Formulario de búsqueda

ܠܘܩܐ 7:49

49ܐܝܼܢܵܐ ܐܵܢܝܼ ܕܝܼܗܘܵܘ ܝܬܝܼܒܹܐ ܥܲܡܹܗ ܫܘܼܪܹܐ ܠܗܘܿܢ ܠܹܐܡܵܪܵܐ ܒܓܵܢܵܝܗ‌ܝ: ”ܡܵܢܝܼ ܝܠܹܗ ܐܵܗܵܐ ܕܐܘܼܦ ܚܛܝܼܵܬܹ̈‌ܐ ܦܲܚܘܼܠܹܐ ܝܠܹܗ؟“