Formulario de búsqueda

2 Corinthiens 4

Mwââ Lèèwi Né Ko Rö Pâr̂â Mwâ Rhëë Jë

1Gèvé tö xar̂a nêr̂ê-â, xè-i vi méar̂i yè-vé, ökâré pûû ké da tâwai yör̂a xé-vé. 2Aè gèvé virai pâr̂â kââ ka é waa yêr̂ê é köö xè-i, wè gèvé da vi xar̂a vi ârui, mâ gèvé da yi vè vee i bar̂ee nô i Bâô. Aè xè-i ké pè tö vèa avâr̂i xé-vé, gèvé bör̂i dè vi êr̂ê vèa-vé yè vi rhîâgür̂ü i pâr̂â kâmö wânii rö némèè Bâô. 3Aè nè yè tö vèii na vi rherhî ka e xé-vé, wè na dè tö vèii rö yè pâi pa yerii vi, 4pâi-ré pa orê na vi tâ néxâi xé-r̂é xè-i bâô né bwêê jë, koa-wi waa yè-r̂é na daa né vi rherhî né rhîrhér̂é i Kérisö, ré dö pè némèè Bâô. 5Wè gèvé da vi pur̂â i-vé; aè dè Kérisö Ièsu Ör̂ökau ré gèvé vi pur̂â i-e, aè gëve pâr̂â kâmö yar̂i xe-ve xè-i Ièsu. 6Wè Bâô ré wê êr̂ê, êr̂ê: «Ki wér̂a na daa mi xè-i léwé orê!» Dè ce ré pè wér̂a daa rö wêê nénââ xé-ré, cè gèré pè kar̂a rhî tâwai né rhîrhér̂é i Bâô, ré kar̂a rö némèè Ièsu.

7Aè gèvé tö xar̂a lèèwi-a rö léwé pâr̂â rhëë jë, cè ki tö vèa, êr̂ê, kèi mi Bâô na ké vi kwéjî i ar̂inadö, aè na da xè xé-vé. 8É tawawir̂i-vé rö-i pâr̂â wêyê, na bör̂i da wâré mâ wâré yè-vé; gèvé vi rhèè, aè gèvé da vi goo rö; 9é yömör̂ui-vé, rhaaxâr̂ö é da virai-vé; é pè bèi-vé, aè gèvé da bwir̂i rö; 10gèvé vi xar̂a rö kar̂ö-vé ké pèii mé i Ör̂ökau Ièsu, cè ki wê tö vèa bar̂ee na mör̂u i Ièsu rö kar̂ö-vé ré yè mé. 11Wè gèvé mö ké dè mör̂u, na é bâ kâyâi-vé yè mé, pûû-é na Ièsu, cè ki tö vèa bar̂ee na mör̂u i Ièsu rö pâr̂â kar̂ö-ve ré yè mé. 12Tö ökâré, na waa nêr̂ê-ê na pèii mé rö pwéé-vé, aè na xa waa nêr̂ê-ê na mör̂u rö pwéé-ve.

13Aè gèvé, wè na wii yè-vé na ko né tâ néwèi, na ûr̂û ka yu mâ', êr̂ê: «Gö tâ néwèi, gö bör̂i wê tëvë!» Aè gèvé dè tâ néwèi bar̂ee, gèvé bör̂i tëvë bar̂ee, 14wè gèvé wê tâwai, êr̂ê, ö ce ré pè mör̂u tëë Ör̂ökau Ièsu, ré yè dè rhau pè mör̂u-vé tëë gèré vèâ Ièsu, mâ pèri vèa-ré vèâ rö némèè-è gèré-ve. 15Wè vè ke-ve na pâr̂â kââ ré wânii, cè ki yè mârui vi na vi méar̂i vi bwir̂i, mâ tö vèa xè-i na pâr̂â ëi i pâr̂â pa yè pôr̂ô vi, vè pè pè kau Bâô.

Mör̂u Rö-I Tâ Néwèi

16Ökâré pûû ké da yör̂a xé-vé. Rhaaxâr̂ö, wè na ki mé vi na kâmö xé-vé ka tö vèa, na bâ müü vi rèi pâr̂â nédaa na kâmö xé-vé ré tö léwé. 17Wè bwêêpë xé-ré-a ré ka mâmâ, wè na pè tuö vè kau vi vè ké-ré rhîrhér̂é ka dö kau aau mâ ka yè da yèri waavi, 18wè gèvé da tâ néxâi yè pâr̂â kââ ka tö vèa, aè na e rö yè pâr̂â kââ ka da tö vèa, wè pâr̂â kââ ka tö vèa, wè dè xina rö; aè pâr̂â kââ ka da tö vèa, wè kwéyë rua waavi.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index