Formulario de búsqueda

Hechos 15:7

7Mayo tyolꞌueeꞌndyena chiuu nlꞌayoona na nlajndaaꞌndyena ñꞌoomꞌñeeⁿ. Jnda̱ chii teicantyja Pedro. Tsoom nda̱a̱na:

—ꞌO re nnꞌaⁿya na cwilayuꞌyoꞌ manquiuꞌyoꞌ na jaachꞌee xuee tjeiiꞌñe Tyꞌo̱o̱tsꞌom ja quiiꞌntaaⁿꞌyoꞌ na nñequiaya ñꞌoom naya chiuu na nluiꞌnꞌmaaⁿndye nnꞌaⁿ na nchii judíos cha nlayuꞌna.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index