Formulario de búsqueda

Romains 15

Pè Vi Or̂o Kaavèâi-I Rai-I

1Nêr̂ê-ré pâr̂â kâmö pa mör̂ö, na ké yè cëi yör̂a i pâr̂â pa yör̂a. Aè gèré da vi na ka vi or̂o wa-ré rö. 2Na e na gèré mèyè ké yè waa e yè kâmö ka tö vè ubwa i-ré, cè ki waa kââ ka e mâ cè gèré vâr̂â mwââ vèâ. 3Wè na da waa kââ ka pè vi or̂o-é na Kérisö, aè na ûr̂û ka yu mâ êr̂ê: «Pâr̂â vi kôjuwaa i pâr̂â kâmö ré kôjuwaa-i, wè, cér̂é bèi ö-nya.» 4Aè pâr̂â ka yu baayêr̂î-ré, wè é yu vè pè vi pur̂â-ré, cè ki wii na vi târ̂î xé-r̂é rö-i târâdâ mâ vi nââbéé, xè-i mi ka yu mâ'. 5Na e na Bâô ré târâdâ mâ vi nââbéé, cè ki nââ yè-ve wêê nénââ ka yè vi rhaaxâ rö-i Ièsu Kérisö, 6cè ki rhaaxâ na pwéé-ve mâ néwâ-ve, rö ké yè pè kau xe-ve Bâô, Pevaa i Ör̂ökau xé-ré Ièsu Kérisö.

Vi Rherhî Ka E Yè Pâr̂â Kâmö Wânii

7Tö ökâré, vi cëi-ve vè rhaaxâ vèr̂i, na ûr̂û ké cëi-ve i Kérisö yè rhîrhér̂é i Bâô. 8Gè êr̂ê avâr̂i, êr̂ê, na vi na ka kâmö yar̂i yè-r̂é paxa vâr̂â yêr̂ê na Kérisö cè ki pè tö vèa avâr̂i i Bâô, wè na wê yexèvè pâr̂â nô é wê aʼvè néxâi baayê ma' yè pâr̂â pevaa xé-r̂é, 9aè cér̂é pè kau Bâô na pâi pa dö töö, xè-i vi kââwaa xi-e, na ûr̂û ka yu mâ', êr̂ê:

«Ökâré, gö yè pè kau-i rö pwar̂a pâr̂â ba wânii,

Mâ gö yè rhe pè pè kau néé-i.»

10Na êr̂ê bar̂ee na ka yu mâ', êr̂ê:

«Pâr̂â bwêêiapâ wânii pa dö töö, vi or̂o vèâ na gëve vèr̂i ba xi-e.»

11Na bör̂i êr̂ê rèi dèxâ êê:

«Pâr̂â bwêêiapâ wânii pa dö töö,

Rhau pè kau Ör̂ökau na gëve ba wânii, wè pè kau-é.»

12Ökââ tëë mwâr̂â, na êr̂ê na Isaia, êr̂ê:

«Nè tö vèa na yir̂i mwââr̂ö Jésé,

Ce ré yè tömâ cè ki vi winô yè pâr̂â ba wânii,

Cér̂é yè rhau nââ rö xi-e ka vi târ̂î xé-r̂é na pâr̂â ba wânii.»

13Na e na Bâô né vi târ̂î, na ki pè rhâri-ve i vi or̂o mâ nâânévâ rö-i tâ néwèi, cè ki vi payî vi na ka vi târ̂î xe-ve rö-i ar̂inadö i Ko-Ar̂ii.

Na Târi Yè Paulo Cè Ki Yu Ûr̂û Ké Bâ Waa Xi-E

14Pa kaavèâi-nya éé, na tâ mwér̂é rö pwéé-nya, êr̂ê, na rhâri rö xe-ve na vi tâ néxâi ka e, mâ gaamëë wânii, mâ gëve tâwai ké yè vi aʼvè néxâi yè-ve vidù. 15Aè gö yu vè mör̂ö yè-ve, tèi bör̂i, pè aʼvè néxâi-ve xè-i vi méar̂i vi bwir̂i ré na nââ yè-nya na Bâô, 16cè göi kâmö yar̂i i Ièsu Kérisö rö pwar̂a pa dö töö, mâ waa nêr̂ê ka ar̂ii i vi rherhî i Bâô, cè ki e yè Bâô na kwââvâr̂â i pa dö töö, ré é rheewaa xè-i Ko-Ar̂ii. 17Ökâré na wii ki-nya rö pwar̂a Ièsu Kérisö wa pâr̂â nêr̂ê Bâô. 18Gö yè da tâwai êr̂ê vè mör̂ö pâr̂â kââ-ré, na ki da Kérisö ré waa gövu, cè ké-r̂é pwêr̂ê nô na pâi pa dö töö xè-i nô mâ nêr̂ê, 19rö-i pâr̂â pètâbâ mâ ar̂inadö mâ awir̂è i ko i Bâô, ökâré gö vi vaa i vi rherhî i Kérisö, rhavûû rö Iérusalèm mâ pâr̂â névâ pwânûr̂i, léé rö Iluriko. 20Gö bör̂i bâ mèyè ké yè vi vaa i vi rherhî rö pâr̂â ékar̂aè é da tö êr̂ê néé Ièsu rö-i, wè koa wè-nya jâvia rö kavèè ka é nââ i dèxâ. 21Na ûr̂û ka yu mâ' êr̂ê:

«Cér̂é yè tö rhûû-é na cér̂é ré é da vi rherhîrëi yè-r̂é,

Aè cér̂é yè tâwai-e na cér̂é ré da pwêr̂ê nô-né.»

Na Vi Yëwaa Na Paulo Bwêê Vâr̂â Xi-E Na Roma

22Ökâré pûû ké bâ wii na pè rhèwir̂i-nya, cè göi vi pwa yèr̂i-ve. 23Aè xina na yèri tëë pè rhèwir̂i rö pâr̂â névâ-ré, na bör̂i dö pôr̂ô na pâr̂â nédö ré gö rhî vè e cè göi vi rö pwar̂a-ve, 24gö bör̂i tâ néxâi ké yè tö rhûû-ve rö bwêê vâr̂â xi-nya, na gö yè vi na Espagne, aè gëve mâ vi pè xi-nya vi, tèi nédèè ké wê kiè ka yar̂i na rhî vè e xi-nya né ké yè vi ya vèâi-ré. 25Xina, gö vi na Iérusalèm, cè göi vi nââbéé-r̂é paxa vi rheewaa-r̂é. 26Wè cér̂é waa, xè-i rhî vè e xé-r̂é na Makédonia mâ Akaia, ké yè kâ vèâi dèxâ êê vië pè vi méar̂i-r̂é paxa vi rheewaa-r̂é rö Iérusalèm, wè cér̂é rhauadè. 27Na kèi rhî vè e xé-r̂é, aè na dö târi na ké-r̂é waa ûr̂û-ré, wè cér̂é cëi xè-i pâr̂â nékwêêr̂ê ko i paxa vi rheewaa-r̂é na pâi pa dö töö, na bör̂i târi na ké-r̂é vi nââbéé-r̂é, xè-i pâr̂â nékwêêr̂ê-r̂é né kar̂ö. 28Gö yè wê nêr̂ê-nya mâ yùè kwââvâr̂â-ré rö pwar̂a-r̂é, gö yè bör̂i vi na Espagne, mâ pwa yèr̂i-ve vi. 29Aè gö tâwai êr̂ê, gö yè vi wa-ve, gö yè pwa yèr̂i-ve xar̂a aʼvui ka parui i Kérisö.

30Pâ kaavèâi-nya éé, gö pëër̂ii yè-ve rö-i Ör̂ökau xé-r̂é Ièsu Kérisö, mâ kèi vi méar̂i ré rhu vèâi-ré xè-i Ko-Ar̂ii, êr̂ê, na e na gëve mör̂ö tö vi pwaér̂ö wapaur̂u gèré-nya yè Bâô vè ki-nya, 31cè ki mâ öxar̂a-nya rai pâr̂â kâmö pa da tâ néwèi rö Juda, mâ cè ké-r̂é cëi-e nêr̂ê ré gö vi na ka waa vè ké-r̂é rö Iérusalèm na pâi paxa vi rheewaa-r̂é. 32Gö yè bör̂i tâwai vi pwa yèr̂i-ve xar̂a vi or̂o, mâ na ki rhî vè e na Bâô, gö yè cuè târâdâ ka yar̂i rö pwar̂a-ve. 33Ki tö pwar̂a-ve wânii na Bâô né nâânévâ. Amen!

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index