suku Alwa, suku Yetet, 41suku Oholibama, suku Ela, suku Pinon, 42suku Kenas, suku Teman, suku Mibsar, 43suku Magdiel miwah suku Iram. Punika makasami katurunan Dane Edom, manut wewidangan miwah pesengan danene suang-suang.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index