Formulario de búsqueda

Romanam 11:22

22Tura asaram tu nintimsaram pujustaram: Yus aints ainaun mash aneayat, ni umirkacharu ainaunka wait wajaktiniun susatnuitai. Tura atumka Yus umirkuram pujakrumningkia, atumin wait anentramak ajapramangka ukurmakchatnuitrume. Antsu Yuse wait anengkratairi nintimtsuk, tura ni umirtsuk pujakrumningkia, wína wear ainaujai metek atumnasha ajaprama ukurmaktinuitrume.

Yuse chichame aarmauri; Yaanchuik, Chicham; Yamaram Chicham

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index