Formulario de búsqueda

ܪ̈ܗܘܡܝܐ 11:1

ܦܪ̈ܝܩܐ ܕܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠܔ

1ܒܲܩܘܼܪܹܐ ܝܘܸܢ، ܪܘܼܦܹܐ ܠܹܗ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܥܲܡܹܗ؟ ܚܵܣ ܠܝܼ. ܐܘܼܦ ܐܵܢܵܐ ܡ̣ܢ ܒܢܲܝ̈ ܐܝܼܣܪܵܐܹܝܠܔ ܝܼܘܸܢ، ܡ̣ܢ ܙܲܪܥܵܐ ܕܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ، ܡ̣ܢ ܫܲܒ݂ܛܵܐ ܕܒܸܢܝܵܡܹܝܢ.