Formulario de búsqueda

Mateo 18:10

Calaꞌno̱o̱ⁿꞌa cantyja ꞌnaaⁿꞌ catsmaⁿ na tsuuñe

(Lc. 15:3-7)

10’Calꞌaꞌyoꞌ cwenta na tincꞌomꞌyoꞌ na ticueeꞌ nꞌomꞌyoꞌ meiⁿcwii yucachjoo. Ee nndyeꞌyoꞌ nntsjo̱o̱ jo nandye mꞌaⁿ ángeles na cwilꞌa cwenta yocanchꞌu. Ndoꞌ ángelesꞌñeeⁿ meiⁿnquia xjeⁿ cwilaꞌneiⁿna nnom Tsotya̱ya na mꞌaaⁿ cañoomꞌluee.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index