Formulario de búsqueda

ܡܬ‌ܝ 15:4

4”ܣܵܒܵܒ ܐܲܠܵܗܵܐ ܦܩܝܼܕ ܠܹܗ: ’ܡܝܲܩܸܪ ܠܒܵܒܘܼܟ݂ ܘܠܝܸܡܘܼܟ݂، ܘܡ̇ܢ ܕܨܲܥܸܪ ܠܒܵܒܘܼܗ‌ܝ ܝܲܢ ܠܝܸܡܹܗ، ܡܵܘܬܵ‌ܐ ܡܵܐܹܬ.‘