Formulario de búsqueda

ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܫܠܝܚ̈ܐ 22

1”ܐܢܵܫܹ̈ܐ ܐܲܚܘܿܢܘܵܬܹ̈‌ܐ ܘܒܵܒܵܘܵܬܹ̈‌ܐ، ܫܡܹܥܡܘܼܢ ܓ̰ܘܼܘܵܒܝܼ ܐܵܕܝܼܵܐ.“ 2ܐܝܼܡܲܢ ܕܫܡܝܼܥ ܠܗܘܿܢ ܕܗܘܼܡܙܸܡ ܠܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܥܸܒ݂ܪܵܝܵܐ، ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܫܠܹܐ ܠܗܘܿܢ. ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ ܦܵܘܠܘܿܣ: 3”ܐܵܢܵܐ ܝܗܘܼܕܵܝܵܐ ܝܘܸܢ ܦܝܼܫܵܐ ܝܠܝܼܕܵܐ ܓܵܘ ܛܵܪܣܘܿܣ ܡܕܝܼܢ݇ܬܵ‌ܐ، ܒܐܲܬܪܵܐ ܕܩܝܼܠܝܼܩܝܼܵܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܓܘܼܪܘܸܣ ܠܝܼ ܓܵܘ ܐܵܗܵܐ ܡܕܝܼܢ݇ܬܵ‌ܐ. ܦܝܼܫ ܠܝܼ ܡܘܼܠܦܵܐ ܓܡܝܼܪܵܐܝܼܬ ܢܵܡܘܿܣܵܐ ܕܐܲܒ݂ܵܗܵܬܲܢ̈ ܒܝܲܕ ܓܲܡܠܝܼܐܹܝܠܔ، ܘܛܲܢܵܢܵܐ ܝܘܸܢ ܗܘܵܐ ܠܟܸܣ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܕܐܘܼܦ ܐܲܚܬܘܿܢ ܝܼܬܘܿܢ ܟܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܐܸܕܝܘܿܡ. 4”ܘܟܘܼܡܸܪܝܼ ܗܲܠܔ ܡܵܘܬܵ‌ܐ ܠܬܵܒܥܵܢܹ̈ܐ ܕܐܵܗܵܐ ܐܘܼܪܚܵܐ ܟܲܕ ܒܹܐܣܵܪܵܐ ܓܲܒ݂ܪܹ̈ܐ ܘܒܲܟ݂ܬܵܬܹ̈‌ܐ ܘܒܸܕܪܵܝܵܝ ܓܵܘ ܒܹܝܬ ܐܲܣܝܼܪܹ̈ܐ. 5”ܓܘܼܪܵܐ ܕܟܵܗ̈ܢܹܐ ܘܟܠܵܝܗ‌ܝ ܚܘܵܪ̈ܕܸܩܢܹܐ ܟܹܐ ܡܵܨܝܼ ܝܵܗܒ݂ܝܼ ܣܵܗܕܘܼܬܵ‌ܐ ܒܘܼܬ ܐܵܗܵܐ. ܫܩܝܼܠܔ ܠܝܼ ܐܸܓܲܪ̈ܝܵܬܹ‌ܐ ܩܵܐ ܐܲܚܘܿܢܘܵܬܹ̈‌ܐ ܓܵܘ ܕܲܪܡܣܘܿܩ، ܘܐܙܝܼܠܔ ܠܝܼ ܬܵܡܵܐ ܕܡܲܝܬܹܝܢ ܗܘܵܐ ܠܗܘܿܢ ܐܲܢܹܐ ܐܢܵܫܹ̈ܐ ܠܐܘܿܪܸܫܠܸܡ ܐܣܝܼܪܹ̈ܐ ܕܦܵܝܫܝܼ ܗܘܵܘ ܬܘܼܥܠܸܡܹܐ.

ܦܘܠܘܣ ܗܩܘܝܐ ܒܘܬ ܫܘܚܠܦܗ

6”ܟܲܕ ܩܘܼܪܒܸܢܝܼ ܠܕܲܪܡܣܘܿܩ، ܐܲܝܟ݂ ܦܲܠܓܵܐ ܕܝܵܘܡܵܐ ܝܗܘܵܐ، ܡܸܢܫܸܠܬܵܢܹܐ ܙܪܝܼܩ ܠܹܗ ܒܲܗܪܵܐ ܠܵܘܓ̰ܵܢܵܐ ܡ̣ܢ ܫܡܲܝܵܐ ܠܚܵܕܸܪ̈ܘܵܢܝܼ، 7”ܢܦܝܼܠܔ ܠܝܼ ܥܲܠܔ ܐܲܪܥܵܐ ܘܫܡܝܼܥ ܠܝܼ ܩܵܠܵܐ ܒܹܐܡܵܪܵܐ ܐܸܠܝܼ: ’ܫܵܐܘܿܠܔ، ܫܵܐܘܿܠܔ، ܩܵܡܘܿܕܝܼ ܟܲܡܘܼܪܝܼ ܝܘܸܬ؟‘ 8”ܒܘܼܩܸܪܝܼ: ’ܡܵܪܝܼ، ܡܵܢܝܼ ܝܘܸܬ؟‘ ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ: ’ܐܵܢܵܐ ܝܘܸܢ ܝܼܫܘܿܥ ܢܵܨܪܵܝܵܐ ܗ̇ܘ ܕܐܲܢ݇ܬ ܟܲܡܘܼܪܹܗ ܝܘܸܬ.‘ 9”ܐܢܵܫܹ̈ܐ ܕܝܼܗܘܵܘ ܥܲܡܝܼ ܚܙܹܐ ܠܗܘܿܢ ܒܲܗܪܵܐ ܐܝܼܢܵܐ ܠܵܐ ܫܡܝܼܥ ܠܗܘܿܢ ܩܵܠܵܐ ܕܗ̇ܘ ܕܗܲܡܙܘܼܡܹܐ ܝܗܘܵܐ ܥܲܡܝܼ. 10”ܗ̇ܝܓܵܗ ܒܘܼܩܸܪܝܼ: ’ܡܘܼܕܝܼ ܒܵܥܹܝܬ ܕܥܵܒ݂ܕܹܢ، ܡܵܪܝܼ؟‘ ܐܡܝܼܪܹܗ ܡܵܪܲܢ ܐܸܠܝܼ: ’ܩܘܼܡ ܘܥܒ݂ܘܿܪ ܠܕܲܪܡܣܘܿܩ، ܘܬܵܡܵܐ ܒܸܬ ܦܵܝܫܹܬ ܐܡܝܼܪܵܐ ܒܘܼܬ ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܡܸܢܕܝܼܵܢܹ̈ܐ ܕܦܝܼܫܹܐ ܝܢܵܐ ܡܘܼܪܝܸܙܹܐ ܐܸܠܘܼܟ݂ ܕܥܵܒ݂ܕܹܬ.‘ 11”ܕܒ݂ܝܼܩ ܠܗܘܿܢ ܒܐܝܼܕܝܼ ܐܵܢܝܼ ܕܝܼܗܘܵܘ ܥܲܡܝܼ ܘܩܵܡ ܡܲܥܒܸܪܝܼ ܠܝܼ ܠܕܲܪܡܣܘܿܩ، ܣܵܒܵܒ ܚܸܩܪܵܐ ܕܗ̇ܘ ܒܲܗܪܵܐ ܡܘܼܣܡܝܼܵܐ ܗܘܵܐ ܐܸܠܝܼ. 12”ܐܬܹ‌ܐ ܠܹܗ ܠܟܸܣܠܝܼ ܚܲܕ ܐܢܵܫܵܐ ܫܸܡܹܗ ܚܲܢܲܢܝܵܐ، ܙܲܕܝܼܩܵܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܢܵܡܘܿܣܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܕܝܵܗܒ݂ܝܼ ܗܘܵܘ ܣܵܗܕܘܼܬܵ‌ܐ ܒܘܼܬ ܕܝܼܹܗ ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ ܥܵܡܪ̈ܵܢܹܐ ܕܬܵܡܵܐ، 13”ܟܠܹܐ ܠܹܗ ܒܕܸܦܢܝܼ ܘܐܡܝܼܪܹܗ: ’ܫܵܐܘܿܠܔ، ܐܲܚܘܿܢܝܼ، ܚܙܝܼ.‘ ܒܗ̇ܝ ܥܕܵܢܵܐ ܚܙܹܐ ܠܝܼ ܘܚܝܼܪܝܼ ܒܝܼܹܗ. 14”ܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܝܼ: ’ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܐܲܒ݂ܵܗܵܬܲܢ̈ ܩܵܡ ܓܲܒܹܐ ܠܘܼܟ݂ ܡ̣ܢ ܩܲܕܡܵܝܬܵ‌ܐ ܕܝܵܕܥܹܬ ܨܸܒ݂ܝܵܢܹܗ ܘܚܵܙܹܝܬ ܠܗ̇ܘ ܙܲܕܝܼܩܵܐ ܘܫܵܡܥܹܬ ܗܹܡܸܙܡܵܢܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܦܘܼܡܹܗ، 15”’ܒܸܬ ܗܵܘܹܝܬ ܐܸܠܹܗ ܣܵܗܕܵܐ ܠܟܠܵܝܗ‌ܝ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܒܘܼܬ ܟܠܔ ܡܸܢܕܝܼ ܕܚܙܹܐ ܠܘܼܟ݂ ܘܫܡܝܼܥ ܠܘܼܟ݂. 16”’ܘܐܵܕܝܼܵܐ ܠܡܘܼܕܝܼ ܝܘܸܬ ܒܸܣܦܵܪܵܐ؟ ܩܘܼܡ ܘܥܡܘܿܕ ܘܦܘܼܫ ܕܸܟ݂ܝܵܐ ܡ̣ܢ ܚܛܝܼܵܬܘܼ̈ܟ݂، ܟܲܕ ܐܲܢ݇ܬ ܒܸܩܪܵܝܵܐ ܒܫܸܡܹܗ.‘ 17”ܐܝܼܡܲܢ ܕܕܝܼܪܝܼ ܠܐܘܿܪܸܫܠܸܡ، ܥܒ݂ܝܼܪܝܼ ܠܗܲܝܟܠܵܐ ܠܨܲܠܘܼܝܹܐ، 18”ܘܚܙܹܐ ܠܝܼ ܠܡܵܪܝܵܐ ܒܚܸܙܘܵܐ ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܝܼ: ’ܡܲܠܝܸܙ ܘܦܠܘܿܛ ܡ̣ܢ ܐܘܿܪܸܫܠܸܡ ܒܓ̰ܲܠܕܘܼܬܵ‌ܐ ܣܵܒܵܒ ܠܹܐ ܩܲܒܠܝܼ ܠܵܗ̇ ܣܵܗܕܘܼܬܘܼܟ݂ ܒܘܼܬ ܕܝܼܝܼ.‘ 19”ܐܵܢܵܐ ܐܡܝܼܪܝܼ: ’ܡܵܪܝܼ، ܐܲܢܹܐ ܐܢܵܫܹ̈ܐ ܒܝܼܕܵܥܵܐ ܝܢܵܐ ܕܟܹܐ ܕܵܪܹܝܢ ܗܘܵܐ ܓܵܘ ܒܹܝܬ ܐܲܣܝܼܪܹ̈ܐ ܘܡܵܚܹܝܢ ܗܘܵܐ ܓܵܘ ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܟܢܘܼܫܝܵܬܹ̈‌ܐ ܠܐܵܢܝܼ ܕܗܲܡܸܢܝܼ ܗܘܵܘ ܒܝܼܘܼܟ݂. 20”’ܘܐܝܼܡܲܢ ܕܫܦܝܼܟ݂ ܠܹܗ ܕܸܡܵܐ ܕܣܵܗܕܘܼܟ݂ ܐܸܣܛܲܦܵܢܘܿܣ، ܐܵܢܵܐ ܟܸܠܝܵܐ ܝܘܸܢ ܗܘܵܐ ܥܲܡ ܩܵܛܘܿܠܹ̈ܐ. ܫܠܝܼܡ ܠܝܼ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ ܘܢܛܝܼܪܝܼ ܓ̰ܘܼܠܹ̈ܐ ܕܐܵܢܝܼ ܕܒܸܩܛܵܠܹܗ ܝܗܘܵܘ.‘ 21”ܗ̇ܝܓܵܗ ܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܝܼ: ’ܙܹܠܔ݇، ܗܵܐ ܐܵܢܵܐ ܫܲܕܘܼܪܘܼܟ݂ ܝܼܘܸܢ ܪܸܚܩܵܐ ܠܓܵܘ ܐܸܡܘܵܬܹ̈‌ܐ.‘“

ܦܘܠܘܣ ܪܗܘܡܝܐ

22ܫܡܝܼܥ ܠܗܘܿܢ ܠܦܵܘܠܘܿܣ ܗܲܠܔ ܐܵܗܵܐ ܗܹܡܸܙܡܵܢ، ܗ̇ܝܓܵܗ ܡܘܼܪܸܡ ܠܗܘܿܢ ܩܵܠܵܝܗ‌ܝ ܘܡܘܼܩܘܸܚ ܠܗܘܿܢ: ”ܫܩܘܿܠܘܼܢ ܠܐܵܗܵܐ ܐܢܵܫܵܐ ܡܥܲܠܔ ܦܵܬܵ‌ܐ ܕܐܲܪܥܵܐ ܣܵܒܵܒ ܠܹܐ ܝܠܹܗ ܚܫܝܼܚܵܐ ܠܸܚܵܝܵܐ.“ 23ܫܘܼܪܹܐ ܠܗܘܿܢ ܡܲܩܘܘܼܚܹܐ ܘܫܲܠܘܼܚܹܐ ܓ̰ܘܼܠܵܝ̈ܗ‌ܝ ܘܕܲܪܘܼܝܹܐ ܥܲܦܪܵܐ ܓܵܘ ܗܵܘܵܐ. 24ܗ̇ܝܓܵܗ ܦܩܝܼܕ ܠܹܗ ܪܲܒ ܐܲܠܦܵܐ ܕܡܲܥܒܸܪܝܼ ܠܹܗ ܓܵܘ ܩܲܠܥܵܐ، ܘܦܵܐܹܫ ܡܸܚܝܵܐ ܒܫܵܘܛܹ̈ܐ ܘܨܘܼܚܨܝܼܵܐ ܕܝܵܕܹܥ ܗܘܵܐ ܩܵܡܘܿܕܝܼ ܐܢܵܫܹ̈ܐ ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܡܲܩܘܘܼܚܹܐ ܝܗܘܵܘ ܥܲܠܘܼܗ‌ܝ. 25ܟܲܕ ܐܣܝܼܪܗܘܿܢ ܐܸܠܹܗ ܒܬܲܣܡܵܬܹ̈‌ܐ ܕܦܵܐܹܫ ܗܘܵܐ ܡܸܚܝܵܐ ܒܫܵܘܛܹ̈ܐ، ܐܡܝܼܪܹܗ ܦܵܘܠܘܿܣ ܠܪܲܒ ܡܵܐܐ ܕܟܸܠܝܵܐ ܝܗܘܵܐ ܬܵܡܵܐ: ”ܩܵܢܘܿܢܵܝܬܵ‌ܐ ܝܠܵܗ̇ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܡܵܚܹܝܬܘܿܢ ܒܫܵܘܛܹ̈ܐ ܠܚܲܕ ܐܢܵܫܵܐ ܪܗܘܿܡܵܝܵܐ ܟܲܕ ܠܵܐ ܦܝܼܫܵܐ ܕܝܼܢܵܐ؟“ 26ܐܝܼܡܲܢ ܕܫܡܝܼܥ ܠܹܗ ܪܲܒ ܡܵܐܐ ܐܵܗܵܐ، ܐܙܝܼܠܔ ܠܹܗ ܠܟܸܣ ܪܲܒ ܐܲܠܦܵܐ ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܹܗ: ”ܡܘܼܕܝܼ ܝܘܸܬ ܒܸܥܒ݂ܵܕܵܐ؟ ܐܵܗܵܐ ܐܢܵܫܵܐ ܪܗܘܿܡܵܝܵܐ ܝܠܹܗ.“ 27ܗ̇ܝܓܵܗ ܐܬܹ‌ܐ ܠܹܗ ܪܲܒ ܐܲܠܦܵܐ ܠܟܸܣ ܦܵܘܠܘܿܣ ܘܒܘܼܩܸܪܹܗ ܡܸܢܹܗ: ”ܐܡܘܿܪ ܐܸܠܝܼ، ܪܗܘܿܡܵܝܵܐ ܝܘܸܬ؟“ ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ ܐܸܠܹܗ: ”ܗܹܐ.“ 28ܐܡܝܼܪܹܗ ܪܲܒ ܐܲܠܦܵܐ: ”ܐܵܢܵܐ ܦܪܝܼܥܵܐ ܝܘܸܢ ܙܘܼܙܹ̈ܐ ܪܵܒܵܐ ܕܩܸܢܝܘܼܗ̇ ܝܘܸܢ ܐܵܗܵܐ ܚܹܐܪܘܼܬܵ‌ܐ.“ ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ ܦܵܘܠܘܿܣ: ”ܐܵܢܵܐ ܦܝܼܫܵܐ ܝܘܸܢ ܗܘܵܐ ܝܠܝܼܕܵܐ ܪܗܘܿܡܵܝܵܐ.“ 29ܗ̇ܝܓܵܗ ܐܵܢܝܼ ܕܒܵܥܝܼ ܗܘܵܘ ܨܲܚܨܝܼ ܗܘܵܘ ܠܦܵܘܠܘܿܣ ܫܒ݂ܝܼܩ ܠܗܘܿܢ ܐܸܠܹܗ. ܐܘܼܦ ܪܲܒ ܐܲܠܦܵܐ ܒܓܵܢܹܗ ܙܕܝܼܥ ܠܹܗ ܐܝܼܡܲܢ ܕܝܕܝܼܥ ܠܹܗ ܕܪܗܘܿܡܵܝܵܐ ܝܗܘܵܐ، ܣܵܒܵܒ ܐܣܝܼܪܘܼܗ‌ܝ ܝܗܘܵܐ. 30ܒܝܵܘܡܵܐ ܐܚܹܪܢܵܐ ܒܥܹܐ ܠܹܗ ܪܲܒ ܐܲܠܦܵܐ ܠܝܼܕܵܥܵܐ ܒܫܲܪܝܼܪܘܼܬܵ‌ܐ ܩܵܡܘܿܕܝܼ ܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ ܒܸܩܒ݂ܵܠܵܐ ܝܗܘܵܘ ܥܲܠܔ ܦܵܘܠܘܿܣ. ܫܪܹܐ ܠܹܗ ܐܸܠܹܗ، ܘܦܩܝܼܕ ܠܹܗ ܠܓܘܼܪ̈ܵܢܹܐ ܕܟܵܗ̈ܢܹܐ ܘܠܟܢܘܼܫܝܵܐ ܕܓ̰ܵܡܥܝܼ ܗܘܵܘ. ܡܘܼܝܬܹ‌ܐ ܠܹܗ ܠܦܵܘܠܘܿܣ ܘܡܘܼܟܠܹܐ ܠܹܗ ܓܵܘܵܝܗ‌ܝ.