Formulario de búsqueda

1 Corinthians 1

Paul-hu Corinth amo rajo ekaresia jejëmiromo jabesi jöëni God mae uavade jöhoje.

1-2O asë'e God-are ekaresiae Corinth amore raromarujohumë God-ro jemë uëvë'ëro ëhu'ëro jemë God-are aribövi mae jëve jemë Keriso-are ae gemuohuro jëvë'ëro. Jemë God-are aribövie jëve röhu ae aho'obëhe sa'ae dinö'e dinö'e raromoromo nosi Bada Iesu Keriso-are iho uvaruoho jabu'o jemë'o God-are aribövie gemuoho jëve Keriso hu jabesi o nosi börömohuro jië'ëro. Röhu Paul na Iesu Keriso-are apostle jeve God-ro nimë'ëro. Nosi öe Sosthenes-mu niö'iro jemesi örire jejëmö. 3No nague God nosi Vavuohu'o Bada Iesu Keriso'o huë baeromo ajëmijego maro raromo'irarijego.

4Naro majae ëhi jemëni uehorovoromo nasi Böröme God-are örire mabëhe uavajeje rabëni huro jemë huë mae bojëmiromo Iesu Keriso uavamu huro jemë ajëmijë'ego. 5Jemë Keriso'o gemuoro jëvë'ëro ëhu'ëro mabëhe baejë'e jëve. Simano mae jö mae o ëhi jië'e suvuore gö gö aho'obëhe baejë'ëro ëhu'ëro jemë God-are jöho mabëhe uehorovoromo atarujeje. 6O Keriso-are jö noehu majëhijaruoho ëho jemesi dë vövöbajo'ere ma-mae uehorovoromo biririvoromo ma'enarujeje. 7Ëhu'ëro jië'ëro mue gö gö vae'irarije suvuoroho gö bogo vuonugo'i aho'obëhe bae barëjë'e jëve. Ëhi jëvë'ëro muebejarujeje nosi Bada Iesu Kerisoro va'orahoro rovego ga'irarijëro. 8Jemëhu hu muebejarujoho huro jemë ajëmi'iramu biririvobe va'ojuvo va'o ijo tugoho'i majare nosi Bada Iesu Kerisoro göromo mevavuo'iramu evare jemë hesi nunire ma-maemu riravo'aruje 9ë hesi bëhoho God hu maëro jië'ëro. Huro uëvamu jemë aevoromo hesi Harihe Iesu Keriso nosi Bada'o bimuvë'ëro hu'o jemë'o gemuoro jëve. Ëhi ajëmade aho God-ro iae jemë ajëmi'iramu biririvobe va'a'aruje.

Ekaresia ariböviehu bogo jöe gemuoho uehorovo'i jöe gö gö uehorovoruomade jöhoje.

10Nasi ö mueno'ohumë ave jöho na Bada Iesu Keriso-are ihore majëhi'ië'e. Jemë ae aho'obëhe jöe gemuoho atore. Nadi sivu sivuoho jöe gö gö ato'i o uehore gö gö bae'i a'i uehore gemu baeromo raromore. 11Nasi ö mueno'e naehu ëhi jajivaje hesi bëhoho here. Chloe-are agano ioro'iorohuro rueromo jemesi jö sisëho huruoho majehiromo uevareje: Corinth rajo ariböviohuro jö aho'ahamirovarue höjo. Ëhi majehijamu hejodeje. 12Ëhi ë'arujoho na uë'ië'e. Jemë ae göëro göëro jöe gö gö atarujeje. Ae göëro uvanueje: Paul börömego na hesi ijore ijore juvaje ae jevajëjo. Ae göëro uvanueje: Paul bogajo. A'i Apollos börömego na hesi ijore ijore juvaje ae jevajëjo. Ae göëro uvanueje: Apollos bogajo. A'i Peter börömego na hesi ijore ijore juvaje ae jevajëjo. Ae göëro uvanueje: Keriso börömego na hesi ijore ijore juvaje ae jevajëjo. Jemë bogo ëhioho ë'aruje höjo. Jemëro ëhi atarujeje. 13Nani sarerivoromo uvarujeje: Keriso-are sino haho'oho tariö'ö tariö'ö jië'e höjo. No ioro'ioroho Keriso-are javuo'i ioro'ioroho bogo Keriso-aroho javuajëjo. Ëhioho bogojië'e jiaje nadi ëhioho uvore. Keriso gemu börömoho jio'i apostle aribövioho no bogo masijehu javue. Jemesi jöënioho bogo Paul naro guomodeje. Jemë bogo Paul nasi ihoroho bapataeto vaejëvareje. Ëhu'ëro na bogo börömehu jeve.

14Na bogo nasi övoho jemë bapataeto vaejëvonövodeje. Crispus'o Gaius'o ëhemu bapataeto vaejëvo'i a ioro'ioroho jemë bogo bapataeto vaejëvodeje. Ëhuni na God huë mae uave. 15Na nasi övoho jemë bogo bapataeto vaejëvë'ëro ëhuni bogo uvo'a'aruje: Paul-ro bapataeto vaejavuamu noro hesi ihoro bapataeto vaejë'ëro ëhu'ëro hesi aribövie javuajëjo. Jemë bogo ëhioho uvo'a'aruje. Ëhuni naehu bapataeto bogo vaejëvodoho na mae jeve. 16O iae na uehorovajoho jemesi ae Stephanus-are aganoho jabu'o naro bapataeto vaejëvodeje. Röhu na uehorovoromo uve: Na na jemesi aribövi ioro'ioroho bapataeto vaejëvode höjo o bogajo. Nani bogajo. 17Röhu na ae ma-vemino'e bapataeto vaejëvode hesi bëhoho ëhije. Kerisoro remö'öromo na bogo uevadeje: Bapataeto vaejëvobe va'onëjo. A'i remö'öromo uevadeje: Nasi jö maho majëhibe va'onëjo. Kerisoro nimadeje ave sa'are ariböviehu simano ma'e jöe höromo ataruëhioho na bogo ëhioho jövoromo hesi jöho aho majëhi'irodego ae aho'obëhe ëhi jië'e jöho heromo ëhuro Kerisohu korosire guomade jöho bogo avoho heromo dë vövöbajo'oho bogo marëjëvojöëni. Ëhi jio'ibejo ë jöho daruge bogojio'ibejo.

God-are uehoro darugo röjahuijaje ae Keriso-are jöhoje.

18Kerisohu korosire guomade jöho sisëre va'arue ariböviohuro heromo uvarueje: Ëho simano rumo'e jöe höjo. O God-hu ajamuego mare va'arue aribövioho noro ë jöho heromo uvarueje: Keriso guomadohuro ëhuro God-hu no ajamuijaje öroho jiovahuë'e höjo. Ëhuro God-hu no ajamuaje darugoho iae no gavarue höjo. 19God-are surire jajivoromo ëhi uvë'eje:

Aëro ave sa'a hesi uehorohemu baeromo ëho simano ma'e jöe hö uvoruomaje höjo.

Röhu God naro ë jöho mu'u'ejöjo.

Noro nuni aji'e jöho baejë'e javuajë uvoruomaje höjo.

Röhu naro ëho rori'o babu'ö'ejöjo.

20Ëhi jië'oho ave sa'arohemu uehorovarue aribövioho simano ma'e aribövi jabesi uehoroho diaje. Nuni aji'e aribövi jabesi uehoroho diaje. Jö'e sasohoromo darugo'e majëhijarue aribövi jabesi uehoroho diaje. God-ro röjahuijë'eje jabesi uehore aho'o bogojiajoho noro garöhego. 21Ëhesi bëhoho God-ro hesi simanoho maëro jië'ëro uvadeje: Aëro sa'arohemu uehorovoromo uvoruomaje höjo: Nosi simanoho mae höjo. Ëhi uvarue höjo röhu bogo jabesi simanoho uehorovoromo God na ge'a'aruëjo. A'i jaburo uvoruomaje höjo: Kerisohu guomade jöho Paul-mëhu majahuijaruoho ëho simano rumo'e jöe höjo. Ëhi uvoruomaje höjo röhu ë jöho ae rahu mae uehorovë'oho God naro baejëvoromo maro bamëvo'ejöjo. God-ro ëhi uvadeje. 22Jew rajo ariböviohuro uvoruomajeje: Darugo'e muoho röjahuijego garomo uvo'irarëjo: God-are muoho rovë'e höjo. O Greece rajo ariböviohuro uvoruomajeje: Ave sa'a hesi simano ma'e jöhuremu he'i naguajëjo. 23Röhu no bogo ëhi jië'e muoho jöho röjëhi'i a'i noro ave jöhuremu ae majëhiromo uëvarueje: Kerisoro noni korosire guomade höjo. Ëhi majëhijarueje röhu Jew rajo ariböviohuro ë jöho bijönimarueje. O sa'a ioro'ioro rajohuro uvarueje: Ëjöho simano rumo'e jöe höjo. 24Jaburo ëhi uvo'i a'i God-hu uövuë'ëro hesi aribövie javuajoho Jew rajohu'o sa'a ioro'iorohu'o noro uvarueje: Keriso guomadohuro ëhuro God-ro hesi darugohu'o hesi simano mahu'o röjahuijë'e höjo. 25Ëhesi bëhoho aëro sa'arohemu uehorovoromo God-hu Keriso sa'are nugö'öjamu rueromo korosire guomade jöho heromo uvoruomajeje: Ëho God-ro simano rumo'e darugo rumo'e muoho vaejade höjo. Röhu a nosi simano maho ëho ma-jianovo'i God-hu vaejaje mu jabuhu uvarue simano rumo'e mue hö uvaruoho ëho börömo mahoje. A nosi darugoho ëho ma-jianovo'i God-hu vaejaje mu jabuhu uvarue darugo rumo'e mue hö uvaruoho ëho börömo mahoje. 26Nasi ö mueno'e God-hu jemë uëvamu aevoromo hesi aribövi jëvadevare jemë diehi jië'e aribövi jëvadoho ëhuremu uehorovore. Ave sa'a hesi simano ma'e aribövioho jemë ae ma-gemu gemu jëvadeje. O darugo ma'e aribövioho o iho döre jië'e aribövioho ëho ae ma-gemu gemu jëvadeje. Ëhi jië'e aribövioho ma-gemu gemu God-ro baejëvadeje. 27Röhu God-ro uvadeje: Aehu ma-sa'arohemu uehorovoromo uvarue simano rumo'e darugo rumo'e ae jioruomajë uvaruoho röhu ëhi jië'e aribövioho God naro baejëvo'ejöjo. Ëhi jië'e aribövioho baejëvo'iramu ëhuro sa'are simano ma'e ariböviohu'o sa'are darugo ma'e ariböviohu'o ëhi jië'e ariböviohuro uvoruomo'ajëjo: Noro uvare höjo: No simano ma'e darugo ma'e aribövie javuajëjo. Ëhi uvare höjo. Röhu God-ro no bogo baejavuo'i simano rumo'e darugo rumo'e aribövioho baejëvade höjo. Ëhu'ëro no gavaruoho nosi uehoroho bogo maehu jioromo nosi darugoho bogo eni jië'e höjo. Ëhi uvoruomo'ajëjo. 28Aehu ma-sa'arohemu uehorovoromo uvarue a inine iho rumo'e bëhi rumo'e jioruomajë uvarue aribövioho ëhi uëvarue aribövioho God naro baejëvo'ejöjo. Baejëvo'iramu ëhuro ae aho'obëhe ga'a'aruëjo sa'are mu hesi bëhoho bogojio'iramu. 29Ëhi jië'e aribövioho God-ro baejëvë'ëro jië'ëro ëhu'ëro aho God-are nuniroho bogo riravoromo nimorohë'i uvoruomo'ë'e: No a masije javuë'ego ëhuni God-ro no baejavuë'e höjo. Bogo ëhioho uvo'ë'ö. 30Röhu jemë bogo jemesi arijo'arijoho ajamirovo'i a'i God-ro jemë ajëmiromo baejëvë'ëro ëhu'ëro Iesu Keriso'o gemuoro jëve. God-ro ëhi bamë'ëro ëhu'ëro Kerisoro sisëhu tövavuadoho jiovahuoromo uehoro maho nosirire barueromo nosi ihoho God-are nunire avohahuoromo mu mahuremu röjahuijajeje. 31Ëhu'ëro jië'ëro God-are surire jajivoromo uvë'eje: Nimoronimorohë'i ato'ië'iroho Badahu ë'ade jöho ëhuremu nimorohë'i atorëjo.

God-are Jögoru Iꞌoho

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index