Formulario de búsqueda

ܠܘܩܐ 1:35

35ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ ܡܲܠܲܐܟ݂ܵܐ ܒܹܐܡܵܪܵܐ ܐܸܠܘܼܗ̇: ”ܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܫܵܐ ܒܸܬ ܐܵܬܹ‌ܐ ܥܲܠܵܟ݂ܝ، ܘܚܲܝܠܵܐ ܕܥܸܠܵܝܵܐ ܒܸܬ ܫܵܪܹܐ ܥܲܠܵܟ݂ܝ. ܒܘܼܬ ܐܵܗܵܐ ܗ̇ܘ ܕܦܵܐܹܫ ܝܠܝܼܕܵܐ ܡܸܢܵܟ݂ܝ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ ܘܒܪܘܿܢܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܒܸܬ ܦܵܐܹܫ ܩܸܪܝܵܐ.