Formulario de búsqueda

ܠܘܩܐ 5:19

19ܐܝܼܢܵܐ ܐܝܼܡܲܢ ܕܠܵܐ ܡܘܼܫ݇ܟ̰ܸܚ ܠܗܘܿܢ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܥܵܒ݂ܪܝܼ ܗܘܵܘ ܒܘܼܬ ܟܸܢܫܵܐ ܪܵܒܵܐ، ܐܣܝܼܩ ܠܗܘܿܢ ܠܐܓܵܪܹܐ، ܓܘܼܠܹܐ ܠܗܘܿܢ ܠܫܟܘܼܪܹܐ ܘܦܘܼܫܸܛ ܠܗܘܿܢ ܐܸܠܹܗ ܥܲܡ ܫܘܝܼܬܹܗ ܒܒܹܝܦܲܠܓܵܐ ܩܲܕܡ ܝܼܫܘܿܥ.